Apostlenes G. 9:31
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Norsk (1930)
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Svenska (1917)
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

King James Bible
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.

English Revised Version
So the church throughout all Judaea and Galilee and Samaria had peace, being edified; and, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost, was multiplied.
Bibel Viden Treasury

the churches.

Apostlenes G. 8:1
Men Saulus fandt Behag i hans Mord. Og paa den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne, undtagen Apostlene.

5.Mosebog 12:10
Men naar I er gaaet over Jordan og har fæstet Bo i det Land, HERREN eders Gud vil give eder til Arv, og han faar skaffet eder Ro for alle eders Fjender trindt omkring, saa I kan bo trygt,

Josva 21:44
Og HERREN gav dem Ro rundt om, ganske som han havde tilsvoret deres Fædre, og ingen iblandt deres Fjender kunde holde Stand over for dem; alle deres Fjender gav HERREN i deres Haand.

Dommer 3:30
Saaledes blev Moab den Gang underkuet af Israel; og Landet havde Ro i firsindstyve Aar.

1.Krønikebog 22:9,18
Se, en Søn skal fødes dig; han skal være en Fredens Mand, og jeg vil skaffe ham Fred for alle hans Fjender rundt om; thi hans Navn skal være Salomo, og jeg vil give Israel Fred og Ro i hans Dage.…

Salmerne 94:13
for at give ham Ro for onde Dage, indtil der graves en Grav til den gudløse;

Ordsprogene 16:7
Naar HERREN har Behag i et Menneskes Veje, gør han endog hans Fjender til Venner.

Esajas 11:10
Paa hin Dag skal Hedningerne søge til Isajs Rodskud, der staar som et Banner for Folkeslagene, og hans Bolig skal være herlig.

Zakarias 9:1
Et Udsagn: HERRENS Ord er over Hadraks Land, i Damaskus slaar det sig ned — thi Aram forbrød sig mod HERREN — det er over alle, som hader Israel,

Hebræerne 4:9
Altsaa er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk.

were edified.

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

1.Korinther 3:9-15
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.…

1.Korinther 14:4,5,12,26
Den, som taler i Tunger, opbygger sig selv; men den, som profeterer, opbygger en Menighed.…

2.Korinther 10:8
Ja, dersom jeg endog vilde rose mig noget mere af vor Magt, som Herren gav os til eders Opbyggelse og ikke til eders Nedbrydelse, skal jeg dog ikke blive til Skamme,

2.Korinther 12:19
Alt længe have I ment, at vi forsvare os for eder. Nej, for Guds Aasyn tale vi i Kristus. Men det sker alt sammen, I elskede, for eders Opbyggelses Skyld.

2.Korinther 13:10
Derfor skriver jeg dette fraværende, for at jeg ikke nærværende skal bruge Strenghed, efter den Magt, som Herren har givet mig til Opbyggelse, og ikke til Nedbrydelse.

Efeserne 4:12,16,29
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,…

1.Thessaloniker 5:11
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.

1.Timotheus 1:4
og ikke at agte paa Fabler og Slægtregistre uden Ende, som mere fremme Stridigheden end Guds Husholdning i Tro.

Judas 1:20
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;

and walking.

Nehemias 5:9,15
Men jeg fortsatte: Det er ikke ret af eder at handle saaledes! Skulde I ikke vandre i Frygt for vor Gud af Hensyn til Hedningerne, vore Fjenders Spot?…

Job 28:28
Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«

Salmerne 86:11
Lær mig, HERRE, din Vej, at jeg kan vandre i din Sandhed; vend mit Hjerte til dette ene: at frygte dit Navn.

Salmerne 111:10
HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!

Ordsprogene 1:7
HERRENS Frygt er Kundskabs begyndelse, Daarer ringeagter Visdom og Tugt.

Ordsprogene 8:13
HERRENS Frygt er Had til det onde. Jeg hader Hovmod og Stolthed, den onde Vej og den falske Mund.

Ordsprogene 14:26,27
Den stærkes Tillid er HERRENS Frygt, hans Sønner skal have en Tilflugt.…

Ordsprogene 16:6
Ved Mildhed og Troskab sones Brøde, ved HERRENS Frygt undviger man ondt.

Ordsprogene 23:17
Dit Hjerte være ikke skinsygt paa Syndere, men stadig ivrigt i HERRENS Frygt;

Esajas 11:2,3
og HERRENS Aand skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Aand, Raads og Styrkes Aand, HERRENS Kundskabs og Frygts Aand.…

Esajas 33:6
Trygge Tider skal du have, en Frelsesrigdom er Visdom og Indsigt, HERRENS Frygt er din Skat.

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

Efeserne 5:21
og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt;

Kolossenserne 1:10
til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

and in.

Johannes 14:16-18
Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig,…

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Romerne 14:17
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

Galaterne 5:22,23
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,…

Efeserne 1:13,14
i hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Aand,…

Efeserne 6:18,19
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,…

Filipperne 2:1
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

2.Thessaloniker 2:16,17
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,…

were multiplied.

Apostlenes G. 6:7
Og Guds Ord havde Fremgang og Disciplenes Tal forøgedes meget i Jerusalem; og en stor Mængde af Præsterne adløde Troen.

Apostlenes G. 12:24
Men Guds Ord havde Fremgang og udbredtes.

Ester 8:16,17
Jøderne havde nu Lykke og Glæde, Fryd og Ære;…

Zakarias 8:20-23
Saa siger Hærskarers HERRE: Endnu skal det ske, at Folkeslag og mange Byers Indbyggere skal komme,…

Links
Apostlenes G. 9:31 InterlinearApostlenes G. 9:31 FlersprogedeHechos 9:31 SpanskActes 9:31 FranskeApostelgeschichte 9:31 TyskApostlenes G. 9:31 KinesiskActs 9:31 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 9
30Men da Brødrene fik dette at vide, førte de ham ned til Kæsarea og sendte ham videre til Tarsus. 31Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 2:47
idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.

Apostlenes G. 5:11
Og stor Frygt kom over hele Menigheden og over alle, som hørte dette.

Apostlenes G. 8:1
Men Saulus fandt Behag i hans Mord. Og paa den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne, undtagen Apostlene.

Apostlenes G. 16:5
Saa styrkedes Menighederne i Troen og voksede i Antal hver Dag.

Apostlenes G. 20:32
Og nu overgiver jeg eder til Gud og hans Naades Ord, som formaar at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de helligede.

Apostlenes G. 9:30
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden