1.Korinther 1:30
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

Norsk (1930)
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

Svenska (1917)
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

King James Bible
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:

English Revised Version
But of him are ye in Christ Jesus, who was made unto us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption:
Bibel Viden Treasury

in.

1.Korinther 12:18,27
Men nu har Gud sat Lemmerne, ethvert af dem, paa Legemet, efter som han vilde.…

Esajas 45:17
Israel frelses ved HERREN, en evig Frelse, i Evighed bliver I ikke til Skam og Skændsel.

Johannes 15:1-6
»Jeg er det sande Vintræ, og min Fader er Vingaardsmanden.…

Johannes 17:21-23
at de maa alle være eet; ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at ogsaa de skulle være eet i os, for at Verden maa tro, at du har udsendt mig.…

Romerne 8:1
Saa er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus.

Romerne 12:5
saaledes ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.

Romerne 16:7,11
Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig.…

2.Korinther 5:17
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

2.Korinther 12:2
Jeg kender et Menneske i Kristus, som for fjorten Aar siden om han var i Legemet, det ved jeg ikke, eller uden for Legemet, det ved jeg ikke, Gud ved det blev bortrykket indtil den tredje Himmel.

Efeserne 1:3,4,10
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,…

Efeserne 2:10
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

of God.

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

2.Korinther 5:18-21
Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,…

wisdom.

1.Korinther 1:24
men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.

1.Korinther 12:8
En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;

Ordsprogene 1:20
Visdommen raaber paa Gaden, paa Torvene løfter den Røsten;

Ordsprogene 2:6
Thi HERREN, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.

Ordsprogene 8:5
I tankeløse, vind jer dog Klogskab, I Taaber, saa faa dog Forstand!

Daniel 2:20
tog til Orde og sagde: »Lovet være Guds Navn fra Evighed og til Evighed, thi ham tilhører Visdom og Styrke!

Lukas 21:15
Thi jeg, vil give eder Mund og Visdom, som alle eders Modstandere ikke skulle kunne modstaa eller modsige.

Johannes 1:18
Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbaarne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.

Johannes 8:12
Jesus talte da atter til dem og sagde: »Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys.«

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Johannes 17:8,26
Thi de Ord, som du har givet mig, har jeg givet dem; og de have modtaget dem og erkendt i Sandhed, at jeg udgik fra dig, og de have troet, at du har udsendt mig.…

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

Efeserne 1:17,18
at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maa give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkendelse af ham,…

Efeserne 3:9,10
og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting,…

Kolossenserne 2:2,3
for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,…

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

2.Timotheus 3:15-17
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.…

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

righteousness.

Salmerne 71:15,16
min Mund skal vidne om din Retfærd, om din Frelse Dagen lang; thi jeg kender ej Ende derpaa.…

Esajas 45:24,25
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«…

Esajas 54:17
Intet Vaaben, der smedes mod dig, skal du, hver Tunge, der trætter med dig, faar du dømt. Dette er HERRENS Tjeneres Lod, den Retfærd, jeg giver dem, lyder det fra HERREN.

Jeremias 23:5,6
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.…

Jeremias 33:16
I hine Dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal kalde det: HERREN vor Retfærdighed.

Daniel 9:24
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.

Romerne 1:17
Thi deri aabenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er skrevet: »Men den retfærdige skal leve af Tro.«

Romerne 3:21-24
Men nu er uden Lov Guds Retfærdighed aabenbaret, om hvilken der vidnes af Loven og Profeterne,…

Romerne 4:6,25
ligesom ogsaa David priser det Menneske saligt, hvem Gud tilregner Retfærdighed uden Gerninger:…

Romerne 5:19,21
Thi ligesom ved det ene Menneskes Ulydighed de mange bleve til Syndere, saa skulle ogsaa ved den enes Lydighed de mange blive til retfærdige.…

2.Korinther 5:21
Den, som ikke kendte Synd, har han gjort til Synd for os, for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i ham.

Filipperne 3:9
og findes i ham, saa jeg ikke har min Retfærdighed, den af Loven, men den ved Tro paa Kristus, Retfærdigheden fra Gud paa Grundlag af Troen,

2.Peter 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi Tjener og Apostel, til dem, der have faaet samme dyrebare Tro som vi ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi Retfærdighed:

sanctification.

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

1.Korinther 6:11
Og saadanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Aand.

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Johannes 17:17-19
Hellige dem i Sandheden; dit Ord er Sandhed.…

Apostlenes G. 26:18
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

Romerne 8:9
I derimod ere ikke i Kødet, men i Aanden, om ellers Guds Aand bor i eder. Men om nogen ikke har Kristi Aand, saa hører han ham ikke til.

Galaterne 5:22-24
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,…

Efeserne 2:10
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

Efeserne 5:26
for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet med et Ord,

1.Peter 1:2
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!

1.Johannes 5:6
Han er den, som kom med Vand og Blod, Jesus Kristus; ikke med Vandet alene, men med Vandet og med Blodet; og det er Aanden, som vidner, thi Aanden er Sandheden.

redemption.

1.Korinther 15:54-57
Men naar dette forkrænkelige har iført sig Uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig Udødelighed, da skal det Ord opfyldes, som er skrevet: »Døden er opslugt til Sejr.«…

Hoseas 13:14
Dem skal jeg fri fra Dødsriget, løse fra Døden! Nej, Død, hvor er din Pest, Dødsrige, hvor er din Sot? Til Mildhed kender jeg ej, thi et sært Barn er han.

Romerne 3:24
og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans Naade ved den Forløsning, som er i Kristus Jesus,

Links
1.Korinther 1:30 Interlinear1.Korinther 1:30 Flersprogede1 Corintios 1:30 Spansk1 Corinthiens 1:30 Franske1 Korinther 1:30 Tysk1.Korinther 1:30 Kinesisk1 Corinthians 1:30 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 1
29for at intet Kød skal rose sig for Gud. 30Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning; 31for at, som der er skrevet: »Den, som roser sig, rose sig af Herren!«
Krydshenvisninger
Esajas 11:2
og HERRENS Aand skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Aand, Raads og Styrkes Aand, HERRENS Kundskabs og Frygts Aand.

Jeremias 23:5
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.

Jeremias 23:6
I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo trygt. Og det Navn, man skal give ham er: HERREN vor Retfærdighed.

Jeremias 33:16
I hine Dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal kalde det: HERREN vor Retfærdighed.

Lukas 11:49
Derfor har ogsaa Guds Visdom sagt: Jeg vil sende Profeter og Apostle til dem, og nogle af dem skulle de slaa ihjel og forfølge,

Romerne 3:24
og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans Naade ved den Forløsning, som er i Kristus Jesus,

Romerne 8:1
Saa er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus.

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

1.Korinther 1:24
men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.

1.Korinther 4:15
Thi om I end have ti Tusinde Opdragere i Kristus, have I dog ikke mange Fædre; thi jeg har i Kristus Jesus avlet eder ved Evangeliet.

1.Korinther 6:11
Og saadanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Aand.

2.Korinther 5:21
Den, som ikke kendte Synd, har han gjort til Synd for os, for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i ham.

Efeserne 1:7
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Efeserne 1:14
som er Pant paa vor Arv, til Ejendommens Forløsning, til Pris for hans Herlighed.

Filipperne 3:9
og findes i ham, saa jeg ikke har min Retfærdighed, den af Loven, men den ved Tro paa Kristus, Retfærdigheden fra Gud paa Grundlag af Troen,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

1.Korinther 1:29
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden