Kolossenserne 1:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,

Norsk (1930)
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Svenska (1917)
och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset.

King James Bible
Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

English Revised Version
giving thanks unto the Father, who made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light;
Bibel Viden Treasury

Giving.

Kolossenserne 3:15,17
Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!…

1.Krønikebog 29:20
Derpaa sagde David til hele Forsamlingen: »Lov HERREN eders Gud!« Og hele Forsamlingen lovede HERREN, deres Fædres Gud, og kastede sig ned for HERREN og Kongen.

Salmerne 79:13
Men vi, dit Folk og den Hjord, du røgter, vi vil evindelig takke dig, forkynde din Pris fra Slægt til Slægt!

Salmerne 107:21,22
Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn…

Salmerne 116:7
Vend tilbage, min Sjæl, til din Ro, thi HERREN har gjort vel imod dig!

Daniel 2:23
Dig, mine Fædres Gud, takker og priser jeg, fordi du gav mig Visdom og Styrke, og nu har du kundgjort mig, hvad vi bad dig om; thi hvad Kongen vil vide, har du kundgjort os!«

Efeserne 5:4,20
ej heller ublu Væsen eller daarlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.…

the Father.

Kolossenserne 2:2
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,

Johannes 4:23
Men den Time kommer, ja, den er nu, da de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Aand og Sandhed; thi det er saadanne Tilbedere, Faderen vil have.

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Johannes 20:17
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

1.Korinther 8:6
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

Efeserne 4:6
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!

Jakob 3:9
Med den velsigne vi Herren og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere blevne til efter Guds Lighed.

1.Johannes 1:3
hvad vi have set og hørt, forkynde vi ogsaa eder, for at ogsaa I maa have Samfund med os; men vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus.

made.

1.Kongebog 6:7
Ved Templets Opførelse byggede man med Sten, der var gjort færdige i Stenbrudet, derfor hørtes hverken Lyd af Hamre, Mejsler eller andet Jernværktøj, medens Templet byggedes.

Ordsprogene 16:1
Hjertets Raad er Menneskets sag. Tungens Svar er fra HERREN.

Romerne 8:29,30
Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han ogsaa til at blive ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være førstefødt iblandt mange Brødre.…

Romerne 9:23
ogsaa for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?

2.Korinther 5:5
Men den, som har sat os i Stand just til dette, er Gud, som gav os Aandens Pant.

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Aabenbaring 22:14
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.

partakers.

Romerne 11:17
Men om nogle af Grenene bleve afbrudte, og du, en vild Oliekvist, blev indpodet iblandt dem og blev meddelagtig i Olietræets Rod og Fedme,

Romerne 15:27
De have nemlig fundet Glæde deri, og de ere deres Skyldnere. Thi ere Hedningerne blevne delagtige i hines aandelige Goder, da ere de ogsaa skyldige at tjene dem med de timelige.

1.Korinther 9:23
Men alt gør jeg for Evangeliets Skyld, for at jeg kan blive meddelagtig deri.

Efeserne 3:6
nemlig at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddelagtige i Forjættelsen i Kristus Jesus ved Evangeliet,

Hebræerne 3:1,14
Derfor, hellige Brødre, delagtige i en himmelsk Kaldelse! ser hen til vor Bekendelses Udsending og Ypperstepræst, Jesus,…

1.Peter 5:1
De Ældste iblandt eder formaner jeg som Medældste og Vidne til Kristi Lidelser, som den, der ogsaa har Del i Herligheden, der skal aabenbares:

1.Johannes 3:1-3
Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn; og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham.…

inheritance.

Matthæus 25:34
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

Apostlenes G. 20:32
Og nu overgiver jeg eder til Gud og hans Naades Ord, som formaar at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de helligede.

Apostlenes G. 26:18
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

Romerne 8:17
Men naar vi ere Børn, ere vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for ogsaa at herliggøres med ham.

Efeserne 1:11,18
i hvem vi ogsaa have faaet Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Raad,…

1.Peter 1:2-5
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!…

in.

Salmerne 36:9
thi hos dig er Livets Kilde, i dit Lys skuer vi Lys!

Salmerne 97:11
over de retfærdige oprinder Lys og Glæde over de oprigtige af Hjertet.

Ordsprogene 4:18
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

Esajas 60:19,20
Ej mer skal Solen være dit Lys eller Maanen Skinne for dig: HERREN skal være dit Lys for evigt, din Gud skal være din Herlighed.…

Hebræerne 12:23
og til de førstefødtes Menighed, som ere indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Aander

Aabenbaring 21:23
Og Staden trænger ikke til Sol eller Maane til at skinne for den; thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet var dens Lys.

Aabenbaring 22:5
Og Nat skal der ikke være mere, og de trænge ikke til Lys af Lampe eller Lys af Sol, fordi Gud Herren skal lyse over dem; og de skulle, være Konger i Evighedernes Evigheder.

Links
Kolossenserne 1:12 InterlinearKolossenserne 1:12 FlersprogedeColosenses 1:12 SpanskColossiens 1:12 FranskeKolosser 1:12 TyskKolossenserne 1:12 KinesiskColossians 1:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 1
11idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde 12og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset, 13han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 20:32
Og nu overgiver jeg eder til Gud og hans Naades Ord, som formaar at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de helligede.

Apostlenes G. 26:18
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

2.Korinther 11:14
Og det er intet Under; thi Satan selv paatager sig Skikkelse af en Lysets Engel.

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

Efeserne 2:18
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.

Efeserne 5:8
Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

Kolossenserne 1:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden