Hebræerne 2:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
hvorledes skulle da vi undfly, naar vi ikke bryde os om saa stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham,

Norsk (1930)
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham,

Svenska (1917)
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

King James Bible
How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him;

English Revised Version
how shall we escape, if we neglect so great salvation? which having at the first been spoken through the Lord, was confirmed unto us by them that heard;
Bibel Viden Treasury

How.

Hebræerne 4:1,11
Lader os derfor, da der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgaa til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skal mene, at han er kommen for silde.…

Hebræerne 10:28,29
Naar en har brudt med Mose Lov, dør han uden Barmhjertighed paa to eller tre Vidners Udsagn;…

Hebræerne 12:25
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,

Esajas 20:6
Og de, som bor paa denne Strand, skal paa hin Dag sige: »Se, saaledes gik det med den, vi saa hen til, til hvem vi tyede om Hjælp for at frelses fra Assyrerkongen; hvor skal da vi kunne undslippe!«

Ezekiel 17:15,18
Men han faldt fra og sendte sine Bud til Ægypten, for at de skulde give ham Heste og Folk i Mængde. Mon det lykkes ham? Mon den, der bærer sig saaledes ad, slipper godt derfra? Skal den, der bryder en Pagt, slippe fra det?…

Matthæus 23:33
I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom?

Romerne 2:3
Men du, o Menneske! som dømmer dem, der øve saadanne Ting, og selv gør dem, mener du dette, at du skal undfly Guds Dom?

1.Thessaloniker 5:3
Naar de sige: »Fred og ingen Fare!« da kommer Undergang pludselig, over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undfly.

1.Peter 4:17,18
Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?…

Aabenbaring 6:16,17
og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder over os og skjuler os for Hans Aasyn, som sidder paa Tronen, og for Lammets Vrede!…

so.

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

Hebræerne 7:25,26
hvorfor han ogsaa kan fuldkomment frelse dem, som komme til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at gaa i Forbøn for dem.…

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 51:5,8
min Retfærd nærmer sig hastigt, min Frelse oprinder, mine Arme bringer Folkeslag Ret; fjerne Strande bier paa mig og længes efter min Arm.…

Esajas 62:11
Se, HERREN lader det høres til Jordens Ende: Sig til Zions Datter: »Se, din Frelse kommer, se, hans Løn er med ham, hans Vinding foran ham!«

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

Johannes 3:16-18
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.…

Apostlenes G. 4:12
Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste.«

1.Timotheus 1:15
Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til Verden for at frelse Syndere, iblandt hvilke jeg er den største.

Titus 2:11
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker

Aabenbaring 7:10
og de raabte med høj Røst og sagde: Frelsen tilhører vor Gud, som sidder paa Tronen, og Lammet!

began.

Hebræerne 1:2
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;

Matthæus 4:17
Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: »Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Markus 1:14
Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Evangelium

Lukas 24:19
Og han sagde til dem: »Hvilket?« Men de sagde til ham: »Det med Jesus af Nazareth, som var en Profet, mægtig i Gerning og Ord for Gud og alt Folket;

Apostlenes G. 2:22
I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide,

and was.

Markus 16:15-19
Og han sagde til dem: »Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!…

Lukas 1:2
saaledes som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere, have overleveret os:

Lukas 24:47,48
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.…

Johannes 15:27
Men ogsaa I skulle vidne; thi I vare med mig fra Begyndelsen.«

Apostlenes G. 1:22
lige fra Johannes's Daab indtil den Dag, da han blev optagen fra os, blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse.«

Apostlenes G. 10:40-42
Ham oprejste Gud paa den tredje Dag og gav ham at aabenbares,…

Links
Hebræerne 2:3 InterlinearHebræerne 2:3 FlersprogedeHebreos 2:3 SpanskHébreux 2:3 FranskeHebraeer 2:3 TyskHebræerne 2:3 KinesiskHebrews 2:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 2
2Thi naar det Ord, som taltes ved Engle, blev urokket, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik velforskyldt Løn, 3hvorledes skulle da vi undfly, naar vi ikke bryde os om saa stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham, 4idet Gud vidnede med baade ved Tegn og Undere og mange Haande kraftige Gerninger og ved Meddelelse af den Helligaand efter sin Villie.
Krydshenvisninger
Esajas 20:6
Og de, som bor paa denne Strand, skal paa hin Dag sige: »Se, saaledes gik det med den, vi saa hen til, til hvem vi tyede om Hjælp for at frelses fra Assyrerkongen; hvor skal da vi kunne undslippe!«

Markus 16:20
Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.]

Lukas 1:2
saaledes som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere, have overleveret os:

Romerne 11:14
om jeg dog kunde vække min Slægt til Nidkærhed og frelse nogle af dem.

1.Korinther 1:21
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,

Hebræerne 1:1
Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,

Hebræerne 1:14
Ere de ikke alle tjenende Aander, som udsendes til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

Hebræerne 9:28
saaledes skal ogsaa Kristus, efter at være bleven een Gang ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som forvente ham til Frelse.

Hebræerne 10:29
hvor meget værre Straf mene I da, at den skal agtes værd, som træder Guds Søn under Fod og agter Pagtens Blod, hvormed han blev helliget, for urent og forhaaner Naadens Aand?

Hebræerne 12:25
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,

1.Johannes 1:1
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —

Judas 1:17
I derimod, I elskede! kommer de Ord i Hu, som forud ere talte af vor Herres Jesu Kristi Apostle;

Hebræerne 2:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden