2.Korinther 13:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Norsk (1930)
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

Svenska (1917)
För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.

King James Bible
Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.

English Revised Version
Finally, brethren, farewell. Be perfected; be comforted; be of the same mind; live in peace: and the God of love and peace shall be with you.
Bibel Viden Treasury

farewell.

Lukas 9:61
Men ogsaa en anden sagde: »Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus.«

Apostlenes G. 15:29
At I skulle afholde eder fra Afgudsofferkød og fra Blod og fra det kvalte og fra Utugt. Naar I holde eder derfra, vil det gaa eder godt. Lever vel!«

Apostlenes G. 18:21
men han tog Afsked og sagde: »[Jeg maa endelig holde denne forestaaende Højtid i Jerusalem; men] jeg vil atter vende tilbage til eder, om Gud vil.« Og han sejlede ud fra Efesus

Apostlenes G. 23:30
Men da jeg har faaet Underretning om, at der skulde være et hemmeligt Anslag af Jøderne imod Manden, har jeg straks sendt ham til dig efter ogsaa at have befalet Anklagerne at fremføre for dig, hvad de have imod ham.«

Filipperne 4:4
Glæder eder i Herren altid; atter siger jeg: glæder eder!

1.Thessaloniker 5:16
Værer altid glade,

*Gr:

Be perfect.

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

Matthæus 5:48
Værer da I fuldkomne, ligesom eders himmelske Fader er fuldkommen.

Johannes 17:23
jeg i dem og du i mig, for at de maa være fuldkommede til eet, for at Verden maa erkende, at du har udsendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.

Jakob 1:4
men Udholdenheden bør medføre fuldkommen Gerning, for at I kunne være fuldkomne og uden Brøst, saa I ikke staa tilbage i noget.

1.Peter 5:10
Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!

be of good.

2.Korinther 1:4
som trøster os under al vor Trængsel, for at vi maa kunne trøste dem, som ere i alle Haande Trængsel, med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!

Markus 10:49
Og Jesus stod stille og sagde: »Kalder paa ham!« Og de kalde paa den blinde og sige til ham: »Vær frimodig, staa op! han kalder paa dig.«

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

1.Thessaloniker 4:18
Saa trøster hverandre med disse Ord!

2.Thessaloniker 2:16,17
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,…

be of one.

Romerne 12:16,18
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!…

Romerne 15:5,6
Men Udholdenhedens og Trøstens Gud give eder at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det,…

1.Korinther 1:10
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke maa findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.

Efeserne 4:3
og gøre eder Flid for at bevare Aandens Enhed i Fredens Baand;

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Filipperne 2:1-3
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:…

Filipperne 3:16
Kun at vi, saa vidt vi ere komne, vandre i samme Retning.

Filipperne 4:2
Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til at være enige i Herren.

1.Peter 3:8
Og til Slutning værer alle enssindede, medlidende, kærlige imod Brødrene, barmhjertige, ydmyge;

live.

1.Mosebog 37:4
Men da hans Brødre saa, at deres Fader foretrak ham for alle sine andre Sønner, fattede de Nag til ham og kunde ikke tale venligt til ham.

1.Mosebog 45:24
Saa tog han Afsked med sine Brødre, og da de drog bort, sagde han til dem: »Kives ikke paa Vejen!«

Markus 9:50
Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

1.Thessaloniker 5:13
og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre!

2.Timotheus 2:22
Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som paakalde Herren af et rent Hjerte;

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Jakob 3:17,18
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.…

1.Peter 3:11
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!

the God.

Romerne 15:33
Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Romerne 16:20
Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

Filipperne 4:9
Hvad I baade have lært og modtaget og hørt og set paa mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

1.Johannes 4:8-16
Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.…

with.

2.Korinther 13:14
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

2.Thessaloniker 3:16
Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!

Aabenbaring 22:21
Den Herres Jesu Naade være med alle!

Links
2.Korinther 13:11 Interlinear2.Korinther 13:11 Flersprogede2 Corintios 13:11 Spansk2 Corinthiens 13:11 Franske2 Korinther 13:11 Tysk2.Korinther 13:11 Kinesisk2 Corinthians 13:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 13
11I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder. 12Hilser hverandre med et helligt Kys!…
Krydshenvisninger
Markus 9:50
Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«

Romerne 12:16
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!

Romerne 15:33
Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

1.Korinther 1:10
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke maa findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

Efeserne 4:12
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

Efeserne 6:23
Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

1.Thessaloniker 3:10
idet vi Nat og Dag inderligt bede om at maatte faa eder selv at se og raade Bod paa eders Tros Mangler?

1.Thessaloniker 4:1
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

2.Thessaloniker 3:1
I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord maa have Løb og forherliges ligesom hos eder,

2.Korinther 13:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden