Salmerne 1:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,

Norsk (1930)
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

Svenska (1917)
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

King James Bible
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

English Revised Version
BOOK I Blessed is the man that walketh not in the counsel of the wicked, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Bibel Viden Treasury

Salmerne 1:1-3
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,…

The happiness of the godly

Salmerne 1:4-6
De gudløse derimod er som Avner, Vinden bortvejrer.…

The unhappiness of the ungodly

A.

3560 B.C.

444
Blessed

Salmerne 2:12
Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgaar! Snart blusser hans Vrede op. Salig hver den, der lider paa ham!

Salmerne 32:1,2
Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;…

Salmerne 34:8
Smag og se, at HERREN er god, salig den Mand, der lider paa ham!

Salmerne 84:12
Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!

Salmerne 106:3
Salige de, der holder paa Ret, som altid øver Retfærdighed!

Salmerne 112:1
Halleluja! Salig er den, der frygter HERREN og ret har Lyst til hans Bud!

Salmerne 115:12-15
HERREN kommer os i Hu, velsigner, velsigner Israels Hus, velsigner Arons Hus,…

Salmerne 119:1,2
Salige de, hvis Vandel er fuldkommen, de, som vandrer i HERRENS Lov.…

Salmerne 144:15
Saligt det Folk, der er saaledes stedt, saligt det Folk, hvis Gud er HERREN!

Salmerne 146:5
Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,

5.Mosebog 28:2
og alle disse Velsignelser vil komme over dig og naa dig, dersom du adlyder HERREN din Guds Røst:

5.Mosebog 33:29
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

Jeremias 17:7
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.

Matthæus 16:17
Og Jesus svarede og sagde til ham: »Salig er du, Simon Jonas's Søn! thi Kød og Blod har ikke aabenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene.

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Johannes 20:29
Jesus siger til ham: »Fordi du har set mig, har du troet; salige ere de, som ikke have set og dog troet.«

Aabenbaring 22:14
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.

walketh

Salmerne 81:12
Da lod jeg dem fare i deres Stivsind, de vandrede efter deres egne Raad.

1.Mosebog 5:24
og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.

3.Mosebog 26:27,28
Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, men handler genstridigt mod mig,…

1.Kongebog 16:31
Og som om det ikke var nok med, at han vandrede i Jeroboams, Nebats Søns, Synder, ægtede han oven i Købet Jesabel, en Datter af Zidoniernes Konge Etba'al, og gik hen og dyrkede Ba'al og tilbad ham.

Job 31:5
Har jeg holdt til med Løgn, og hasted min Fod til Svig —

Ordsprogene 1:15
— min Søn, gaa da ikke med dem, hold din Fod fra deres Sti;

Ordsprogene 4:14,15
Kom ikke paa gudløses Sti, skrid ej frem ad de ondes Vej.…

Ordsprogene 13:20
Omgaas Vismænd, saa bliver du viis, ilde faren er Taabers Ven.

Ezekiel 20:18
Saa sagde jeg til deres Sønner i Ørkenen: Følg ikke eders Fædres Anordninger, hold ikke deres Lovbud og gør eder ikke urene med deres Afgudsbilleder.

1.Peter 4:3
Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;

counsel

Salmerne 64:2
skjul mig for Ugerningsmændenes Raad, for Udaadsmændenes travle Hob,

1.Mosebog 49:6
I deres Raad giver min Sjæl ej Møde, i deres Forsamling tager min Ære ej Del; thi i Vrede dræbte de Mænd, egenraadigt lamslog de Okser.

2.Krønikebog 22:3
Ogsaa han vandrede i Akabs Hus's Spor, thi hans Moder forledte ham til Ugudelighed ved sine Raad.

Job 10:3
Gavner det dig at øve Vold, at forkaste det Værk, dine Hænder danned, men smile til gudløses Raad?

Job 21:16
Er ej deres Lykke i deres Haand og gudløses Raad ham fjernt?

Lukas 23:51
han havde ikke samtykket i deres Raad og Gerning, han var fra Arimathæa, en jødisk By, og han forventede Guds Rige;

ungodly.

Salmerne 26:12
Min Fod staar paa den jævne Grund, i Forsamlinger vil jeg love HERREN.

Romerne 5:2
ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, hvori vi staa, og vi rose os af Haab om Guds Herlighed;

Efeserne 6:13
Derfor tager Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og bestaa efter at have fuldbyrdet alt.

way

Salmerne 1:6
Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.

Salmerne 36:4
paa sit Leje udtænker han Uret, han træder en Vej, som ikke er god; det onde afskyr han ikke.

Salmerne 146:9
HERREN vogter de fremmede, opholder faderløse og Enker, men gudløses Vej gør han kroget.

Ordsprogene 2:12
idet den frier dig fra den ondes Vej, fra Folk, hvis Ord kun er vrange,

Ordsprogene 4:19
men retfærdiges Sti er som straalende Lys, der vokser i Glans til højlys Dag:

Ordsprogene 13:15
God Forstand vinder Yndest, troløses Vej er deres Undergang.

Matthæus 7:13,14
Gaar ind ad den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred, som fører til Fortabelsen, og de ere mange, som gaa ind ad den;…

sitteth

Salmerne 26:4,5
Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke.…

Salmerne 119:115
Vig fra mig, I, som gør ondt, jeg vil holde min Guds Bud.

Jeremias 15:17
Ikke sad jeg og jubled i glades Lag; grebet af din Haand sad jeg ene, thi du fyldte mig med Harme.

scornful

Ordsprogene 1:22
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?

Ordsprogene 3:34
Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Naade.

Ordsprogene 9:12
Er du viis, er det til Gavn for dig selv; spotter du, bærer du ene Følgen!

Ordsprogene 19:29
Slag er rede til Spottere, Hug til Taabers Ryg.

Links
Salmerne 1:1 InterlinearSalmerne 1:1 FlersprogedeSalmos 1:1 SpanskPsaume 1:1 FranskePsalm 1:1 TyskSalmerne 1:1 KinesiskPsalm 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 1
1Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag, 2men har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder paa hans Lov baade Dag og Nat.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 33:29
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

Josva 1:8
Denne Lovbog skal ikke vige fra din Mund, og du skal grunde over den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der staar skrevet i den; thi da vil det gaa dig vel i al din Færd, og Lykken vil følge dig.

Salmerne 5:9
Thi blottet for Sandhed er deres Mund, deres Hjerte en Afgrund, Struben en aaben Grav, deres Tunge er glat.

Salmerne 5:10
Døm dem, o Gud, lad dem falde for egne Rænker, bortstød dem for deres Synders Mængde, de trodser jo dig.

Salmerne 10:2
Den gudløse jager i Hovmod den arme, fanger ham i de Rænker, han spinder;

Salmerne 17:4
Ej synded min Mund, hvad end Mennesker gjorde; ved dine Læbers Ord vogted jeg mig for Voldsmænds Veje;

Salmerne 26:4
Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke.

Salmerne 26:5
Jeg hader de ondes Forsamling, hos gudløse sidder jeg ej.

Salmerne 36:1
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David. (2) Synden taler til den gudløse inde i hans Hjerte; Gudsfrygt har han ikke for Øje;

Salmerne 73:8
I det dybe taler de ondt, i det høje fører de Urettens Tale,

Salmerne 119:104
Ved dine Befalinger fik jeg Forstand, saa jeg hader al Løgnens Vej.

Ordsprogene 1:15
— min Søn, gaa da ikke med dem, hold din Fod fra deres Sti;

Ordsprogene 1:22
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?

Ordsprogene 4:14
Kom ikke paa gudløses Sti, skrid ej frem ad de ondes Vej.

Ordsprogene 19:29
Slag er rede til Spottere, Hug til Taabers Ryg.

Ordsprogene 21:24
Den opblæste stolte kaldes en Spotter, han handler frækt i Hovmod.

Ordsprogene 24:1
Misund ej onde Folk, hav ikke lyst til at være med dem;

Ordsprogene 29:18
Uden Syner forvildes et Folk; salig den, der vogter paa Loven.

Jeremias 15:17
Ikke sad jeg og jubled i glades Lag; grebet af din Haand sad jeg ene, thi du fyldte mig med Harme.

Job 42:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden