1.Thessaloniker 1:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

Norsk (1930)
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

Svenska (1917)
vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

King James Bible
For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

English Revised Version
how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; even as ye know what manner of men we shewed ourselves toward you for your sake.
Bibel Viden Treasury

our.

Esajas 55:11
saa skal det gaa med mit Ord, det, som gaar ud af min Mund: det skal ej vende tomt tilbage, men udføre, hvad mig behager, og fuldbyrde Hvervet, jeg gav det.

Romerne 2:16
paa den Dag, da Gud vil dømme Menneskenes skjulte Færd ifølge mit Evangelium ved Jesus Kristus.

2.Korinther 4:3
Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes,

Galaterne 1:8-12
Men selv om vi eller en Engel fra Himmelen forkynder eder Evangeliet anderledes; end vi have forkyndt eder det, han være en Forbandelse!…

Galaterne 2:2
Men jeg drog op ifølge en Aabenbaring og forelagde dem, men særskilt de ansete, det Evangelium, som jeg prædiker iblandt Hedningerne, — om jeg vel løber eller har løbet forgæves.

2.Thessaloniker 2:14
hvortil han kaldte eder ved vort Evangelium, for at I skulde vinde vor Herres Jesu Kristi Herlighed.

2.Timotheus 2:8
Kom Jesus Kristus i Hu, oprejst fra de døde, af Davids Sæd, efter mit Evangelium,

in word.

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

1.Korinther 4:20
Thi Guds Rige bestaar ikke i Ord, men i Kraft.

2.Korinther 3:6
som ogsaa gjorde os dygtige til at være en ny Pagts Tjenere, ikke Bogstavens, men Aandens; thi Bogstaven ihjelslaar, men Aanden levendegør.

but.

Salmerne 10:2,3
Den gudløse jager i Hovmod den arme, fanger ham i de Rænker, han spinder;…

Markus 16:20
Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.]

Apostlenes G. 11:21
Og Herrens Haand var med dem, og et stort Antal blev troende og omvendte sig til Herren.

Apostlenes G. 16:14
Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra Byen Thyatira, en Kvinde, som frygtede Gud, hørte til, og hendes Hjerte oplod Herren til at give Agt paa det, som blev talt af Paulus.

Romerne 1:16
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.

Romerne 15:18,19
Thi jeg vil ikke driste mig til at tale om noget af det, som Kristus ikke har udført ved mig til at virke Hedningers Lydighed, ved Ord og Handling,…

1.Korinther 1:24
men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.

1.Korinther 2:4,5
og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Aands og Krafts Bevisning,…

1.Korinther 3:6
Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.

2.Korinther 10:4,5
thi vore Stridsvaaben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til Fæstningers Nedbrydelse,…

Efeserne 1:17-20
at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maa give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkendelse af ham,…

Efeserne 2:4,5,10
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

Efeserne 3:20
Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os,

Filipperne 2:13
thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag.

Jakob 1:16-18
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

in the.

Johannes 16:7-15
Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg gaar bort, thi gaar jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men gaar jeg bort, saa vil jeg sende ham til eder.…

Apostlenes G. 2:33
Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.

Apostlenes G. 10:44-46
Medens Peter endnu talte disse Ord, faldt den Helligaand paa alle dem, som hørte Ordet.…

Apostlenes G. 11:15-18
Men idet jeg begyndte at tale, faldt den Helligaand paa dem ligesom ogsaa paa os i Begyndelsen.…

1.Korinther 3:16
Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand bor i eder?

1.Korinther 12:7-11
Men til enhver gives Aandens Aabenbarelse til det, som er gavnligt.…

2.Korinther 6:6
ved Renhed, ved Kundskab, ved Langmodighed, ved Velvillighed, ved den Helligaand, ved uskrømtet Kærlighed,

Galaterne 3:2-5
Kun dette vil jeg vide af eder: Var det ved Lovens Gerninger, I modtoge Aanden, eller ved i Tro at høre?…

Galaterne 5:5,22,23
Vi vente jo ved Aanden af Tro Retfærdigheds Haab.…

Titus 3:5,6
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,…

Hebræerne 2:4
idet Gud vidnede med baade ved Tegn og Undere og mange Haande kraftige Gerninger og ved Meddelelse af den Helligaand efter sin Villie.

1.Peter 1:12
Og det blev dem aabenbaret, at det ikke var dem selv, men eder, de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder kundgjorte ved dem, der have forkyndt eder Evangeliet i den Helligaand, som blev sendt fra Himmelen, hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

in much.

Kolossenserne 2:2
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,

Hebræerne 2:3
hvorledes skulle da vi undfly, naar vi ikke bryde os om saa stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham,

Hebræerne 6:11,18,19
Men vi ønske, at enhver af eder maa udvise den samme Iver efter den fulde Vished i Haabet indtil Enden,…

Hebræerne 10:22
saa lader os træde frem med et sandt Hjerte, i Troens fulde Forvisning, med Hjerterne ved Bestænkelsen rensede fra en ond Samvittighed, og Legemet tvættet med rent Vand;

2.Peter 1:10,19
Derfor, Brødre! gører eder des mere Flid for at befæste eders Kaldelse og Udvælgelse; thi naar I gøre dette, skulle I ingen Sinde støde an.…

what.

1.Thessaloniker 2:1-11
I vide jo selv, Brødre! at vor Indgang hos eder ikke har været forgæves;…

Apostlenes G. 20:18,19,33-35
Og da de kom til ham, sagde han til dem: »I vide, hvorledes jeg færdedes iblandt eder den hele Tid igennem fra den første Dag, jeg kom til Asien,…

1.Korinther 2:2-5
thi jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden Jesus Kristus og ham korsfæstet;…

1.Korinther 4:9-13
Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespil ere vi blevne for Verden, baade for Engle og Mennesker.…

1.Korinther 10:33
ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

2.Korinther 4:1,2
Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjertighed, som er bleven os til Del, saa tabe vi ikke Modet;…

2.Korinther 6:3-10
og vi give ikke i nogen Ting noget Anstød, for at Tjenesten ikke skal blive lastet;…

Filipperne 4:9
Hvad I baade have lært og modtaget og hørt og set paa mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.

2.Thessaloniker 3:7-9
I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,…

1.Timotheus 4:12-16
Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed!…

1.Peter 5:3
ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden;

for.

1.Korinther 9:19-23
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.…

2.Timotheus 2:10
Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de skulle faa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

Links
1.Thessaloniker 1:5 Interlinear1.Thessaloniker 1:5 Flersprogede1 Tesalonicenses 1:5 Spansk1 Thessaloniciens 1:5 Franske1 Thessalonicher 1:5 Tysk1.Thessaloniker 1:5 Kinesisk1 Thessalonians 1:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 1
4efterdi vi kende eders Udvælgelse, I af Gud elskede Brødre, 5at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld. 6Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand,…
Krydshenvisninger
Lukas 1:1
Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os,

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

Romerne 15:19
ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Aands Kraft, saa at jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til fulde forkyndt Kristi Evangelium;

1.Korinther 9:14
Saaledes har ogsaa Herren forordnet for dem, som forkynde Evangeliet, at de skulle leve af Evangeliet.

2.Korinther 6:6
ved Renhed, ved Kundskab, ved Langmodighed, ved Velvillighed, ved den Helligaand, ved uskrømtet Kærlighed,

Kolossenserne 2:2
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,

1.Thessaloniker 2:10
I ere Vidner, og Gud, hvor fromt og retfærdigt og ulasteligt vi færdedes iblandt eder, som tro;

2.Thessaloniker 2:14
hvortil han kaldte eder ved vort Evangelium, for at I skulde vinde vor Herres Jesu Kristi Herlighed.

1.Thessaloniker 1:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden