Apostlenes G. 10:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Norsk (1930)
han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud.

Svenska (1917)
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

King James Bible
A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.

English Revised Version
a devout man, and one that feared God with all his house, who gave much alms to the people, and prayed to God alway.
Bibel Viden Treasury

devout.

Apostlenes G. 10:7,22
Men da Engelen, som talte til ham, var gaaet bort, kaldte han to af sine Husfolk og en gudfrygtig Stridsmand af dem, som stadig vare om ham.…

Apostlenes G. 2:5
Men der var Jøder, bosiddende i Jerusalem, gudfrygtige Mænd af alle Folkeslag under Himmelen.

Apostlenes G. 8:2
Men gudfrygtige Mænd begravede Stefanus og holdt en stor Veklage over ham.

Apostlenes G. 13:50
Men Jøderne ophidsede de fornemme gudfrygtige Kvinder og de første Mænd i Byen; og de vakte en Forfølgelse imod Paulus og Barnabas og joge dem ud fra deres Grænser.

Apostlenes G. 16:14
Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra Byen Thyatira, en Kvinde, som frygtede Gud, hørte til, og hendes Hjerte oplod Herren til at give Agt paa det, som blev talt af Paulus.

Apostlenes G. 22:12
Men en vis Ananias, en Mand, gudfrygtig efter Loven, som havde godt Vidnesbyrd af alle Jøderne, som boede der,

Lukas 2:25
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.

one.

Apostlenes G. 10:35
men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham;

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Apostlenes G. 13:16,26
Men Paulus stod op og slog til Lyd med Haanden og sagde: »I israelitiske Mænd og I, som frygte Gud, hører til!…

1.Kongebog 8:43
da høre du det i Himmelen, der, hvor du bor, og da gøre du efter alt, hvad den fremmede raaber til dig om, for at alle Jordens Folkeslag maa lære dit Navn at kende og frygte dig ligesom dit Folk Israel og erkende, at dit Navn er nævnet over dette Hus, som jeg har bygget.

2.Krønikebog 6:33
da høre du det i Himmelen, der, hvor du bor, og da gøre du efter alt, hvad den fremmede raaber til dig om, for at alle Jordens Folkeslag maa lære dit Navn at kende og frygte dig ligesom dit Folk Israel og erkende, at dit Navn er nævnet over dette Hus, som jeg har bygget.

Job 1:1
Der levede engang i Landet Uz en Mand ved Navn Job. Det var en from og retsindig Mand, der frygtede Gud og veg fra det onde.

Salmerne 102:15
Og HERRENS Navn skal Folkene frygte, din Herlighed alle Jordens Konger;

Prædikeren 7:18
Det bedste er, at du fastholder det ene og ikke slipper det andet; thi den, der frygter Gud, vil undgaa begge Farer.

Esajas 59:19
saa HERRENS Navn frygtes i Vest, hans Herlighed, hvor Sol staar op. Thi han kommer som en indestængt Flom, der drives af HERRENS Aande.

Daniel 6:26
Hermed byder jeg, at man, saa vidt mit Rige strækker sig, skal frygte og bæve for Daniels Gud. Thi han er den levende Gud og bliver i Evighed; hans Rige kan ikke forgaa, og hans Herredømme er uden Ende.

Aabenbaring 15:4
Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle komme og tilbede for dit Aasyn, fordi dine retfærdige Domme ere blevne aabenbarede.

with.

Apostlenes G. 10:7
Men da Engelen, som talte til ham, var gaaet bort, kaldte han to af sine Husfolk og en gudfrygtig Stridsmand af dem, som stadig vare om ham.

Apostlenes G. 16:15
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.

Apostlenes G. 18:8
Men Synagogeforstanderen Krispus troede paa Herren tillige med hele sit Hus, og mange af Korinthierne, som hørte til, troede og bleve døbte.

1.Mosebog 18:19
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

Josva 24:15
Men hvis I ikke synes om at tjene HERREN, saa vælg i Dag, hvem I vil tjene, de Guder, eders Forfædre dyrkede hinsides Floden, eller Amoriternes Guder, i hvis Land I nu bor. Men jeg og mit Hus, vi vil tjene HERREN!«

Job 1:5
Naar saa Gæstebudsdagene havde naaet Omgangen rundt, sendte Job Bud og lod Sønnerne hellige sig, og tidligt om Morgenen ofrede han Brændofre, et for hver af dem. Thi Job sagde: »Maaske har mine Sønner syndet og forbandet Gud i deres Hjerte.« Saaledes gjorde Job hver Gang.

Salmerne 101:6-8
Til Landets trofaste søger mit Øje, hos mig skal de bo; den, der vandrer uskyldiges Vej, skal være min Tjener;…

which.

Apostlenes G. 10:4,22,31
Men han stirrede paa ham og blev forfærdet og sagde: »Hvad er det, Herre?« Han sagde til ham: »Dine Bønner og dine Almisser ere opstegne til Ihukommelse for Gud.…

Apostlenes G. 9:36
Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket udlagt betyder Hind; hun var rig paa gode Gerninger og gav mange Almisser.

Salmerne 41:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

Esajas 58:7,8
at bryde dit Brød til de sultne, bringe hjemløse Stakler i Hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine Landsmænd.…

Lukas 7:4,5
Men da de kom til Jesus, bade de ham indtrængende og sagde: »Han er vel værd, at du gør dette for ham;…

Romerne 15:26,27
Thi Makedonien og Akaja have fundet Glæde i at gøre et Sammenskud til de fattige iblandt de hellige i Jerusalem.…

2.Korinther 9:8-15
Men Gud er mægtig til at lade al Naade rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,…

and prayed.

Apostlenes G. 9:11
Og Herren sagde til ham: »Staa op, gaa hen i den Gade, som kaldes den lige, og spørg i Judas's Hus efter en ved Navn Saulus fra Tarsus; thi se, han beder.

Salmerne 25:5,8,9
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.…

Salmerne 55:17
Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre

Salmerne 86:3
Vær mig naadig, Herre, du er min Gud; thi jeg raaber til dig Dagen igennem.

*marg:

Salmerne 88:1
En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraiten Heman. (2) HERRE min Gud, jeg raaber om Dagen, om Natten naar mit Skrig til dig;

Salmerne 119:2
Salige de, der agter paa hans Vidnesbyrd, søger ham af hele deres Hjerte,

Ordsprogene 2:3-5
ja, kalder du paa Forstanden og løfter din Røst efter Indsigt,…

Daniel 6:10,16,20
Men saa snart Daniel fik at vide, at Skrivelsen var udgaaet, gik han ind i sit Hus; i dets Stue paa Taget havde han aabne Vinduer i Retning mod Jerusalem, og han faldt paa Knæ tre Gange om Dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han tilforn havde gjort.…

Matthæus 7:7,8
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Lukas 18:1
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,

Kolossenserne 4:2
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

1.Thessaloniker 5:17
beder uafladelig,

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

Links
Apostlenes G. 10:2 InterlinearApostlenes G. 10:2 FlersprogedeHechos 10:2 SpanskActes 10:2 FranskeApostelgeschichte 10:2 TyskApostlenes G. 10:2 KinesiskActs 10:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 10
1Men en Mand i Kæsarea ved Navn Kornelius, en Høvedsmand ved den Afdeling, som kaldes den italienske, 2en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud, 3han saa klarlig i et Syn omtrent ved den niende Time paa Dagen en Guds Engel, som kom ind til ham og sagde til ham: »Kornelius!«…
Krydshenvisninger
Lukas 7:4
Men da de kom til Jesus, bade de ham indtrængende og sagde: »Han er vel værd, at du gør dette for ham;

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Apostlenes G. 10:35
men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham;

Apostlenes G. 11:14
Han skal tale Ord til dig, ved hvilke du og hele dit Hus skal frelses.

Apostlenes G. 13:16
Men Paulus stod op og slog til Lyd med Haanden og sagde: »I israelitiske Mænd og I, som frygte Gud, hører til!

Apostlenes G. 13:26
I Mænd, Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de iblandt eder, som frygte Gud! Til os er Ordet om denne Frelse sendt.

Apostlenes G. 10:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden