Efeserne 1:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Norsk (1930)
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Svenska (1917)
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

King James Bible
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

English Revised Version
in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,
Bibel Viden Treasury

whom.

Job 33:24
og den viser ham Naade og siger: »Fri ham fra at synke i Graven, Løsepenge har jeg faaet!«

Salmerne 130:7
Israel, bi paa HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.

Daniel 9:24-26
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.…

Zakarias 9:11
For Pagtblodets Skyld vil jeg ogsaa slippe dine Fanger ud, ja ud af den vandløse Brønd.

Zakarias 13:1,7
Paa hin Dag skal en Kilde vælde frem for Davids Hus og Jerusalems Indbyggere mod Synd og Urenhed.…

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Matthæus 26:28
thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.

Markus 14:24
Og han sagde til dem: »Dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange.

Apostlenes G. 20:28
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.

Romerne 3:24
og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans Naade ved den Forløsning, som er i Kristus Jesus,

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

Kolossenserne 1:14
i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,

1.Timotheus 2:6
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Hebræerne 9:12-15,22
og gik ikke heller med Blod af Bukke eller Kalve, men med sit eget Blod een Gang for alle ind i Helligdommen og vandt en evig Forløsning.…

Hebræerne 10:4-12
Thi det er umuligt, at Blod af Tyre og Bukke kan borttage Synder.…

1.Peter 1:18,19
vel vidende, at det ikke var med forkrænkelige Ting, Sølv eller Guld, at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, som var overleveret eder fra Fædrene,…

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

1.Peter 3:18
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

1.Johannes 2:2
og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.

1.Johannes 4:10
Deri bestaar Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 14:4
Dette er dem, som ikke have besmittet sig med Kvinder, thi de ere jomfruelige; dette er dem, som følge Lammet, hvor det gaar. Disse ere løskøbte fra Menneskene, en Førstegrøde før Gud og Lammet,

the forgiveness.

2.Mosebog 34:7
som bevarer Miskundhed mod Tusinder, som tilgiver Brøde, Overtrædelse og Synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer Fædres Brøde paa Børn og Børnebørn, paa dem i tredje og fjerde Led!«

Salmerne 32:1,2
Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;…

Salmerne 86:5
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Salmerne 130:4
Men hos dig er der Syndsforladelse, at du maa frygtes.

Esajas 43:25
Din Misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej dine Synder i Hu.

Esajas 55:6,7
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!…

Jeremias 31:34
Ven skal ikke mere lære sin Ven eller Broder sin Broder og sige: »Kend HERREN!« Thi de skal alle kende mig fra den mindste til den største, lyder det fra HERREN; thi jeg tilgiver deres Brøde og kommer ikke mer deres Synd i Hu.

Daniel 9:9,19
Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod…

Jonas 4:2
Saa bad han til HERREN og sagde: »Ak, HERRE! Var det ikke det, jeg tænkte, da jeg endnu var hjemme i mit Land? Derfor vilde jeg ogsaa før fly til Tarsis; jeg vidste jo, at du er en naadig og barmhjertig Gud, langmodig og rig paa Miskundhed, og at du angrer det onde.

Mika 7:18
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?

Lukas 1:77
for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved deres Synders Forladelse,

Lukas 7:40-42,47-50
Og Jesus tog til Orde og sagde til ham: »Simon! jeg har noget at sige dig.« Men han siger: »Mester, sig frem!«…

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Johannes 20:23
Hvem I forlade Synderne, dem ere de forladte, og hvem I nægte Forladelse, dem er den nægtet.«

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

Apostlenes G. 10:43
Ham give alle Profeterne det Vidnesbyrd, at enhver, som tror paa ham, skal faa Syndernes Forladelse ved hans Navn.«

Apostlenes G. 13:38,39
Saa være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;…

Romerne 4:6-9
ligesom ogsaa David priser det Menneske saligt, hvem Gud tilregner Retfærdighed uden Gerninger:…

Kolossenserne 2:13
Ogsaa eder, som vare døde i eders Overtrædelser og eders Køds Forhud, eder gjorde han levende tillige med ham, idet han tilgav os alle vore Overtrædelser

Hebræerne 10:17,18
og deres Synder og deres Overtrædelser vil jeg ikke mere ihukomme.«…

1.Johannes 1:7-9
Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre, og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al Synd.…

1.Johannes 2:12
Jeg skriver til eder, mine Børn! fordi eders Synder ere eder forladte for hans Navns Skyld.

to.

Efeserne 1:6
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,

Efeserne 2:4,7
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

Efeserne 3:8,16
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom…

Romerne 2:4
Eller foragter du hans Godheds og Taalmodigheds og Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

Romerne 3:24
og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans Naade ved den Forløsning, som er i Kristus Jesus,

Romerne 9:23
ogsaa for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?

2.Korinther 8:9
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Filipperne 4:19
Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Kolossenserne 2:2
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,

Titus 3:6
som han rigeligt udøste over os ved Jesus Kristus, vor Frelser,

*marg:

Links
Efeserne 1:7 InterlinearEfeserne 1:7 FlersprogedeEfesios 1:7 SpanskÉphésiens 1:7 FranskeEpheser 1:7 TyskEfeserne 1:7 KinesiskEphesians 1:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 1
6til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede, 7i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom, 8som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand,…
Krydshenvisninger
Salmerne 130:7
Israel, bi paa HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.

Matthæus 6:12
og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlade vore Skyldnere;

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 20:28
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.

Romerne 2:4
Eller foragter du hans Godheds og Taalmodigheds og Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

Romerne 3:24
og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans Naade ved den Forløsning, som er i Kristus Jesus,

Romerne 3:25
hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde baaret over med de forhen begaaede Synder,

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

Efeserne 1:8
som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand,

Efeserne 1:14
som er Pant paa vor Arv, til Ejendommens Forløsning, til Pris for hans Herlighed.

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

Efeserne 2:4
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,

Efeserne 2:7
for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

Efeserne 3:16
at han vil give eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigt at styrkes ved hans Aand i det indvortes Menneske;

Kolossenserne 1:14
i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Kolossenserne 2:2
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,

Efeserne 1:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden