Filipperne 3:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og findes i ham, saa jeg ikke har min Retfærdighed, den af Loven, men den ved Tro paa Kristus, Retfærdigheden fra Gud paa Grundlag af Troen,

Norsk (1930)
og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,

Svenska (1917)
och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av tron.

King James Bible
And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

English Revised Version
and be found in him, not having a righteousness of mine own, even that which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is of God by faith:
Bibel Viden Treasury

be.

1.Mosebog 7:23
Saaledes udslettedes alle Væsener, der var paa Jordens Flade, Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle; de udslettedes af Jorden, og tilbage blev kun Noa og de, der var hos ham i Arken.

5.Mosebog 19:3,4
Du skal sætte Vejen til dem i Stand og dele dit Landomraade, som HERREN din Gud tildeler dig, i tre Dele, for at enhver Manddraber kan ty derhen.…

Hebræerne 6:18
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,

1.Peter 3:19,20
i hvilken han ogsaa gik hen og prædikede for Aanderne, som vare i Forvaring,…

in.

Romerne 8:1
Saa er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus.

Romerne 16:7
Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig.

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

2.Korinther 5:17
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

not.

Filipperne 3:6
i Nidkærhed en Forfølger af Menigheden, i Retfærdigheden efter Loven udadlelig.

1.Kongebog 8:46
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær,

2.Krønikebog 32:25,31
Men Ezekias gengældte ikke den Velgerning, der var vist ham; hans Hjerte blev hovmodigt, og derfor kom der Vrede over ham og over Juda og Jerusalem.…

Job 9:28-31
maa jeg dog grue for al min Smerte, jeg ved, du kender mig ikke fri.…

Job 10:14,15
Synded jeg, vogted du paa mig og tilgav ikke min Brøde.…

Job 15:14-16
Hvor kan et Menneske være rent, en kvindefødt have Ret?…

Job 42:5,6
Jeg havde kun hørt et Rygte om dig, men nu har mit Øje set dig;…

Salmerne 14:3
Afveget er alle, til Hobe fordærvet, ingen gør godt, end ikke een!

Salmerne 19:12
Hvo mærker selv, at han fejler? Tilgiv mig lønlige Brøst!

Salmerne 130:3,4
Tog du Vare, HERRE, paa Misgerninger, Herre, hvo kunde da bestaa?…

Salmerne 143:2
gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

Prædikeren 7:20
Thi intet Menneske er saa retfærdigt paa Jorden, at han kun gør gode Gerninger og aldrig synder.

Esajas 6:5
Da sagde jeg: »Ve mig, det er ude med mig, thi jeg er en Mand med urene Læber, og jeg bor i et Folk med urene Læber, og nu har mine Øjne set Kongen, Hærskarers HERRE!«

Esajas 53:6
Vi for alle vild som Faar, vi vendte os hver sin Vej, men HERREN lod falde paa ham den Skyld, der laa paa os alle.

Esajas 64:5,6
Du ser til dem, der øver Retfærd og kommer dine Veje i Hu. Men se, du blev vred, og vi synded, og skyldige blev vi derved.…

Matthæus 9:13
Men gaar hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,«

Romerne 9:31,32
men Israel, som jagede efter en Retfærdigheds Lov, naaede ikke til en saadan Lov.…

Romerne 10:1-3,5
Brødre! mit Hjertes Ønske og Bøn til Gud for dem er om deres Frelse.…

2.Timotheus 1:9
han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Naaden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,

Titus 3:5
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

1.Johannes 1:8-10
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.…

which is of the.

5.Mosebog 27:26
»Forbandet enhver, som ikke holder denne Lovs Ord i Hævd og handler efter dem!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

Lukas 10:25-29
Og se, en lovkyndig stod op og fristede ham og sagde: »Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?«…

Romerne 3:19,20
Men vi vide, at alt, hvad Loven siger, taler den til dem, som ere under Loven, for at hver Mund skal stoppes og hele Verden blive strafskyldig for Gud,…

Romerne 4:13-15
Thi ikke ved Lov fik Abraham eller hans Sæd den Forjættelse, at han skulde være Arving til Verden, men ved Tros-Retfærdighed.…

Romerne 7:5-13
Thi da vi vare i Kødet, vare de syndige Lidenskaber, som vaktes ved Loven, virksomme i vore Lemmer til at bære Frugt for Døden,…

Romerne 8:3
Thi det, som var Loven umuligt, det, hvori den var afmægtig ved Kødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin egen Søn i syndigt Køds Lighed og for Syndens Skyld og saaledes domfældte Synden i Kødet,

Romerne 10:4,5
Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som tror.…

Galaterne 3:10-13,21,22
Thi saa mange, som holde sig til Lovens Gerninger, ere under Forbandelse; thi der er skrevet: »Forbandet hver den, som ikke bliver i alle de Ting, som ere skrevne i Lovens Bog, saa han gør dem.«…

Jakob 2:9-11
men dersom I anse Personer, gøre I Synd og revses af Loven som Overtrædere.…

1.Johannes 3:4
Hver den, som gør Synden, begaar ogsaa Overtrædelse af Loven, og Synden er Lovens Overtrædelse.

the righteousness.

Salmerne 71:15,16
min Mund skal vidne om din Retfærd, om din Frelse Dagen lang; thi jeg kender ej Ende derpaa.…

Esajas 45:24,25
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«…

Esajas 46:13
Jeg bringer min Ret, den er ej fjern, min Frelse tøver ikke; jeg giver Frelse paa Zion, min Herlighed giver jeg Israel.

Esajas 53:11
Fordi hans Sjæl har haft Møje, skal han se det, hvorved han skal mættes. Naar han kendes, skal min retfærdige Tjener retfærdiggøre de mange, han, som bar deres Overtrædelser.

Jeremias 23:6
I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo trygt. Og det Navn, man skal give ham er: HERREN vor Retfærdighed.

Jeremias 33:16
I hine Dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal kalde det: HERREN vor Retfærdighed.

Daniel 9:24
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.

Johannes 16:8-11
Og naar han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.…

Romerne 1:17
Thi deri aabenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er skrevet: »Men den retfærdige skal leve af Tro.«

Romerne 3:21,22
Men nu er uden Lov Guds Retfærdighed aabenbaret, om hvilken der vidnes af Loven og Profeterne,…

Romerne 4:5,6,13
den derimod, som ikke gør Gerninger, men tror paa ham, som retfærdiggør den ugudelige, regnes hans Tro til Retfærdighed;…

Romerne 5:21
for at, ligesom Synden herskede ved Døden, saaledes ogsaa Naaden skulde herske ved Retfærdighed til et evigt Liv ved Jesus Kristus, vor Herre.

Romerne 9:30
Hvad skulle vi da sige? At Hedninger, som ikke jagede efter Retfærdighed, fik Retfærdighed; nemlig Retfærdigheden af Tro;

Romerne 10:3,6,10
thi da de ikke kendte Guds. Retfærdighed og tragtede efter at opstille deres egen Retfærdighed, saa bøjede de sig ikke under Guds Retfærdighed.…

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

2.Korinther 5:21
Den, som ikke kendte Synd, har han gjort til Synd for os, for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i ham.

Galaterne 2:16
men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro paa Jesus Kristus, saa have ogsaa vi troet paa Kristus Jesus, for at vi maatte blive retfærdiggjorte al Tro paa Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.

Galaterne 3:11
Men at ingen bliver retfærdiggjort for Gud ved Lov, er aabenbart, thi »den retfærdige skal leve af Tro.«

Links
Filipperne 3:9 InterlinearFilipperne 3:9 FlersprogedeFilipenses 3:9 SpanskPhilippiens 3:9 FranskePhilipper 3:9 TyskFilipperne 3:9 KinesiskPhilippians 3:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 3
8ja sandelig, jeg agter endog alt for at være Tab imod det langt højere, at kende Kristus Jesus, min Herre, for hvis Skyld jeg har lidt Tab paa alt og agter det for Skarn, for at jeg kan vinde Kristus 9og findes i ham, saa jeg ikke har min Retfærdighed, den af Loven, men den ved Tro paa Kristus, Retfærdigheden fra Gud paa Grundlag af Troen, 10for at jeg maa kende ham og hans Opstandelses Kraft og hans Lidelsers Samfund, idet jeg bliver ligedannet med hans Død,…
Krydshenvisninger
Jeremias 33:16
I hine Dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal kalde det: HERREN vor Retfærdighed.

Romerne 1:17
Thi deri aabenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er skrevet: »Men den retfærdige skal leve af Tro.«

Romerne 9:30
Hvad skulle vi da sige? At Hedninger, som ikke jagede efter Retfærdighed, fik Retfærdighed; nemlig Retfærdigheden af Tro;

Romerne 10:5
Moses skriver jo, at det Menneske, som gør den Retfærdighed, der er af Loven, skal leve ved den.

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

Filipperne 3:6
i Nidkærhed en Forfølger af Menigheden, i Retfærdigheden efter Loven udadlelig.

Filipperne 3:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden