Apostlenes G. 24:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet og svarede: »Gaa for denne Gang; men naar jeg faar Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.«

Norsk (1930)
Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen.

Svenska (1917)
Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»

King James Bible
And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.

English Revised Version
And as he reasoned of righteousness, and temperance, and the judgment to come, Felix was terrified, and answered, Go thy way for this time; and when I have a convenient season, I will call thee unto me.
Bibel Viden Treasury

he.

Apostlenes G. 17:2
Og efter sin Sædvane gik Paulus ind til dem, og paa tre Sabbater samtalede han med dem ud fra Skrifterne,

1.Samuel 12:7
Saa træd nu frem, at jeg kan gaa i Rette med eder for HERRENS Aasyn og kundgøre eder alle de Gerninger, HERREN i sin Retfærdighed har øvet mod eder og eders Fædre.

Esajas 1:18
Kom, lad os gaa i Rette med hinanden, siger HERREN. Er eders Synder som Skarlagen, de skal blive hvide som Sne; er de end røde som Purpur, de skal dog blive som Uld.

Esajas 41:21
Fremlæg eders Sag, siger HERREN, kom med Bevis! siger Jakobs Konge.

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

1.Peter 3:15
men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,

righteousness.

Apostlenes G. 24:15,26
og har det Haab til Gud, som ogsaa disse selv forvente, at der skal komme en Opstandelse baade af retfærdige og af uretfærdige.…

2.Samuel 23:3
Jakobs Gud talede til mig, Israels Klippe sagde: »En retfærdig Hersker blandt Mennesker, en, der hersker i Gudsfrygt,

Job 29:14
jeg klædte mig i Retfærd, og den i mig, i Ret som Kappe og Hovedbind.

Salmerne 11:7
Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Aasyn!

Salmerne 45:7
Du elsker Ret og hader Uret; derfor salvede Gud, din Gud, dig med Glædens Olie fremfor dine Fæller,

Salmerne 58:1,2
Til Sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En Miktam. (2) Er det virkelig Ret, I taler, I Guder, dømmer I Menneskens Børn retfærdigt?…

Salmerne 72:2
saa han dømmer dit Folk med Retfærdighed og dine arme med Ret!

Salmerne 82:1-4
En Salme af Asaf. Gud staar frem i Guders Forsamling, midt iblandt Guder holder han Dom:…

Ordsprogene 16:12
Gudløs Færd er Konger en Gru, thi ved Retfærd grundfæstes Tronen.

Prædikeren 3:16
Fremdeles saa jeg under Solen, at Gudløshed var paa Rettens Sted og Gudløshed paa Retfærds Sted.

Esajas 1:21
At den skulde ende som Skøge, den trofaste By, Zion, saa fuld af Ret, Retfærdigheds Hjem — men nu er der Mordere.

Esajas 16:5
skal en Trone rejses med Mildhed, og paa den skal sidde en Dommer med Trofasthed i Davids Telt, ivrig for Ret og øvet i Retfærd.«

Esajas 61:8
thi jeg elsker Ret, jeg, HERREN, jeg hader forbryderisk Rov. Jeg giver dem Løn i Trofasthed og slutter med dem en evig Pagt.

Jeremias 22:3,15-17
Saa siger HERREN: Øv Ret og Retfærd, fri den, som er plyndret, af Voldsmandens Haand, undertryk ikke den fremmede, den faderløse og Enken, øv ikke Vold og udgyd ikke uskyldigt Blod paa dette Sted.…

Ezekiel 45:9
Saa siger den Herre HERREN: Lad det nu være nok, I Israels Fyrster! Afskaf Vold og Undertrykkelse, gør Ret og Skel og hør op med eders Overgreb mod mit Folk, lyder det fra den Herre HERREN.

Daniel 4:27
Derfor, o Konge, lad mit Raad være dig til Behag. Gør Ende paa dine Synder med Retfærd og paa dine Misgerninger med Barmhjertighed mod de fattige, om din Lykke maaske kunde vare!«

Hoseas 10:4,12
Med Ord slaar de om sig, gør Mened og indgaar Forbund, saa Ret bliver Gifturt, der gror langs Markens Furer.…

Amos 5:24
Nej, Ret skal vælde frem som Vand og Retfærd som svulmende Bæk.

Amos 6:12
Løber mon Heste paa Klipper, pløjes mon Havet med Okser? Men I vender Retten til Gift og Retfærds Frugt til Malurt;

Johannes 16:8
Og naar han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.

1.Johannes 3:7,10
Mine Børn, ingen forføre eder! Den, som gør Retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig.…

temperance.

Ordsprogene 31:3-5
Giv ikke din Kraft til Kvinder, din Kærlighed til dem, der ødelægger Konger.…

Prædikeren 10:16,17
Ve dig, du Land, hvis Konge er en Dreng og hvis Fyrster holder Gilde ved Gry.…

Esajas 28:6,7
og en Rettens Aand for dem, som sidder til Doms, og Styrke for dem, der driver Krigen tilbage til Portene.…

Daniel 5:1-4,30
Kong Belsazzar gjorde et stort Gæstebud for sine tusinde Stormænd og drak Vin med dem.…

Hoseas 7:5
De gør paa Kongens Dag Fyrsterne syge af Rus. Spottere giver han Haanden,

Markus 6:18-24
Johannes sagde nemlig til Herodes: »Det er dig ikke tilladt at have din Broders Hustru.«…

Galaterne 5:23
Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke,

Titus 2:11,12
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker…

1.Peter 4:4
hvorfor de forundre sig og spotte, naar I ikke løbe med til den samme Ryggesløshedens Pøl;

2.Peter 1:6
og i Kundskaben Afholdenhed og i Afholdenheden Udholdenhed og i Udholdenheden Gudsfrygt

judgment.

Apostlenes G. 10:42
Og han har paabudt os at prædike for Folket og at vidne, at han er den af Gud bestemte Dommer over levende og døde.

Apostlenes G. 17:13
Men da Jøderne i Thessalonika fik at vide, at Guds Ord blev forkyndt af Paulus ogsaa i Berøa, kom de og vakte ogsaa der Røre og Bevægelse iblandt Skarerne.

Salmerne 50:3,4
— vor Gud komme og tie ikke! — Foran ham gik fortærende Ild, omkring ham rasede Storm;…

Prædikeren 3:17
Jeg sagde ved mig selv: »Den retfærdige og den gudløse dømmer Gud; thi for hver en Ting og hver en Idræt har han fastsat en Tid.«

Prædikeren 5:8
Naar du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket paa din Egn, saa undre dig ikke over den Ting; thi paa den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter paa dem begge.

Prædikeren 11:9
Glæd dig, Yngling, i din Ungdom, vær vel til Mode i Livets Vaar; gaa, hvor dit Hjerte lyster, og nyd, hvad dit Øje skuer; men vid, at for alle disse Ting skal du kræves til Regnskab af Gud.

Prædikeren 12:14
Thi hver en Gerning bringer Gud for Retten, naar han dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt.

Daniel 12:2
Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vaagne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig Afsky.

Matthæus 25:31-46
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.…

Romerne 2:16
paa den Dag, da Gud vil dømme Menneskenes skjulte Færd ifølge mit Evangelium ved Jesus Kristus.

Romerne 14:12
Altsaa skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig selv.

1.Korinther 4:5
Derfor dømmer ikke noget før Tiden, førend Herren kommer, som baade skal bringe for lyset det, som er skjult i Mørket, og aabenbare Hjerternes Raad; og da skal enhver faa sin Ros fra Gud.

2.Korinther 5:10
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

2.Thessaloniker 1:7-10
og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle,…

2.Timotheus 4:1
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige:

Hebræerne 6:2
med Lære om Døbelser og Haandspaalæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom.

Hebræerne 9:27
Og ligesom det er Menneskene beskikket at dø een Gang og derefter Dom,

1.Peter 4:5
men de skulle gøre ham Regnskab, som er rede til at dømme levende og døde.

Aabenbaring 20:11-15
Og jeg saa en stor, hvid Trone og ham, som sad derpaa; for hans Aasyn flyede Jorden og Himmelen, og der blev ikke fundet Sted for dem.…

Felix.

Apostlenes G. 2:37
Men da de hørte dette, stak det dem i Hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige Apostle: »I Mænd, Brødre! hvad skulle vi gøre?«

Apostlenes G. 9:6
Men staa op og gaa ind i Byen, og det skal siges dig, hvad du bør gøre.«

Links
Apostlenes G. 24:25 InterlinearApostlenes G. 24:25 FlersprogedeHechos 24:25 SpanskActes 24:25 FranskeApostelgeschichte 24:25 TyskApostlenes G. 24:25 KinesiskActs 24:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 24
24Men nogle Dage efter kom Feliks med sin Hustru Drusilla, som var en Jødinde, og lod Paulus hente og hørte ham om Troen paa Kristus Jesus. 25Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet og svarede: »Gaa for denne Gang; men naar jeg faar Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.« 26Tillige haabede han ogsaa, at Paulus skulde give ham Penge; derfor lod han ham ogsaa oftere hente og samtalede med ham.…
Krydshenvisninger
Jeremias 36:16
Men da de havde hørt alle disse Ord, saa de rædselsslagne paa hverandre og sagde: »Alt det maa vi sige Kongen.«

Apostlenes G. 10:42
Og han har paabudt os at prædike for Folket og at vidne, at han er den af Gud bestemte Dommer over levende og døde.

Galaterne 5:23
Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke,

Titus 1:8
men gæstfri, elskende det gode, sindig, retfærdig, from, afholdende;

Titus 2:12
og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden;

2.Peter 1:6
og i Kundskaben Afholdenhed og i Afholdenheden Udholdenhed og i Udholdenheden Gudsfrygt

Apostlenes G. 24:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden