Apostlenes G. 10:36
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Norsk (1930)
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

Svenska (1917)
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

King James Bible
The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)

English Revised Version
The word which he sent unto the children of Israel, preaching good tidings of peace by Jesus Christ (he is Lord of all)--
Bibel Viden Treasury

word.

Apostlenes G. 2:38,39
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.…

Apostlenes G. 3:25,26
I ere Profeternes Sønner og Sønner af den Pagt, som Gud sluttede med vore Fædre, da han sagde til Abraham: »Og i din Sæd skulle alle Jordens Slægter velsignes.«…

Apostlenes G. 11:19
De, som nu vare blevne adspredte paa Grund af den Trængsel, som opstod i Anledning af Stefanus, vandrede om lige til Fønikien og Kypern og Antiokia, og de talte ikke Ordet til nogen uden til Jøder alene.

Apostlenes G. 13:46
Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vende vi os til Hedningerne.

Matthæus 10:6
Men gaar hellere hen til de fortabte Faar af Israels Hus!

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

preaching.

Salmerne 72:1-3,7
Af Salomo. Gud, giv Kongen din ret, Kongesønnen din retfærd,…

Salmerne 85:9,10
ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;…

Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Esajas 32:15-17
til Aand fra det høje udgydes over os. Da bliver Ørkenen til Frugthave, Frugthaven regnes for Skov.…

Esajas 55:12
Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer raaber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Haand;

Esajas 57:19
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

Lukas 2:10-14
Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.…

2.Korinther 5:18-21
Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,…

Efeserne 2:13-18
Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod.…

Kolossenserne 1:20
og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem paa Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's Blod.

Hebræerne 7:2,3
hvem ogsaa Abraham gav Tiende af alt, og som, naar hans Navn udlægges, først er Retfærdigheds Konge, dernæst ogsaa Salems Konge, det er: Freds Konge,…

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

he is.

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Salmerne 2:6-8
»Jeg har dog indsat min Konge paa Zion, mit hellige Bjerg!«…

Salmerne 24:7-10
Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!…

Salmerne 45:6,11
Din Trone, o Gud, staar evigt fast, en Retfærds Stav er din Kongestav.…

Salmerne 110:1,2
Af David. En Salme. HERREN sagde til min Herre: »Sæt dig ved min højre Haand, til jeg lægger dine Fjender som en Skammel for dine Fødder!«…

Esajas 7:14
Derfor vil Herren selv give eder et Tegn: Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en Søn, og hun kalder ham Immanuel.

Esajas 45:21-25
Forkynd det, kom frem dermed, lad dem raadslaa sammen: Hvo kundgjorde dette tilforn, forkyndte det forud? Mon ikke jeg, som er HERREN? Uden mig er der ingen Gud, uden mig er der ingen retfærdig, frelsende Gud.…

Jeremias 23:5,6
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.…

Daniel 7:13,14
Jeg skuede videre i Nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer kom en, der saa ud som en Menneskesøn. Han kom hen til den gamle af Dage og førtes frem for ham;…

Hoseas 1:7
Men Judas Hus vil jeg være naadig og frelse ved HERREN deres Gud; dog frelser jeg dem ikke ved Bue, Sværd eller Stridsvaaben, ved Heste eller Ryttere.«

Mika 5:2
Og du, du Betlehem-Efrata, liden til at være blandt Judas Tusinder! Af dig skal udgaa mig een til at være Hersker i Israel. Hans Udspring er fra fordum, fra Evigheds Dage.

Malakias 3:1
Se, jeg sender min Engel, og han skal bane Vej for mit Aasyn; og til sit Tempel kommer i et Nu den Herre, I søger, og Pagtens Engel, som I længes efter; se, han kommer, siger Hærskarers HERRE.

Matthæus 11:27
Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil aabenbare ham.

Matthæus 22:44-46
Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand, indtil jeg faar lagt dine Fjender under dine Fødder.…

Matthæus 28:18
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

Johannes 3:35,36
Faderen elsker Sønnen og har givet alle Ting i hans Haand.…

Johannes 5:23-29
for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som udsendte ham.…

Romerne 10:11-13
Skriften siger jo: »Hver den, som tror paa ham, skal ikke blive til Skamme.«…

Romerne 14:9
Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske baade over døde og levende.

1.Korinther 15:27,47
Han har jo »lagt alle Ting under hans Fødder«. Men naar han siger: »Alt er underlagt« — aabenbart med Undtagelse af den, som underlagde ham alt —…

Efeserne 1:20-23
som han udviste paa Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i det himmelske,…

Efeserne 4:5-12
een Herre, een Tro, een Daab,…

Filipperne 2:11
og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.

Kolossenserne 1:15-18
han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;…

Hebræerne 1:2,6-12
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;…

1.Peter 3:22
han, som er faren til Himmelen og er ved Guds højre Haand, efter at Engle og Myndigheder og Kræfter ere ham underlagte.

Aabenbaring 1:5,18
og fra Jesus Kristus, det troværdige Vidne, den førstefødte af de døde og Jordens Kongers Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os af vore Synder med sit Blod…

Aabenbaring 17:14
Disse skulle føre Krig med Lammet, og Lammet skal sejre over dem — fordi det er Herrers Herre og Kongers Konge — og de, som ere med det, de kaldede og udvalgte og trofaste.

Aabenbaring 19:16
Og paa Kappen, paa sin Lænd har han et Navn skrevet: Kongers Konge og Herrers Herre.

Links
Apostlenes G. 10:36 InterlinearApostlenes G. 10:36 FlersprogedeHechos 10:36 SpanskActes 10:36 FranskeApostelgeschichte 10:36 TyskApostlenes G. 10:36 KinesiskActs 10:36 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 10
35men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham; 36det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre. 37I kende det, som er udgaaet over hele Judæa, idet det begyndte fra Galilæa, efter den Daab, som Johannes prædikede,…
Krydshenvisninger
Matthæus 28:18
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

Lukas 1:79
for at skinne for dem, som sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind paa Fredens Vej,«

Lukas 2:11
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.

Lukas 2:14
»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!«

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 10:37
I kende det, som er udgaaet over hele Judæa, idet det begyndte fra Galilæa, efter den Daab, som Johannes prædikede,

Apostlenes G. 13:32
Og vi forkynde eder den Forjættelse, som blev given til Fædrene, at Gud har opfyldt denne for os, deres Børn, idet han oprejste Jesus;

Romerne 5:1
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

Romerne 10:12
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.

Efeserne 2:17
Og han kom og forkyndte Fred for eder, som vare langt borte, og Fred for dem, som vare nær.

Apostlenes G. 10:35
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden