Jakob 3:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

Norsk (1930)
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

Svenska (1917)
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

King James Bible
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

English Revised Version
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without variance, without hypocrisy.
Bibel Viden Treasury

the wisdom.

Jakob 3:15
Dette er ikke den Visdom, som kommer ovenfra, men en jordisk, sjælelig, djævelsk;

Jakob 1:5,17
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.…

1.Mosebog 41:38,39
og Farao sagde til sine Tjenere: »Hvor finder vi en Mand, i hvem Guds Aand er som i ham?«…

2.Mosebog 36:2
Derpaa tilkaldte Moses Bezal'el og Oholiab og alle de kunstforstandige Mænd, hvem HERREN havde givet Kunstsnilde, alle dem, som i deres Hjerte følte sig tilskyndet til at give sig i Lag med Udførelsen af Arbejdet.

1.Kongebog 3:9,12,28
Giv derfor din Tjener et lydhørt Hjerte, saa han kan dømme dit Folk og skelne mellem godt og ondt; thi hvem kan dømme dette dit store Folk!«…

1.Krønikebog 22:12
Maatte HERREN kun give dig Forstand og Indsigt, saa han kan sætte dig over Israel og du kan holde HERREN din Guds Lov!

Job 28:12,23,28
Men Visdommen — hvor mon den findes, og hvor er Indsigtens Sted?…

Ordsprogene 2:6
Thi HERREN, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.

Esajas 11:2,3
og HERRENS Aand skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Aand, Raads og Styrkes Aand, HERRENS Kundskabs og Frygts Aand.…

Daniel 1:17
Disse fire unge Mænd gav Gud Kundskab og Indsigt i al Skrift og Visdom; Daniel forstod sig ogsaa paa alle Haande Syner og Drømme.

Lukas 21:15
Thi jeg, vil give eder Mund og Visdom, som alle eders Modstandere ikke skulle kunne modstaa eller modsige.

1.Korinther 2:6,7
Dog, Visdom tale vi iblandt de fuldkomne, men en Visdom, der ikke stammer fra denne Verden, ikke heller fra denne Verdens Herskere, som blive til intet;…

1.Korinther 12:8
En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;

first.

Jakob 4:8
holder eder nær til Gud, saa skal han holde sig nær til eder! Renser Hænderne, I Syndere! og lutrer Hjerterne, I tvesindede!

Malakias 3:3
Han sidder og smelter og renser Sølv; han renser Levis Sønner, lutrer dem som Guld og Sølv, saa de kan frembære Offergave for HERREN i Retfærdighed,

Matthæus 5:8
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

Titus 1:15
Alt er rent for de rene; men for de besmittede og vantro er intet rent, men baade deres Sind og Samvittighed er besmittet.

1.Johannes 3:3
Og hver den, som har dette Haab til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

peaceable.

1.Krønikebog 22:9
Se, en Søn skal fødes dig; han skal være en Fredens Mand, og jeg vil skaffe ham Fred for alle hans Fjender rundt om; thi hans Navn skal være Salomo, og jeg vil give Israel Fred og Ro i hans Dage.

*marg:

Esajas 2:4
Da dømmer han Folk imellem, skifter Ret mellem talrige Folkeslag; deres Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd til Vingaardsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod Folk, ej øve sig i Vaabenfærd mer.

Esajas 9:6,7
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.…

Esajas 11:2-9
og HERRENS Aand skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Aand, Raads og Styrkes Aand, HERRENS Kundskabs og Frygts Aand.…

Esajas 32:15-17
til Aand fra det høje udgydes over os. Da bliver Ørkenen til Frugthave, Frugthaven regnes for Skov.…

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

gentle.

Esajas 40:11
han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de diende Faar.

1.Korinther 13:4-7
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,…

2.Korinther 10:1
Men jeg selv, Paulus, formaner eder ved Kristi Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, »naar I se derpaa, er ydmyg iblandt eder, men fraværende er modig over for eder«,

Galaterne 5:22,23
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,…

Efeserne 5:9
(Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,)

1.Thessaloniker 2:7
Men vi færdedes med Mildhed iblandt eder. Som naar en Moder ammer sine egne Børn,

2.Timotheus 2:24
men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, dygtig til at lære, i Stand til at taale ondt,

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

full.

Johannes 1:14
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Apostlenes G. 9:36
Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket udlagt betyder Hind; hun var rig paa gode Gerninger og gav mange Almisser.

Apostlenes G. 11:24
Thi han var en god Mand og fuld af den Helligaand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.

Romerne 15:14
Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre.

2.Korinther 9:10
Men han, som giver »Sædemanden Sæd og Brød til at spise,« han vil ogsaa skænke og mangfoldiggøre eders Udsæd og give eders Retfærdigheds Frugter Vækst,

Filipperne 1:11
fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.

Kolossenserne 1:10
til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

without.

Jakob 2:4
ere I saa ikke komne i Strid med eder selv og blevne Dommere med slette Tanker?

Malakias 2:9
Derfor har jeg ogsaa gjort eder ringeagtede og oversete af alt Folket, fordi I ikke tager Vare paa mine Veje eller bryder eder om Loven.

1.Timotheus 5:21
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu og de udvalgte Engles Aasyn, at du vogter paa dette uden Partiskhed, saa du intet gør efter Tilbøjelighed.

partiality.

Esajas 32:6
Thi Daaren taler kun Daarskab, hans Hjerte udtænker Uret for at øve Niddingsværk og prædike Frafald fra HERREN, lade den sultne være tom og den tørstige mangle Vand.

Matthæus 23:28
Saaledes synes ogsaa I vel udvortes retfærdige for Menneskene; men indvortes ere I fulde af Hykleri og Lovløshed.

Lukas 12:1,2
Da imidlertid mange Tusinde Mennesker havde samlet sig, saa at de traadte paa hverandre, begyndte han at sige til sine Disciple: »Tager eder først og fremmest i Vare for Farisæernes Surdejg, som er Hykleri.…

Johannes 1:47
Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: »Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.«

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

1.Peter 2:1
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

1.Johannes 3:18
Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen, men i Gerning og Sandhed!

Links
Jakob 3:17 InterlinearJakob 3:17 FlersprogedeSantiago 3:17 SpanskJacques 3:17 FranskeJakobus 3:17 TyskJakob 3:17 KinesiskJames 3:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 3
16thi hvor der er Avind og Rænkesyge, der er Forvirring og al ond Handel. 17Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt. 18Men Retfærdigheds Frugt saaes i Fred for dem, som stifte Fred.
Krydshenvisninger
Matthæus 5:9
Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn.

Lukas 6:36
Vorder barmhjertige, ligesom eders Fader er barmhjertig.

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

2.Korinther 6:6
ved Renhed, ved Kundskab, ved Langmodighed, ved Velvillighed, ved den Helligaand, ved uskrømtet Kærlighed,

2.Korinther 7:11
Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag.

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

Hebræerne 12:11
Al Tugtelse synes vel, imedens den er nærværende, ikke at være til Glæde, men til Bedrøvelse; men siden giver den til Gengæld dem, som derved ere øvede, en Fredens Frugt i Retfærdighed.

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

Jakob 1:17
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

Jakob 2:4
ere I saa ikke komne i Strid med eder selv og blevne Dommere med slette Tanker?

Jakob 2:13
Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

Jakob 4:8
holder eder nær til Gud, saa skal han holde sig nær til eder! Renser Hænderne, I Syndere! og lutrer Hjerterne, I tvesindede!

1.Peter 2:18
I Trælle! underordner eder under eders Herrer i al Frygt, ikke alene de gode og milde, men ogsaa de urimelige.

Jakob 3:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden