2.Korinther 7:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag.

Norsk (1930)
For se, just dette at I blev bedrøvet efter Guds sinn, hvilken iver det virket hos eder, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff! I alt viste I eder å være rene i den sak.

Svenska (1917)
Se, just detta, att I bleven bedrövade efter Guds sinne, huru mycket nit har det icke framkallat hos eder, ja, huru många ursäkter, huru stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru mycken längtan, huru mycken iver, huru många bestraffningar! På allt sätt haven I bevisat att I viljen vara rena i den sak det här gäller. --

King James Bible
For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter.

English Revised Version
For behold, this selfsame thing, that ye were made sorry after a godly sort, what earnest care it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what longing, yea, what zeal, yea, what avenging! In everything ye approved yourselves to be pure in the matter.
Bibel Viden Treasury

that.

2.Korinther 7:9
saa glæder jeg mig nu, ikke over, at I bleve bedrøvede, men over, at I bleve bedrøvede til Omvendelse; thi I bleve bedrøvede efter Guds Sind, for at I ikke i nogen Maade skulde lide Skade af os.

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

Zakarias 12:10-14
Og saa udgyder jeg over Davids Hus og Jerusalems Indbyggere Naadens og Bønnens Aand, saa de ser hen til ham, de har gennemstunget, og sørger over ham, som man sørger over en enbaaren Søn, og holder Klage over ham, som man holder Klage over den førstefødte.…

1.Korinther 5:2
Og I ere opblæste og bleve ikke snarere bedrøvede, for at den, som har gjort denne Gerning, maatte udstødes af eders Midte!

carefulness.

2.Korinther 7:7
dog ikke alene ved hans Komme, men ogsaa ved den Trøst, hvormed han var bleven trøstet over eder, idet han fortalte os om eders Længsel, eders Graad, eders Nidkærhed for mig, saa at jeg glædede mig end mere.

1.Korinther 12:25
for at der ikke skal være Splid i Legemet, men, for at Lemmerne skulle have samme Omsorg for hverandre;

Titus 3:8
Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

clearing.

1.Mosebog 44:6,7
Og da han havde indhentet dem, sagde han det til dem.…

1.Korinther 5:13
Men dem udenfor skal Gud dømme. Bortskaffer den onde fra eder selv!

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

1.Timotheus 5:21,22
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu og de udvalgte Engles Aasyn, at du vogter paa dette uden Partiskhed, saa du intet gør efter Tilbøjelighed.…

indignation.

2.Samuel 12:5-7
Da blussede Davids Vrede heftigt op mod den Mand, og han sagde til Natan: »Saa sandt HERREN lever: Den Mand, som gjorde det, er dødsens,…

Nehemias 5:6
Da jeg hørte deres Klager og disse deres Ord, blussede Vreden heftigt op i mig;

*etc:

Nehemias 13:25
Da gik jeg i Rette med dem og forbandede dem, ja, jeg slog nogle af dem og rykkede dem i Haaret og besvor dem ved Gud: Giv dog ikke deres Sønner eders Døtre til Ægte og tag ikke deres Døtre til Hustruer for eders Sønner eller eder selv!

Job 42:6
jeg tager det derfor tilbage og angrer i Støv og Aske!

Jeremias 31:18-20
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.…

Daniel 6:14
Da Kongen hørte dette, blev han saare nedslaaet og overvejede, hvorledes han kunde redde Daniel, og lige til Solens Nedgang søgte han at finde en Udvej til at hjælpe ham.

Markus 3:5
Og han saa omkring paa dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og hans Haand blev sund igen.

Efeserne 4:26
Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;

fear.

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

Salmerne 2:11
tjener HERREN i Frygt, fryd jer med Bæven!

Ordsprogene 14:16
Den vise ængstes og skyr det onde, Taaben buser sorgløs paa.

Ordsprogene 28:14
Saligt det Menneske, som altid ængstes, men forhærder man sit Hjerte, falder man i Ulykke.

Romerne 11:20
Vel! ved deres Vantro bleve de afbrudte, men du staar ved din Tro; vær ikke overmodig, men frygt!

Filipperne 2:12
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, saa arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse paa eders egen Frelse med Frygt og Bæven;

Hebræerne 4:1
Lader os derfor, da der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgaa til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skal mene, at han er kommen for silde.

Hebræerne 12:15,16
og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;…

1.Peter 1:17
Og dersom I paakalde ham som Fader, der dømmer uden Persons Anseelse efter enhvers Gerning, da bør I vandre i Frygt eders Udlændigheds Tid,

Judas 1:23
frelser andre ved at udrive dem af Ilden, forbarmer eder over andre med Frygt, saa I hade endog den af Kødet besmittede Kjortel.

vehement.

Salmerne 38:9
HERRE, du kender al min Attraa, mit Suk er ej skjult for dig;

Salmerne 42:1
Til Sangmesteren. En Maskil af Koras Sønner. (2) Som Hjorten skriger efter rindende Vand, saaledes skriger min Sjæl efter dig, o Gud.

Salmerne 130:6
paa Herren bier min Sjæl mer end Vægter paa Morgen, Vægter paa Morgen.

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Højsangen 8:6
Læg mig som en Seglring om dit Hjerte, som et Armbaand om din Arm! Thi Kærlighed er stærk som Døden, Nidkærhed haard som Dødsriget; dens Gløder er Brændende Glød, dens Lue er HERRENS Lue.

Esajas 26:8
Ja, vi venter dig, HERRE, paa dine Dommes Sti; til dit Navn og dit Ry staar vor Sjæls Attraa.

1.Peter 2:2
og higer som nyfødte Børn efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I kunne vokse ved den til Frelse,

zeal.

2.Korinther 9:2
jeg kend eders Redebonhed, for hvilken jeg roser mig af eder hos Makedonierne, at nemlig Akaja alt fra i Fjor har været beredt; og eders Nidkærhed æggede de fleste.

Salmerne 69:9
Thi Nidkærhed for dit Hus har fortæret mig, Spotten mod dig er faldet paa mig;

Salmerne 119:139
Min Nidkærhed har fortæret mig, thi mine Fjender har glemt dine Ord.

Johannes 2:17
Hans Disciple kom i Hu, at der er skrevet: »Nidkærheden for dit Hus vil fortære mig.«

Apostlenes G. 17:16
Medens nu Paulus ventede paa dem i Athen, harmedes hans Aand i ham, da han saa, at Byen var fuld af Afgudsbilleder.

revenge.

Salmerne 35:13
Da de var syge, gik jeg i Sæk, med Faste spæged jeg mig, jeg bad med sænket Hoved,

Matthæus 5:29,30
Men dersom dit højre Øje forarger dig, saa riv det ud, og kast det fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme bliver kastet i Helvede.…

Markus 9:43-48
Og dersom din Haand forarger dig, saa hug den af; det er bedre for dig at gaa som en Krøbling ind til Livet end at have to Hænder og fare til Helvede til den uudslukkelige Ild,…

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

approved.

2.Korinther 6:4
men i alting anbefale vi som Guds Tjenere os selv ved stor Udholdenhed i Trængsler, i Nød, i Angster,

2.Korinther 13:7
Men vi bede til Gud om, at I intet ondt maa gøre; ikke for at vi maa vise os dygtige, men for at I maa gøre det gode, vi derimod staa som udygtige.

Romerne 14:18
Thi den, som deri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og tækkelig for Menneskene.

2.Timotheus 2:15
Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som en, Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer Sandhedens Ord.

Links
2.Korinther 7:11 Interlinear2.Korinther 7:11 Flersprogede2 Corintios 7:11 Spansk2 Corinthiens 7:11 Franske2 Korinther 7:11 Tysk2.Korinther 7:11 Kinesisk2 Corinthians 7:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 7
10Thi den Bedrøvelse, der er efter Guds Sind, virker Omvendelse til Frelse, som ikke fortrydes; men Verdens Bedrøvelse virker Død. 11Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag. 12Altsaa, naar jeg skrev til eder, var det ikke for hans Skyld, som gjorde Uret, ikke heller for hans Skyld, som led Uret, men for at eders Iver for os skulde blive aabenbar hos eder for Guds Aasyn.…
Krydshenvisninger
Romerne 3:5
Men dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed, hvad skulle vi da sige? er Gud da uretfærdig, han, som lader sin Vrede komme? (Jeg taler efter menneskelig Vis).

2.Korinther 2:6
Det er nok for ham med denne Straf, som han har faaet af de fleste,

2.Korinther 7:7
dog ikke alene ved hans Komme, men ogsaa ved den Trøst, hvormed han var bleven trøstet over eder, idet han fortalte os om eders Længsel, eders Graad, eders Nidkærhed for mig, saa at jeg glædede mig end mere.

1.Thessaloniker 4:6
at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi ogsaa før have sagt og vidnet for eder.

1.Timotheus 5:20
Dem, som Synde, irettesæt dem for alles Aasyn, for at ogsaa de andre maa have Frygt.

Jakob 3:17
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

2.Korinther 7:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden