Titus 3:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,

Norsk (1930)
frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,

Svenska (1917)
då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande,

King James Bible
Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

English Revised Version
not by works done in righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy he saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost,
Bibel Viden Treasury

by works.

Job 9:20
Har jeg end Ret, maa min Mund dog fælde mig, er jeg end skyldfri, han gør mig dog vrang!

Job 15:14
Hvor kan et Menneske være rent, en kvindefødt have Ret?

Job 25:4
Hvor kan en Mand have Ret imod Gud, hvor kan en kvindefødt være ren?

Salmerne 143:2
gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

Esajas 57:12
Ja, jeg vil forkynde din Retfærd og dine Gerninger;

Lukas 10:27-29
Men han svarede og sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele din Styrke og med hele dit Sind, og din Næste som dig selv.«…

Romerne 3:20,28
efterdi intet Kød vil blive retfærdiggjort for ham af Lovens Gerninger; thi ved Loven kommer Erkendelse af Synd.…

Romerne 4:5
den derimod, som ikke gør Gerninger, men tror paa ham, som retfærdiggør den ugudelige, regnes hans Tro til Retfærdighed;

Romerne 9:11,16,30
Thi da de endnu ikke vare fødte og ikke havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds Udvælgelses Beslutning skulde staa fast, ikke i Kraft af Gerninger, men i Kraft af ham, der kalder,…

Romerne 11:6
Men er det af Naade, da er det ikke mere af Gerninger, ellers bliver Naaden ikke mere Naade.

Galaterne 2:16
men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro paa Jesus Kristus, saa have ogsaa vi troet paa Kristus Jesus, for at vi maatte blive retfærdiggjorte al Tro paa Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.

Galaterne 3:16-21
Men Abraham og hans Sæd bleve Forjættelserne tilsagte; der siges ikke: »og Sædene«, som om mange, men som om eet: »og din Sæd«, hvilken er Kristus.…

Efeserne 2:4,8,9
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

2.Timotheus 1:9
han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Naaden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,

according.

Titus 3:4
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,

Salmerne 62:12
Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.

Salmerne 86:5,15
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.…

Salmerne 130:7
Israel, bi paa HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.

Mika 7:18
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?

Lukas 1:50,54,72,78
og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.…

Efeserne 1:6,7
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

Hebræerne 4:16
Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Naadens Trone, for at vi kunne faa Barmhjertighed og finde Naade til betimelig Hjælp.

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

1.Peter 2:10
I, som fordum ikke vare et Folk, men nu ere Guds Folk, I, som ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.

washing.

Johannes 3:3-5
Jesus svarede og sagde til ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født paa ny, kan han ikke se Guds Rige.«…

1.Korinther 6:11
Og saadanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Aand.

Efeserne 5:26
for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet med et Ord,

1.Peter 3:21
hvilket nu ogsaa frelser eder i sit Modbillede som Daab, der ikke er Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Kristi Opstandelse,

renewing.

Salmerne 51:10
skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Efeserne 4:23
men fornyes i eders Sinds Aand

Kolossenserne 3:10
og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;

Hebræerne 6:6
da de igen korsfæste sig Guds Søn og stille ham til Spot.

Links
Titus 3:5 InterlinearTitus 3:5 FlersprogedeTito 3:5 SpanskTite 3:5 FranskeTitus 3:5 TyskTitus 3:5 KinesiskTitus 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 3
4Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes, 5frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand, 6som han rigeligt udøste over os ved Jesus Kristus, vor Frelser,…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 9:5
Det er ikke for din Retfærdigheds eller dit ædle Hjertes Skyld, du kommer ind og tager deres Land i Besiddelse, nej, det er paa Grund af disse Folks Ondskab, at HERREN driver dem bort foran dig, og fordi han vil opfylde det Ord, han tilsvor dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob.

Ezekiel 36:25
Da stænker jeg rent Vand paa eder, saa I bliver rene; jeg renser eder for al eders Urenhed og alle eders Afgudsbilleder.

Matthæus 3:11
Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.

Johannes 3:5
Jesus svarede: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af Vand og Aand, kan han ikke komme ind i Guds Rige.

Romerne 11:14
om jeg dog kunde vække min Slægt til Nidkærhed og frelse nogle af dem.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Efeserne 2:4
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,

Efeserne 2:9
ikke af Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig.

Efeserne 5:26
for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet med et Ord,

2.Timotheus 1:9
han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Naaden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,

Hebræerne 10:22
saa lader os træde frem med et sandt Hjerte, i Troens fulde Forvisning, med Hjerterne ved Bestænkelsen rensede fra en ond Samvittighed, og Legemet tvættet med rent Vand;

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

1.Peter 3:21
hvilket nu ogsaa frelser eder i sit Modbillede som Daab, der ikke er Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Kristi Opstandelse,

Titus 3:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden