Efeserne 2:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

Norsk (1930)
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

Svenska (1917)
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

King James Bible
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

English Revised Version
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God afore prepared that we should walk in them.
Bibel Viden Treasury

we are.

5.Mosebog 32:6
Er det saadan, I lønner HERREN? Du taabelige, uvise Folk! Er han ej din Fader og Skaber, den, som gjorde og danned dig?

Salmerne 100:3
Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter.

Salmerne 138:8
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

Esajas 19:25
som Hærskarers HERRE velsigner med de Ord: »Velsignet være Ægypten, mit Folk, og Assyrien, mine Hænders Værk, og Israel, min Arvelod!«

Esajas 29:23
thi naar han ser mine Hænders Værk i sin Midte, da skal han hellige mit Navn, holde Jakobs Hellige hellig og frygte Israels Gud;

Esajas 43:21
Det Folk, jeg har dannet mig, skal synge min Pris.

Esajas 44:21
Jakob, kom dette i Hu, Israel, thi du er min Tjener! Jeg skabte dig, du er min Tjener, ej skal du glemmes, Israel;

Esajas 60:21
Enhver i dit Folk er retfærdig, evigt ejer de Landet, et Skud, som HERREN har plantet, hans Hænders Værk, til hans Ære.

Esajas 61:3
give dem, som sørger i Zion, Højtidspragt for Sørgedragt, for Sørgeklædning Glædens Olie, Lovsang for modløst Sind. Man kalder dem Retfærds Ege, HERRENS Plantning til hans Ære.

Jeremias 31:33
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.

Jeremias 32:39,40
og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, saa de frygter mig alle Dage, at det maa gaa dem og deres Sønner efter dem vel.…

Johannes 3:3-6,21
Jesus svarede og sagde til ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født paa ny, kan han ikke se Guds Rige.«…

1.Korinther 3:9
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

2.Korinther 5:5,17
Men den, som har sat os i Stand just til dette, er Gud, som gav os Aandens Pant.…

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

Filipperne 2:13
thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag.

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

created.

Efeserne 4:24
og iføre eder det nye Menneske, som blev skabt efter Gud i Sandhedens Retfærdighed og Hellighed.

Salmerne 51:10
skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;

2.Korinther 5:17
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

Galaterne 6:15
Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

Kolossenserne 3:10
og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;

good.

Matthæus 5:16
Lader saaledes eders Lys skinne for Menneskene, at de maa se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i Himlene.

Apostlenes G. 9:36
Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket udlagt betyder Hind; hun var rig paa gode Gerninger og gav mange Almisser.

2.Korinther 9:8
Men Gud er mægtig til at lade al Naade rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,

Kolossenserne 1:10
til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

2.Thessaloniker 2:17
han trøste eders Hjerter og styrke eder i al god Gerning og Tale!

1.Timotheus 2:10
men, som det sømmer sig Kvinder, der bekende sig til Gudsfrygt, med gode Gerninger.

1.Timotheus 5:10,25
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.…

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

2.Timotheus 2:21
Dersom da nogen holder sig ren fra disse, han skal være et Kar til Ære, helliget, Husbonden nyttigt, tilberedt til al god Gerning.

2.Timotheus 3:17
for at Guds-Mennesket maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning.

Titus 2:7,14
idet du i alle Maader viser dig selv som et Forbillede paa gode Gerninger og i Læren viser Ufordærvethed, Ærbarhed,…

Titus 3:1,8,14
Paamind dem om at underordne sig Øvrigheder og Myndigheder, at adlyde, at være redebonne til al god Gerning,…

Hebræerne 10:24
og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

1.Peter 2:12
saa I føre en god Vandel iblandt Hedningerne, for at de paa Grund af de gode Gerninger, som de faa at se, kunne prise Gud paa Besøgelsens Dag for det, som de bagtale eder for som Ugerningsmænd.

which.

Efeserne 1:4
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn,

Romerne 8:29
Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han ogsaa til at blive ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være førstefødt iblandt mange Brødre.

ordained.

Efeserne 2:2
hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsaand, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Aand, der nu er virksom i Genstridighedens Børn,

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede,

5.Mosebog 5:33
følg altid den Vej, som HERREN eders Gud har paalagt eder at gaa, at I kan blive i Live og faa det godt og leve længe i det Land, I skal tage i Besiddelse!

Salmerne 81:13
Ak, vilde mit Folk dog høre mig, Israel gaa mine Veje!

Salmerne 119:3
de, som ikke gør Uret, men vandrer paa hans Veje.

Esajas 2:3-5
og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære os sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«…

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Romerne 8:1
Saa er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus.

1.Johannes 1:7
Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre, og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al Synd.

1.Johannes 2:6
Den, som siger, at han bliver i ham, han er ogsaa skyldig selv at vandre saaledes, som han vandrede.

Links
Efeserne 2:10 InterlinearEfeserne 2:10 FlersprogedeEfesios 2:10 SpanskÉphésiens 2:10 FranskeEpheser 2:10 TyskEfeserne 2:10 KinesiskEphesians 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 2
9ikke af Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig. 10Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.
Krydshenvisninger
Salmerne 51:10
skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;

Esajas 19:25
som Hærskarers HERRE velsigner med de Ord: »Velsignet være Ægypten, mit Folk, og Assyrien, mine Hænders Værk, og Israel, min Arvelod!«

Esajas 29:23
thi naar han ser mine Hænders Værk i sin Midte, da skal han hellige mit Navn, holde Jakobs Hellige hellig og frygte Israels Gud;

Esajas 43:7
enhver, der er kaldt med mit Navn, hvem jeg skabte, danned og gjorde til min Ære!«

Galaterne 6:15
Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

Efeserne 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, til de hellige, som ere i Efesus og ere troende i Kristus Jesus:

Efeserne 1:4
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn,

Efeserne 2:6
og medoprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus,

Efeserne 2:13
Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod.

Efeserne 2:15
Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede,

Efeserne 4:24
og iføre eder det nye Menneske, som blev skabt efter Gud i Sandhedens Retfærdighed og Hellighed.

Kolossenserne 3:10
og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;

2.Timotheus 2:21
Dersom da nogen holder sig ren fra disse, han skal være et Kar til Ære, helliget, Husbonden nyttigt, tilberedt til al god Gerning.

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Efeserne 2:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden