Matthæus 5:22
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Norsk (1930)
Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Svenska (1917)
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

King James Bible
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

English Revised Version
but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.
Bibel Viden Treasury

I say.

Matthæus 5:28,34,44
Men jeg siger eder, at hver den, som ser paa en Kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.…

Matthæus 3:17
Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Matthæus 17:5
Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!«

5.Mosebog 18:18,19
Jeg vil lade en Profet som dig fremstaa for dem af deres Brødre og lægge mine Ord i hans Mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham!…

Apostlenes G. 3:20-23
og han maa sende den for eder bestemte Kristus, Jesus,…

Apostlenes G. 7:37
Han er den Moses, som sagde til Israels Børn: »En Profet skal Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig.«

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

Hebræerne 12:25
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,

That.

1.Mosebog 4:5,6
men til Kain og hans Offergave saa han ikke. Kain blev da saare vred og gik med sænket Hoved.…

1.Mosebog 37:4,8
Men da hans Brødre saa, at deres Fader foretrak ham for alle sine andre Sønner, fattede de Nag til ham og kunde ikke tale venligt til ham.…

1.Samuel 17:27,28
Og Folkene gentog for ham: »Det og det faar den, som dræber ham!«…

1.Samuel 18:8,9
Da blev Saul meget vred; disse Ord mishagede ham, og han sagde: »David giver de Titusinder, og mig giver de Tusinder; nu mangler han kun Kongemagten!«…

1.Samuel 20:30-33
Da blussede Sauls Vrede op imod Jonatan, og han sagde til ham; »Du Søn af en vanartet Kvinde! Ved jeg ikke, at du er Ven med Isajs Søn til Skam for dig selv og for din Moders Blusel?…

1.Samuel 22:12
sagde Saul: »Hør nu, Ahitubs Søn!« Han svarede: »Ja, Herre!«

*etc:

1.Kongebog 21:4
Saa gik Akab hjem, misfornøjet og ilde til Mode over det Svar, Jizre'eliten Nabot havde givet ham: »Jeg vil ikke overlade dig mine Fædres Arvelod!« Og han lagde sig til Sengs, vendte sit Ansigt bort og spiste ikke.

2.Krønikebog 16:10
Men Asa blev fortørnet paa Seeren og satte ham i Huset med Blokken, thi han var blevet vred paa ham derfor. Asa for ogsaa haardt frem mod nogle af Folket paa den Tid.

Ester 3:5,6
Da nu Haman saa, at Mordokaj hverken faldt paa Knæ eller kastede sig til Jorden for ham, blev han saare opbragt.…

Salmerne 37:8
Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.

Daniel 2:12,13
Herover blev Kongen vred og saare harmfuld, og han bød, at alle Babels Vismænd skulde henrettes.…

Daniel 3:13,19
Da lod Nebukadnezar i Vrede og Harme Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego hente; og da Mændene var ført frem for Kongen,…

Efeserne 4:26,27
Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;…

his brother.

Matthæus 5:23,24
Derfor, naar du ofrer din Gave paa Alteret og der kommer i Hu, at din Broder har noget imod dig,…

Matthæus 18:21,35
Da traadte Peter frem og sagde til ham: »Herre! hvor ofte skal jeg tilgive min Broder, naar han synder imod mig? mon indtil syv Gange?«…

5.Mosebog 15:11
Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig: Du skal villigt lukke din Haand op for din nødlidende og fattige Broder i dit Land.

Nehemias 5:8
og sagde til dem: Saa vidt vi var i Stand dertil, har vi frikøbt vore jødiske Brødre, der maatte sælge sig til Hedningerne; og I sælger eders Brødre, saa de maa sælge sig til os! Da tav de og fandt intet at svare.

Obadias 1:10,12
For Drab og Vold mod din Broder Jakob skal du skjules af Skam; udryddes skal du for evigt,…

Romerne 12:10
værer i eders Broderkærlighed hverandre inderligt hengivne; forekommer hverandre i at vise Ærbødighed!

1.Korinther 6:6
Men Broder fører Sag imod Broder, og det for vantro!

1.Thessaloniker 4:6
at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi ogsaa før have sagt og vidnet for eder.

1.Johannes 2:9
Den, som siger, at han er i Lyset, og hader sin Broder, han er i Mørket endnu.

1.Johannes 3:10,14,15
Derved blive Guds Børn og Djævelens Børn aabenbare. Hver den, som ikke gør Retfærdighed, er ikke af Gud, og ligesaa den, som ikke elsker sin Broder.…

1.Johannes 4:20,21
Dersom nogen siger: »Jeg elsker Gud,« og hader sin Broder, han er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set?…

1.Johannes 5:16
Dersom nogen ser sin Broder begaa Synd, som ikke er til Døden, han bede, og han skal give ham Liv, dem nemlig, som ikke synde til Døden. Der er Synd til Døden; for den siger jeg ikke, at han skal bede.

without.

Salmerne 7:4
har jeg voldet dem ondt, der holdt Fred med mig, uden Aarsag gjort mine Fjender Men,

Salmerne 25:3
Nej, ingen som bier paa dig, skal beskæmmes; beskæmmes skal de, som er troløse uden Grund.

Salmerne 35:19
Lad ej dem, som med Urette er mine Fjender, glæde sig over mig, lad ej dem, som hader mig uden Grund, sende spotske Blikke!

Salmerne 69:4
flere end mit Hoveds Haar er de, der hader mig uden Grund, mange er de, som vil mig til Livs, uden Skel er mig fjendske; hvad jeg ikke har ranet, skal jeg dog erstatte!

Salmerne 109:3
med hadske Ord omringer de mig og strider imod mig uden Grund;

Klagesangene 3:52
Jeg joges som en Fugl af Fjender, hvis Had var grundløst,

Johannes 15:25
Dog, det Ord, som er skrevet i deres Lov, maa opfyldes: De hadede mig uforskyldt.

be.

Matthæus 5:21
I have hørt, at der er sagt til de gamle: Du maa ikke slaa ihjel, men den, som slaar ihjel, skal være skyldig for Dommen.

the judgment.

23 members, which punished criminals by strangling or beheading.

Whosoever.

Matthæus 11:18,19
Thi Johannes kom, som hverken spiste eller drak, og de sige: Han er besat.…

Matthæus 12:24
Men da Farisæerne hørte det, sagde de: »Denne uddriver ikke de onde Aander uden ved Beelzebul, de onde Aanders Fyrste.«

1.Samuel 20:30
Da blussede Sauls Vrede op imod Jonatan, og han sagde til ham; »Du Søn af en vanartet Kvinde! Ved jeg ikke, at du er Ven med Isajs Søn til Skam for dig selv og for din Moders Blusel?

2.Samuel 16:7
Og Simeï forbandede ham med de Ord: »Bort, bort med dig, din Blodhund, din Usling!

Johannes 7:20
Mængden svarede: »Du er besat; hvem søger at slaa dig ihjel?«

Johannes 8:48
Jøderne svarede og sagde til ham: »Sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og er besat?«

Apostlenes G. 17:18
Men ogsaa nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer indlode sig i Ordstrid med ham; og nogle sagde: »Hvad vil denne Ordgyder sige?« men andre: »Han synes at være en Forkynder af fremmede Guddomme;« fordi han forkyndte Evangeliet om Jesus og Opstandelsen.

1.Korinther 6:10
eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.

Efeserne 4:31,32
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!…

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

1.Peter 2:23
han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

1.Peter 3:9
betaler ikke ondt med ondt, eller Skældsord med Skældsord, men tværtimod velsigner, thi dertil bleve I kaldede, at I skulle arve Velsignelse.

Judas 1:9
Men Overengelen Mikael turde, da han tvistedes med Djævelen og talte om Mose Legeme, ikke fremføre en Bespottelsesdom, men sagde: »Herren straffe dig!«

Raca.

2.Samuel 6:20
Men da David vendte hjem for at velsigne sit Hus, gik Sauls Datter Mikal ham i Møde og sagde: »Hvor ærbart Israels Konge opførte sig i Dag, da han blottede sig for sine Undersaatters Trælkvinders Øjne, som letfærdige Mennesker plejer at gøre!«

Jakob 2:20
Men vil du vide, du tomme Menneske! at Troen uden Gerninger er unyttig?

Links
Matthæus 5:22 InterlinearMatthæus 5:22 FlersprogedeMateo 5:22 SpanskMatthieu 5:22 FranskeMatthaeus 5:22 TyskMatthæus 5:22 KinesiskMatthew 5:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 5
21I have hørt, at der er sagt til de gamle: Du maa ikke slaa ihjel, men den, som slaar ihjel, skal være skyldig for Dommen. 22Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild. 23Derfor, naar du ofrer din Gave paa Alteret og der kommer i Hu, at din Broder har noget imod dig,…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 16:18
Dommere og Tilsynsmænd skal du indsætte dig overalt inden dine Porte, som HERREN din Gud vil give dig, rundt om i dine Stammer, og de skal dømme Folket paa retfærdig Vis.

2.Krønikebog 19:5
Og han indsatte Dommere i Landet i hver enkelt af de befæstede Byer i Juda.

Matthæus 18:9
Og dersom dit Øje forarger dig, da riv det ud, og kast det fra dig! Det er bedre for dig at gaa enøjet ind til Livet end at have to Øjne og blive kastet i Helvedes Ild.

Matthæus 26:59
Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham.

Markus 9:43
Og dersom din Haand forarger dig, saa hug den af; det er bedre for dig at gaa som en Krøbling ind til Livet end at have to Hænder og fare til Helvede til den uudslukkelige Ild,

Markus 9:47
Og dersom dit Øje forarger dig, saa riv det ud; det er bedre for dig at gaa enøjet ind i Guds Rige end at have to Øjne og blive kastet i Helvede,

Markus 14:55
Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham; og de fandt intet.

Markus 15:1
Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Raad med de Ældste og de skriftkloge, hele Raadet, bandt de Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus.

Lukas 12:5
Men jeg vil vise eder, for hvem I skulle frygte: Frygter for ham, som har Magt til, efter at have slaaet ihjel, at kaste i Helvede; ja, jeg siger eder: Frygter for ham!

Lukas 22:66
Og da det blev Dag, samlede Folkets Ældste sig og Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de førte ham hen for deres Raad

Johannes 11:47
Ypperstepræsterne og Farisæerne sammenkaldte da et Møde af Raadet og sagde: »Hvad gøre vi? thi dette Menneske gør mange Tegn.

Apostlenes G. 4:15
Men de bøde dem at træde ud fra Raadet og raadførte sig med hverandre og sagde:

Apostlenes G. 5:21
Men da de havde hørt dette, gik de ved Daggry ind i Helligdommen og lærte. Men Ypperstepræsten og de, som holdt med ham, kom og sammenkaldte Raadet og alle Israels Børns Ældste og sendte Bud til Fængselet, at de skulde føres frem.

Apostlenes G. 5:27
Men da de havde hentet dem, stillede de dem for Raadet; og Ypperstepræsten spurgte dem og sagde:

Apostlenes G. 6:12
Og de ophidsede Folket og de Ældste og de skriftkloge, og de overfaldt ham og slæbte ham med sig og førte ham for Raadet;

Apostlenes G. 6:15
Og alle de, som sade i Raadet, stirrede paa ham, og de saa hans Ansigt som en Engels Ansigt.

Apostlenes G. 22:30
Men den næste Dag, da han vilde have noget paalideligt at vide om, hvad han anklagedes for af Jøderne, løste han ham og befalede, at Ypperstepræsterne og hele Raadet skulde komme sammen, og han førte Paulus ned og stillede ham for dem.

Apostlenes G. 23:1
Da saa Paulus fast paa Raadet og sagde: »I Mænd, Brødre! jeg har med al god Samvittighed vandret for Gud indtil denne Dag.«

Apostlenes G. 24:20
Eller lad disse her selv sige, hvad Uret de have fundet hos mig, da jeg stod for Raadet,

Jakob 3:6
Og Tungen er en Ild. Som en Verden af Uretfærdighed sidder Tungen iblandt vore Lemmer; den besmitter hele Legemet og sætter Livets Hjul i Brand, selv sat i Brand af Helvede.

Matthæus 5:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden