Apostlenes G. 26:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

Norsk (1930)
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Svenska (1917)
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

King James Bible
To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

English Revised Version
to open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive remission of sins and an inheritance among them that are sanctified by faith in me.
Bibel Viden Treasury

open.

Apostlenes G. 9:17,18
Men Ananias gik hen og kom ind i Huset og lagde Hænderne paa ham og sagde: »Saul, Broder! Herren har sendt mig, den Jesus, der viste sig for dig paa Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal blive seende igen og fyldes med den Helligaand.«…

Salmerne 119:18
Oplad mine Øjne, at jeg maa skue de underfulde Ting i din Lov.

Salmerne 146:8
HERREN aabner de blindes Øjne, HERREN rejser de bøjede, HERREN elsker de retfærdige,

Esajas 29:18
Paa hin Dag hører de døve Skriftord, og friet fra Mulm og Mørke kan blindes Øjne se.

Esajas 32:3
De seendes Øjne skal ej være blinde, de hørendes Ører skal lytte;

Esajas 35:5
Da aabnes de blindes Øjne, de døves Ører lukkes op;

Esajas 42:7
for at aabne de blinde Øjne og føre de fangne fra Fængslet, fra Fangehullet Mørkets Gæster.

Esajas 43:8
Før det blinde Folk frem, der har Øjne, de døve, der dog har Ører!

Lukas 4:18
»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

Lukas 24:45
Da oplod han deres Forstand til at forstaa Skrifterne.

Johannes 9:39
Og Jesus sagde: »Til Dom er jeg kommen til denne Verden, for at de, som ikke se, skulle blive seende, og de, som se, skulle blive blinde.«

2.Korinther 4:4,6
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.…

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

and to.

Apostlenes G. 26:23
at Kristus skulde lide, at han som den første af de dødes Opstandelse skulde forkynde Lys baade for Folket og for Hedningerne.«

Apostlenes G. 13:47
Thi saaledes har Herren befalet os: »Jeg har sat dig til Hedningers Lys, for at du skal være til Frelse lige ud til Jordens Ende.«

Esajas 9:2
Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue saa stort et Lys; Lys straaler frem over dem, som bor i Mulmets Land.

Esajas 49:6
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«

Esajas 60:1-3
Gør dig rede, bliv Lys, thi dit Lys er kommet, HERRENS Herlighed er oprundet over dig.…

Malakias 4:2
Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger, og I skal gaa ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,

Matthæus 4:16
det Folk, som sad i Mørke, har set et stort Lys, og for dem, som sad i Dødens Land og Skygge, for dem er der opgaaet et Lys.«

Matthæus 6:22,23
Øjet er Legemets Lys; derfor, dersom dit Øje er sundt, bliver hele dit Legeme lyst;…

Lukas 1:79
for at skinne for dem, som sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind paa Fredens Vej,«

Lukas 2:32
et Lys til at oplyse Hedningerne og en Herlighed for dit Folk Israel.«

Johannes 1:4-9
I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.…

Johannes 3:19
Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.

Johannes 8:12
Jesus talte da atter til dem og sagde: »Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys.«

Johannes 9:5
Medens jeg er i Verden, er jeg Verdens Lys.«

Johannes 12:35,36
Da sagde Jesus til dem: »Endnu en liden Tid er Lyset hos eder. Vandrer, medens I have Lyset, for at Mørke ikke skal overfalde eder! Og den, som vandrer i Mørket, ved ikke, hvor han gaar hen.…

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

2.Korinther 6:14
Drager ikke i ulige Aag med vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke?

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

Efeserne 4:18
formørkede i deres Tanke, fremmedgjorte for Guds Liv som Følge af den Vankundighed, som er i dem paa Grund af deres Hjertes Forhærdelse,

Efeserne 5:8,14
Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;…

1.Thessaloniker 5:4-8
Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.…

1.Peter 2:9,25
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,…

1.Johannes 2:8,9
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.…

and from.

Esajas 49:24,25
Kan Bytte fratages en Helt, kan den stærkes Fanger slippe bort?…

Esajas 53:8-12
Fra Trængsel og Dom blev han taget, men hvem i hans Samtid tænkte, da han reves fra de levendes Land, at han ramtes for mit Folks Overtrædelse?…

Lukas 11:21,22
Naar den stærke bevæbnet vogter sin Gaard, bliver det, han ejer, i Fred.…

Kolossenserne 1:13
han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,

2.Timotheus 2:26
og de kunde blive ædru igen fra Djævelens Snare, af hvem de ere fangne til at gøre hans Villie.

Hebræerne 2:14,15
Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev ogsaa han i lige Maade delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,…

1.Johannes 3:8
Den, som gør Synden, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn aabenbaret, for at han skulde nedbryde Djævelens Gerninger.

1.Johannes 5:19
Vi vide, at vi ere af Gud, og hele Verden ligger i det onde.

1.Peter 2:9
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

Aabenbaring 20:2,3
Og han greb Dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde Aar…

that they.

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Apostlenes G. 10:43
Ham give alle Profeterne det Vidnesbyrd, at enhver, som tror paa ham, skal faa Syndernes Forladelse ved hans Navn.«

Apostlenes G. 13:38,39
Saa være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;…

Salmerne 32:1,2
Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;…

Lukas 1:77
for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved deres Synders Forladelse,

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Romerne 4:6-9
ligesom ogsaa David priser det Menneske saligt, hvem Gud tilregner Retfærdighed uden Gerninger:…

1.Korinther 6:10,11
eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.…

Efeserne 1:7
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,

Links
Apostlenes G. 26:18 InterlinearApostlenes G. 26:18 FlersprogedeHechos 26:18 SpanskActes 26:18 FranskeApostelgeschichte 26:18 TyskApostlenes G. 26:18 KinesiskActs 26:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 26
17idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke jeg udsender dig 18for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig. 19Derfor, Kong Agrippa! blev jeg ikke ulydig imod det himmelske Syn;…
Krydshenvisninger
Esajas 35:5
Da aabnes de blindes Øjne, de døves Ører lukkes op;

Esajas 42:7
for at aabne de blinde Øjne og føre de fangne fra Fængslet, fra Fangehullet Mørkets Gæster.

Esajas 42:16
Jeg fører blinde ad ukendt Vej, leder dem ad ukendte Stier, gør Mørket foran dem til Lys og Bakkelandet til Slette. Det er de Ting, jeg gør, og dem gaar jeg ikke fra.

Matthæus 4:10
Da siger Jesus til ham: »Vig bort, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.«

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Johannes 1:5
Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb det ikke.

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 20:21
idet jeg vidnede baade for Jøder og Grækere om Omvendelsen til Gud og Troen paa vor Herre Jesus Kristus.

Apostlenes G. 20:32
Og nu overgiver jeg eder til Gud og hans Naades Ord, som formaar at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de helligede.

Apostlenes G. 26:19
Derfor, Kong Agrippa! blev jeg ikke ulydig imod det himmelske Syn;

2.Korinther 4:4
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

Efeserne 5:8
Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

Efeserne 6:12
Thi for os staar Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Aandemagter i det himmelske.

Kolossenserne 1:12
og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,

Kolossenserne 1:13
han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,

1.Thessaloniker 5:4
Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.

1.Peter 2:9
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

Apostlenes G. 26:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden