2 Samuel 22
Norsk (1930)
1David kvad denne sang for Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.

2Og han sa: Herren er min klippe og min festning og min redder,

3min klippefaste Gud, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser; fra vold frelser du mig.

4Jeg påkaller den Høilovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender.

5Dødens bølger omspente mig, fordervelsens strømmer forferdet mig.

6Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.

7I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for hans ører.

8Da rystet og bevet jorden, himmelens grunnvoller skalv, og de rystet; for hans vrede var optendt.

9Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham.

10Og han bøide himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter.

11Og han fór på kjeruber og fløi, og han lot sig se på vindens vinger.

12Og han gjorde mørke til skjul rundt omkring sig, vannmasser, tykke skyer.

13Frem av glansen foran ham brente gloende kull.

14Herren tordnet fra himmelen, den Høieste lot sin røst høre.

15Og han utsendte piler og spredte dem* omkring - lyn og forvirret dem.

16Da kom havets strømmer til syne; jordens grunnvoller blev avdekket ved Herrens trusel, for hans neses åndepust.

17Han rakte sin hånd ut fra det høie, han grep mig; han drog mig op av store vann.

18Han fridde mig ut fra min sterke fiende, fra mine avindsmenn; for de var mig for mektige.

19De overfalt mig på min motgangs dag; men Herren blev min støtte.

20Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.

21Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet.

22For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud;

23for alle hans lover hadde jeg for øie, og fra hans bud vek jeg ikke,

24og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd.

25Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter min renhet for hans øine.

26Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise stridsmann viser du dig rettvis,

27mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang*.

28Elendige folk frelser du, men dine øine er mot de overmodige; dem fornedrer du.

29For du er mitt lys, Herre, og Herren opklarer mitt mørke.

30For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, ved min Gud springer jeg over murer.

31Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

32For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe foruten vår Gud?

33Gud, han er mitt sterke vern og leder den ulastelige på hans vei.

34Han gir ham føtter likesom hindene og stiller mig på mine høider.

35Han oplærer mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen.

36Og du gir mig din frelse til skjold, og din mildhet gjør mig stor.

37Du gjør rummet vidt for mine skritt under mig, og mine ankler vakler ikke.

38Jeg vil forfølge mine fiender og ødelegge dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem.

39Jeg gjør ende på dem og knuser dem, så de ikke kan reise sig; de faller under mine føtter.

40Og du omgjorder mig med kraft til krig, du bøier mine motstandere under mig.

41Og mine fiender lar du vende mig ryggen, mine avindsmenn utrydder jeg.

42De ser sig om, men der er ingen frelser - efter Herren, men han svarer dem ikke.

43Og jeg knuser dem som jordens støv; jeg sønderknuser dem, tramper dem ned som søle på gatene.

44Og du redder mig fra mitt folks kamper, du bevarer mig til å være hode for hedninger; folkeferd som jeg ikke kjenner, tjener mig.

45Fremmede kryper for mig; bare de hører om mig, blir de mig lydige.

46Fremmede visner bort og går bevende ut av sine borger.

47Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses klippefaste Gud,

48den Gud som gir mig hevn og legger folkeferd under mig,

49og som fører mig ut fra mine fiender; over mine motstandere ophøier du mig, fra voldsmannen redder du mig.

50Derfor vil jeg prise dig, Herre, blandt hedningene og lovsynge ditt navn.

51Han gjør frelsen stor for sin konge, og han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
2 Samuel 21
Top of Page
Top of Page