Romerne 12:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

Norsk (1930)
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Svenska (1917)
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

King James Bible
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;

English Revised Version
rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing stedfastly in prayer;
Bibel Viden Treasury

Rejoicing.

Romerne 5:2,3
ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, hvori vi staa, og vi rose os af Haab om Guds Herlighed;…

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

Salmerne 16:9-11
Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, endogsaa mit Kød skal bo i Tryghed.…

Salmerne 71:20-23
Du, som lod os skue mangefold Trængsel og Nød, du kalder os atter til Live og drager os atter af Jordens Dyb;…

Salmerne 73:24-26
du leder mig med dit Raad og tager mig siden bort i Herlighed.…

Ordsprogene 10:28
Retfærdige har Glæde i Vente, gudløses Haab vil briste.

Ordsprogene 14:32
Ved sin Ondskab styrtes den gudløse, ved lydefri Færd er retfærdige trygge.

Klagesangene 3:24-26
Min Del er HERREN, (siger min Sjæl,) derfor haaber jeg paa ham.…

Habakkuk 3:17,18
Thi Figentræet blomstrer ikke, Vinstokken giver intet, Olietræets Afgrøde svigter, Markerne giver ej Føde. Faarene svandt af Folden, i Staldene findes ej Okser.…

Matthæus 5:12
Glæder og fryder eder, thi eders Løn skal være stor i Himlene; thi saaledes have de forfulgt Profeterne, som vare før eder.

Lukas 10:20
Dog, glæder eder ikke derover, at Aanderne ere eder lydige; men glæder eder over, at eders Navne ere indskrevne i Himlene.«

1.Korinther 13:13
Saa blive da Tro, Haab, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.

Filipperne 3:1
I øvrigt, mine Brødre glæder eder i Herren! At skrive det samme til eder er ikke til Besvær for mig, men er betryggende for eder.

Filipperne 4:4
Glæder eder i Herren altid; atter siger jeg: glæder eder!

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

1.Thessaloniker 5:8,16
Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!…

2.Thessaloniker 2:16,17
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,…

Titus 2:13
forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse,

Titus 3:7
for at vi, retfærdiggjorte ved hans Naade, skulde i Haab vorde Arvinger til evigt Liv.

Hebræerne 3:6
men Kristus er det som en Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urokket indtil Enden.

Hebræerne 6:17-19
Derfor, da Gud ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger sit Raads Uforanderlighed, føjede han en Ed dertil,…

1.Peter 1:3-8
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,…

1.Peter 4:13
men glæder eder i samme Maal, som I have Del i Kristi Lidelser, for at I ogsaa kunne glæde og fryde eder ved hans Herligheds Aabenbarelse.

1.Johannes 3:1-3
Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn; og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham.…

patient.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 5:3,4
ja, ikke det alene, men vi rose os ogsaa af Trængslerne, idet vi vide, at Trængselen virker Udholdenhed,…

Romerne 8:25
Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.

Romerne 15:4
Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor Belæring, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og Skrifternes Trøst.

Salmerne 37:7
Vær stille for HERREN og bi paa ham, græm dig ej over den, der har Held, over den, der farer med Rænker.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Lukas 8:15
Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.

Lukas 21:19
Ved eders Udholdenhed skulle I vinde eders Sjæle.

Kolossenserne 1:11
idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

2.Thessaloniker 1:4
saa at vi selv rose os af eder i Guds Menigheder for eders Udholdenhed og Tro under alle eders Forfølgelser og de Trængsler, som I udstaa,

2.Thessaloniker 3:5
Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

1.Timotheus 6:11
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

2.Timotheus 3:10
Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,

Hebræerne 6:12,15
for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Taalmodighed arve Forjættelserne.…

Hebræerne 10:36
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.

Hebræerne 12:1
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Jakob 1:3,4
vidende, at eders Tros Prøve virker Udholdenhed;…

Jakob 5:7,10,11
Derfor, værer taalmodige, Brødre! indtil Herrens Tilkommelse. Se, Bonden venter paa Jordens dyrebare Frugt og bier taalmodigt efter den, indtil den faar tidlig Regn og sildig Regn.…

1.Peter 2:19,20
Thi dette finder Yndest, dersom nogen, bunden til Gud i sin Samvittighed, udholder Genvordigheder, skønt han lider uretfærdigt.…

2.Peter 1:6
og i Kundskaben Afholdenhed og i Afholdenheden Udholdenhed og i Udholdenheden Gudsfrygt

Aabenbaring 13:10
Dersom nogen fører andre i Fængsel, han kommer selv i Fængsel; dersom nogen dræber med Sværd, han skal dræbes med Sværd. Her gælder det de helliges Udholdenhed og Tro.

continuing.

1.Mosebog 32:24-26
Men selv blev Jakob alene tilbage. Da var der en, som brødes, med ham til Morgengry;…

Job 27:8-10
Thi hvad er den vanhelliges Haab, naar Gud bortskærer og kræver hans Sjæl?…

Salmerne 55:16,17
Jeg, jeg raaber til Gud, og HERREN vil frelse mig.…

Salmerne 62:8
stol paa ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. — Sela.

Salmerne 109:4
til Løn for min Kærlighed er de mig fjendske, skønt jeg er idel Bøn;

Jeremias 29:12,13
Kalder I paa mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;…

Daniel 9:18,19
Bøj dit Øre, min Gud, og hør, oplad dine Øjne og se Ødelæggelsen, som er overgaaet os, og Byen, dit Navn er nævnet over; thi ikke i Tillid til vore Retfærdshandlinger fremfører vi vor Begæring for dit Aasyn, men i Tillid til din store Barmhjertighed.…

Lukas 11:5-13
Og han sagde til dem: »Om nogen af eder har en Ven og gaar til ham ved Midnat og siger til ham: Kære! laan mig tre Brød,…

Lukas 18:1-8
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,…

*etc:

Apostlenes G. 1:14
Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Bønnen tillige med nogle Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre.

Apostlenes G. 2:42
Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Bønnerne.

Apostlenes G. 6:4
Men vi ville holde trolig ved i Bønnen og Ordets Tjeneste.«

Links
Romerne 12:12 InterlinearRomerne 12:12 FlersprogedeRomanos 12:12 SpanskRomains 12:12 FranskeRoemer 12:12 TyskRomerne 12:12 KinesiskRomans 12:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
11Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Aanden; tjener Herren; 12værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen! 13Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 1:14
Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Bønnen tillige med nogle Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre.

Romerne 5:2
ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, hvori vi staa, og vi rose os af Haab om Guds Herlighed;

Hebræerne 10:32
Men kommer de forrige Dage i Hu, i hvilke I, efter at I vare blevne oplyste, udholdt megen Kamp i Lidelser,

Hebræerne 10:36
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.

Romerne 12:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden