Jakob 3:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Tungen er en Ild. Som en Verden af Uretfærdighed sidder Tungen iblandt vore Lemmer; den besmitter hele Legemet og sætter Livets Hjul i Brand, selv sat i Brand af Helvede.

Norsk (1930)
Også tungen er en ild; som en verden av urettferdighet står tungen blandt våre lemmer; den smitter hele legemet og setter livets hjul i brand, og settes selv i brand av helvede.

Svenska (1917)
Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter »tillvarons hjul» i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna.

King James Bible
And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.

English Revised Version
And the tongue is a fire: the world of iniquity among our members is the tongue, which defileth the whole body, and setteth on fire the wheel of nature, and is set on fire by hell.
Bibel Viden Treasury

the tongue.

Dommer 12:4-6
Derpaa samlede Jefta alle Gileads Mænd og angreb Efraimiterne; og Gileads Mænd slog Efraimiterne.…

2.Samuel 19:43
Israels Mænd svarede Judas Mænd: »Vi har ti Gange Part i Kongen, og tilmed har vi Førstefødselsretten fremfor eder; hvorfor har I da tilsidesat os? Og var det ikke os, der først talte om at føre vor Konge tilbage?« Men Judas Mænds Svar var endnu haardere end Israels Mænds.

2.Samuel 20:1
Nu var der tilfældigvis en slet Person ved Navn Sjeba, Bikris Søn, en Benjaminit. Han stødte i Hornet og sagde: »Vi har ingen Del i David, ingen Lod i Isajs Søn! Hver Mand til sine Telte, Israel!«

2.Krønikebog 10:13-16
gav han dem et haardt Svar, og uden at tage Hensyn til de gamles Raad…

2.Krønikebog 13:17
og Abija og hans Folk tilføjede dem et stort Nederlag, saa der af Israeliterne faldt 500 000 udsøgte Krigere.

Salmerne 64:3
der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord paa Buen

Salmerne 140:3
De hvæsser Tungen som Slanger, har Øglegift under deres Læber. — Sela.

Ordsprogene 15:1
Mildt svar stiller Vrede, saarende Ord vækker Nag.

Ordsprogene 16:27
En Nidding graver Ulykkesgrave, det er, som brændte der Ild paa hans Læber.

Ordsprogene 26:20,21
Er der intet Brænde, gaar Ilden ud, er der ingen Bagtaler, stilles Trætte.…

Esajas 30:27
Se, HERRENS Navn kommer langvejsfra i brændende Vrede, med tunge Skyer; hans Læber skummer af Vrede, fortærende Ild er hans Tunge,

a world.

Jakob 2:7
Er det ikke dem, som bespotte det skønne Navn, som er nævnet over eder?

1.Mosebog 3:4-6
Da sagde Slangen til Kvinden: »I skal ingenlunde dø;…

3.Mosebog 24:11
og den israelitiske Kvindes Søn forbandede Navnet og bespottede det. Da førte man ham til Moses. Hans Moder hed Sjelomit, en Datter af Dibri af Dans Stamme.

4.Mosebog 25:2
og da de indbød Folket til deres Guders Slagtofre, spiste Folket deraf og tilbad deres Guder.

4.Mosebog 31:16
Det var jo dem, der efter Bileams Raad blev Aarsag til, at Israeliterne var troløse mod HERREN i den Sag med Peor, saa at Plagen ramte HERRENS Menighed.

5.Mosebog 13:6
Dersom din Broder eller Halvbroder, din Søn eller Datter, din Hustru, som du favner, eller din Ven, der er dig kær som dit eget Liv, hemmeligt vil lokke dig til at gaa hen og dyrke andre Guder, som hverken du eller dine Fædre før kendte til,

Dommer 16:15-20
Da sagde hun til ham: »Hvor kan du sige, du elsker mig, naar du ingen Fortrolighed har til mig? Tre Gange har du nu narret mig og ikke sagt mig, hvad det er, der giver dig dine vældige Kræfter!«…

1.Samuel 22:9-17
Da tog Edomiten Doeg, der stod blandt Sauls Folk, Ordet og sagde: »Jeg saa, at Isajs Søn kom til Ahimelek, Ahitubs Søn, i Nob,…

2.Samuel 13:26-29
Da sagde Absalom: »Saa lad i alt Fald min Broder Amnon gaa med!« Men Kongen sagde til ham: »Hvorfor skal han med?«…

2.Samuel 15:2-6
og om Morgenen stillede han sig ved Portvejen, og naar nogen gik til Kongen for at faa en Retssag afgjort, kaldte Absalom ham til sig og spurgte ham: »Hvilken By er du fra?« Naar han da svarede: »Din Træl er fra den eller den af Israels Stammer!«…

2.Samuel 16:20-23
Absalom sagde saa til Akitofel: »Kom med eders Raad! Hvad skal vi gøre?«…

2.Samuel 17:1,2
Derpaa sagde Akitofel til Absalom; »Lad mig udvælge 12 000 Mand og bryde op i Nat og sætte efter David.…

1.Kongebog 21:5-15
Da kom hans Hustru Jesabel ind og sagde til ham: »Hvorfor er du saa misfornøjet, og hvorfor spiser du ikke?«…

Ordsprogene 1:10-14
Min Søn, sig nej, naar Syndere lokker!…

Ordsprogene 6:19
falsk Vidne, der farer med Løgn, og den, som sætter Splid mellem Brødre.

Ordsprogene 7:5,21-23
at den maa vogte dig for Andenmands Hustru, en fremmed Kvinde med sleske Ord.…

Jeremias 20:10
thi jeg hører mange hviske, trindt om er Rædsel: »Angiv ham!« og: »Vi vil angive ham!« Alle mine Venner lurer paa et Fejltrin af mig: »Maaske gaar han i Fælden, saa vi faar ham i vor Magt, og da kan vi hævne os paa ham!«

Jeremias 28:16
Derfor, saa siger HERREN: Se, jeg slænger dig bort fra Jordens Flade; du skal dø i Aar, thi du har prædiket Frafald fra HERREN.«

Matthæus 12:24,32-36
Men da Farisæerne hørte det, sagde de: »Denne uddriver ikke de onde Aander uden ved Beelzebul, de onde Aanders Fyrste.«…

Matthæus 15:11-20
Ikke det, som gaar ind i Munden, gør Mennesket urent, men det, som gaar ud af Munden, dette gør Mennesket urent.«…

Markus 7:15,20-22
Der er intet uden for Mennesket, som, naar det gaar ind i ham, kan gøre ham uren; men hvad der gaar ud af Mennesket, det er det, som gør Mennesket urent.…

Markus 14:55-57
Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham; og de fandt intet.…

Apostlenes G. 6:13
og de fremstillede falske Vidner, som sagde: »Dette Menneske holder ikke op med at tale Ord imod dette hellige Sted og imod Loven.

Apostlenes G. 20:30
Og af eders egen Midte skal der opstaa Mænd, som skulle tale forvendte Ting for at drage Disciplene efter sig.

Romerne 3:13,14
»En aabnet Grav er deres Strube; med deres Tunger øvede de Svig;« »der er Slangegift under deres Læber;«…

Romerne 16:17,18
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!…

Efeserne 5:3,4
Men Utugt og al Urenhed eller Havesyge bør end ikke nævnes iblandt eder, som det sømmer sig for hellige,…

Kolossenserne 3:8,9
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.…

2.Thessaloniker 2:10-12
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.…

Titus 1:11
dem bør man stoppe Munden paa; thi de forvende hele Huse ved at føre utilbørlig Lære for slet Vindings Skyld.

2.Peter 2:1,2
Men der opstod ogsaa falske Profeter iblandt Folket, ligesom der ogsaa iblandt eder vil komme falske Lærere, som ville liste fordærvelige Vranglærdomme ind, idet de endog fornægte den Herre, som købte dem, og bringe en brat Undergang over sig selv,…

2.Peter 3:3
idet I først og fremmest mærke eder dette, at i de sidste Dage skal der komme Spottere med Spot, som vandre efter deres egne Begæringer

3.Johannes 1:10
Derfor vil jeg, naar jeg kommer erindre om de Gerninger, han gør, idet han bagvasker os med onde Ord; og ikke tilfreds dermed, tager han baade selv ikke Brødrene for gode, og dem, som ville det, forhindrer han deri og udstøder dem af Menigheden.

Judas 1:8-10,15-18
Alligevel gaa ogsaa disse ligedan i Drømme og besmitte Kød, foragte Herskab og bespotte Herligheder.…

Aabenbaring 2:14,15
Men jeg har noget lidet imod dig, at du har nogle hos dig, som holde fast ved Bileams Lære, der lærte Balak at sætte Snare for Israels Børn, for at de skulde spise Afgudsofferkød og bedrive Utugt.…

Aabenbaring 13:1-5,14
Og jeg saa et Dyr stige op af Havet, som havde ti Horn og syv Hoveder, og paa sine Horn ti Kroner, og paa sine Hoveder Bespottelsens Navne.…

Aabenbaring 18:23
og Lys af Lampe skal ikke skinne i dig mere, og Brudgoms og Bruds Røst skal ikke høres i dig mere, fordi dine Købmænd vare Jordens Stormænd, fordi alle Folkeslagene bleve forførte ved dit Trylleri.

Aabenbaring 19:20
Og Dyret blev grebet og med det den falske Profet, som havde gjort Tegnene for dets Aasyn, hvormed han havde forført dem, som toge Dyrets Mærke, og dem, som tilbade dets Billede; de bleve begge kastede levende i Ildsøen, som brænder med Svovl.

it is.

Lukas 16:24
Og han raabte og sagde: Fader Abraham! forbarm dig over mig, og send Lazarus, for at han kan dyppe det yderste af sin Finger i Vand og læske min Tunge; thi jeg pines svarlig i denne Lue.

Apostlenes G. 5:3
Men Peter sagde: »Ananias! hvorfor har Satan fyldt dit Hjerte, saa du har løjet imod den Helligaand og stukket noget til Side af Summen for Jordstykket?

2.Korinther 11:13-15
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.…

2.Thessaloniker 2:9
han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere

Aabenbaring 12:9
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet paa Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.

Links
Jakob 3:6 InterlinearJakob 3:6 FlersprogedeSantiago 3:6 SpanskJacques 3:6 FranskeJakobus 3:6 TyskJakob 3:6 KinesiskJames 3:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 3
5Saaledes er ogsaa Tungen et lille Lem og fører store Ord. Se, hvor lille en Ild der stikker saa stor en Skov i Brand! 6Og Tungen er en Ild. Som en Verden af Uretfærdighed sidder Tungen iblandt vore Lemmer; den besmitter hele Legemet og sætter Livets Hjul i Brand, selv sat i Brand af Helvede. 7Thi enhver Natur, baade Dyrs og Fugles, baade Krybdyrs og Havdyrs, tæmmes og er tæmmet af den menneskelige Natur;…
Krydshenvisninger
Salmerne 120:2
HERRE, udfri min Sjæl fra Løgnelæber, fra den falske Tunge!

Salmerne 120:3
Der ramme dig dette og hint, du falske Tunge!

Ordsprogene 16:27
En Nidding graver Ulykkesgrave, det er, som brændte der Ild paa hans Læber.

Esajas 50:11
Alle I, som optænder Ild og sætter Pile i Brand, gaa ind i eders brændende Ild, i Pilene, I tændte! Fra min Haand skal det ramme eder, i Kval skal I ligge.

Matthæus 5:22
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Matthæus 12:36
Men jeg siger eder, at Menneskene skulle gøre Regnskab paa Dommens Dag for hvert utilbørligt Ord, som de tale.

Matthæus 15:11
Ikke det, som gaar ind i Munden, gør Mennesket urent, men det, som gaar ud af Munden, dette gør Mennesket urent.«

Matthæus 15:18
Men det, som gaar ud af Munden, kommer ud fra Hjertet, og det gør Mennesket urent.

Jakob 3:7
Thi enhver Natur, baade Dyrs og Fugles, baade Krybdyrs og Havdyrs, tæmmes og er tæmmet af den menneskelige Natur;

Jakob 3:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden