Salmenes 18
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. (2) Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

2Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.

3Jeg påkaller den Høilovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender.

4Dødens rep omspente mig, og fordervelsens strømmer forferdet mig.

5Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.

6I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører.

7Da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoller skalv, og de rystet, for hans vrede var optendt.

8Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham.

9Og han bøide himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter.

10Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger.

11Han gjorde mørke til sitt dekke, rundt omkring sig til sitt skjul, mørke vann, tykke skyer.

12Frem av glansen foran ham fór hans skyer frem, hagl og gloende kull.

13Og Herren tordnet i himmelen, den Høieste lot sin røst høre, hagl og gloende kull.

14Og han utsendte sine piler og spredte dem* omkring - lyn i mengde og forvirret dem.

15Da kom vannenes strømmer til syne, og jordens grunnvoller blev avdekket ved din trusel, Herre, for din neses åndepust.

16Han rakte sin hånd ut fra det høie, han grep mig; han drog mig op av store vann.

17Han fridde mig ut fra min sterke fiende og fra mine avindsmenn; for de var mig for mektige.

18De overfalt mig på min motgangs dag; men Herren blev min støtte.

19Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.

20Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet.

21For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud.

22For alle hans lover hadde jeg for øie, og hans bud lot jeg ikke vike fra mig.

23Og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd.

24Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter mine henders renhet for hans øine.

25Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise mann viser du dig rettvis,

26mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang.

27For du frelser elendige folk, og du fornedrer høie øine.

28For du lar min lampe skinne; Herren min Gud opklarer mitt mørke.

29For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, og ved min Gud springer jeg over murer.

30Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

31For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe, uten vår Gud?

32Den Gud som omgjorder mig med kraft og gjør min vei fri for støt,

33som gir mig føtter likesom hindene og stiller mig på mine høider,

34som oplærer mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen.

35Og du gir mig din frelse til skjold, og din høire hånd støtter mig, og din mildhet gjør mig stor.

36Du gjør rummet vidt for mine skritt under mig, og mine ankler vakler ikke.

37Jeg forfølger mine fiender og når dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem.

38Jeg knuser dem, så de ikke makter å reise sig; de faller under mine føtter.

39Og du omgjorder mig med kraft til krig, du bøier mine motstandere under mig.

40Og mine fiender lar du vende mig ryggen, og mine avindsmenn utrydder jeg.

41De roper, men der er ingen frelser - til Herren, men han svarer dem ikke.

42Og jeg knuser dem som støv for vinden, jeg tømmer dem ut som søle på gatene.

43Du redder mig fra folkekamper, du setter mig til hode for hedninger; folkeferd som jeg ikke kjenmer, tjener mig.

44Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig.

45Fremmede visner bort og går bevende ut av sine borger.

46Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses Gud,

47den Gud som gir mig hevn og legger folkeferd under mig,

48som frir mig ut fra mine fiender; ja, over mine motstandere ophøier du mig, fra voldsmannen redder du mig.

49Derfor vil jeg prise dig iblandt hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn.

50Han gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 17
Top of Page
Top of Page