Galaterne 1:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
som gav sig selv for vore Synder, for at han kunde udfri os af den nærværende onde Verden, efter vor Guds og Faders Villie,

Norsk (1930)
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

Svenska (1917)
som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

King James Bible
Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:

English Revised Version
who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil world, according to the will of our God and Father:
Bibel Viden Treasury

gave.

Galaterne 2:20
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Matthæus 26:28
thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.

Markus 10:45
thi ogsaa Menneskesønnen er ikke kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Lukas 22:19
Og han tog Brød, takkede og brød det og gav dem det og sagde: »Dette er mit Legeme, det, som gives for eder; gører dette til min Ihukommelse!«

Johannes 10:11,17,18
Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde sætter sit Liv til for Faarene.…

Romerne 4:25
ham, som blev hengiven for vore Overtrædelsers Skyld og oprejst for vor Retfærdiggørelses Skyld.

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

1.Timotheus 2:6
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Hebræerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Aand frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?

Hebræerne 10:9,10
saa har han derefter sagt: »Se, jeg er kommen for at gøre din Villie.« Han ophæver det første for at fastsætte det andet.…

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

1.Peter 3:18
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

1.Johannes 2:2
og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.

1.Johannes 3:16
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.

Aabenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troværdige Vidne, den førstefødte af de døde og Jordens Kongers Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os af vore Synder med sit Blod

from.

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden.

Esajas 65:17
Thi se, jeg skaber nye Himle og en ny Jord, det gamle huskes ej mer, rinder ingen i Hu;

Johannes 12:31
Nu gaar der Dom over denne Verden, nu skal denne Verdens Fyrste kastes ud,

Johannes 14:30
Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; thi denne Verdens Fyrste kommer, og han har slet intet i mig;

Johannes 15:18,19
Naar Verden hader eder, da vid, at den har hadet mig førend eder.…

Johannes 17:14,15
Jeg har givet dem dit Ord; og Verden har hadet dem, fordi de ikke ere af Verden, ligesom jeg ikke er af Verden.…

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

2.Korinther 4:4
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.

Efeserne 2:2
hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsaand, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Aand, der nu er virksom i Genstridighedens Børn,

Efeserne 6:12
Thi for os staar Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Aandemagter i det himmelske.

Hebræerne 2:5
Thi det var ikke Engle, han underlagde den kommende Verden; om hvilken vi tale.

Hebræerne 6:5
og have smagt Guds gode Ord og den kommende Verdens Kræfter, og som ere faldne fra, — dem er det umuligt atter at forny til Omvendelse,

Jakob 4:4
I utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende.

1.Johannes 2:15-17
Elsker ikke Verden, ikke heller de Ting, som ere i Verden! Dersom nogen elsker Verden, er Faderens Kærlighed ikke i ham.…

1.Johannes 5:4,5,19
thi alt det, som er født af Gud, overvinder Verden; og dette er den Sejr, som har overvundet Verden, vor Tro.…

1.Johannes 5:20
Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv.

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 7:9
Derefter saa jeg, og se en stor Skare, som ingen kunde tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk og Tungemaal, som stod for Tronen og for Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med Palmegrene i deres Hænder;

according.

Salmerne 40:8
at gøre din Vilje, min Gud, er min Lyst, og din Lov er i mit Indre.«

Matthæus 26:42
Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde: »Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gaa mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!«

Lukas 22:42
»Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min Villie, men din!«

Johannes 5:30
Jeg kan slet intet gøre af mig selv; saaledes som jeg hører, dømmer jeg, og min Dom er retfærdig; thi jeg søger ikke min Villie, men hans Villie, som sendte mig.

Johannes 6:38
Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gøre min Villie, men hans Villie, som sendte mig.

Johannes 14:30,31
Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; thi denne Verdens Fyrste kommer, og han har slet intet i mig;…

Romerne 8:3,27,32
Thi det, som var Loven umuligt, det, hvori den var afmægtig ved Kødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin egen Søn i syndigt Køds Lighed og for Syndens Skyld og saaledes domfældte Synden i Kødet,…

Efeserne 1:3,11
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,…

Hebræerne 10:4-10
Thi det er umuligt, at Blod af Tyre og Bukke kan borttage Synder.…

our.

Matthæus 6:9
Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn;

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Efeserne 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filipperne 4:20
Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen.

1.Thessaloniker 3:11,13
Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder!…

2.Thessaloniker 2:16
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,

Links
Galaterne 1:4 InterlinearGalaterne 1:4 FlersprogedeGálatas 1:4 SpanskGalates 1:4 FranskeGalater 1:4 TyskGalaterne 1:4 KinesiskGalatians 1:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 1
3Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus Kristus, 4som gav sig selv for vore Synder, for at han kunde udfri os af den nærværende onde Verden, efter vor Guds og Faders Villie, 5ham være Æren i Evigheders Evighed! Amen.
Krydshenvisninger
Matthæus 13:22
Men det, som blev saaet iblandt Torne, er den, som hører Ordet, og Verdens Bekymring og Rigdommens Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

1.Korinther 15:3
Jeg overleverede eder nemlig som noget af det første, hvad jeg ogsaa har modtaget: at Kristus døde for vore Synder, efter Skrifterne;

2.Korinther 4:4
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.

Galaterne 2:20
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Efeserne 5:16
saa I købe den belejlige Tid, efterdi Dagene ere onde.

Filipperne 4:20
Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen.

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

1.Thessaloniker 3:11
Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder!

1.Thessaloniker 3:13
saa at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige!

1.Timotheus 2:6
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

1.Johannes 5:19
Vi vide, at vi ere af Gud, og hele Verden ligger i det onde.

Galaterne 1:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden