Malakias 3:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Aasyn, for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slaar Lid til hans Navn.

Norsk (1930)
Da talte de med hverandre de som frykter Herren, og Herren lyttet til og hørte det, og det blev for hans åsyn skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og tenker på hans navn.

Svenska (1917)
Men därunder hava också de som frukta HERREN talat med varandra; och HERREN har aktat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som frukta HERREN och tänka på hans namn.

King James Bible
Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name.

English Revised Version
Then they that feared the LORD spake one with another: and the LORD hearkened, and heard, and a book of remembrance was written before him, for them that feared the LORD, and that thought upon his name.
Bibel Viden Treasury

that feared.

Malakias 3:5
Jeg nærmer mig eder til Dom og vidner i Hast mod Troldmændene, Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, som undertrykker Daglejere, Enker og faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter mig, siger Hærskarers HERRE.

Malakias 4:2
Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger, og I skal gaa ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,

1.Mosebog 22:12
Da sagde Engelen: »Ræk ikke din Haand ud mod Drengen og gør ham ikke noget; thi nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke sparer din Søn, din eneste, for mig!«

1.Kongebog 18:3,12
kaldte Akab Paladsøversten Obadja til sig. Obadja var en Mand, der alvorligt frygtede HERREN,…

Job 28:28
Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«

Salmerne 33:18
Men HERRENS Øje ser til gudfrygtige, til dem, der haaber paa Naaden,

Salmerne 111:10
HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!

Salmerne 112:1
Halleluja! Salig er den, der frygter HERREN og ret har Lyst til hans Bud!

Salmerne 147:11
HERREN har Behag i dem, der frygter ham, dem, der bier paa hans Miskundhed.

Esajas 50:10
Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden Lys; han stole paa HERRENS Navn, søge Støtte hos sin Gud!

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Apostlenes G. 10:2
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Aabenbaring 15:4
Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle komme og tilbede for dit Aasyn, fordi dine retfærdige Domme ere blevne aabenbarede.

spake.

5.Mosebog 6:6-8
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;…

1.Samuel 23:16-18
begav Sauls Søn Jonatan sig til David i Horesj og styrkede hans Kraft i Gud,…

Ester 4:5-17
Da lod Ester Hatak, en af Kongens Hofmænd, som han havde stillet til hendes Tjeneste, kalde, og sendte ham til Mordokaj for at faa at vide, hvad det skulde betyde, og hvad Grunden var dertil.…

Salmerne 16:3
De hellige, som er i Landet, de er de herlige, hvem al min Hu staar til.«

Salmerne 66:16
Kom og hør og lad mig fortælle jer alle, som frygter Gud, hvad han har gjort for min Sjæl!

Salmerne 73:15-17
Men jeg tænkte: »Taler jeg saa, se, da er jeg troløs imod dine Sønners Slægt.«…

Salmerne 119:63
Jeg er Fælle med alle, der frygter dig og holder dine Befalinger.

Ordsprogene 13:20
Omgaas Vismænd, saa bliver du viis, ilde faren er Taabers Ven.

Ezekiel 9:4
og HERREN sagde til ham: »Gaa midt igennem Byen, igennem Jerusalem, og sæt et Mærke paa de Mænds Pander, der sukker og jamrer over alle de Vederstyggeligheder, som øves i dets Midte!«

Daniel 2:17,18
Saa gik Daniel hjem og satte sine Venner Hananja, Misjael og Azarja ind i Sagen,…

Lukas 2:38
Og hun traadte til i den samme Stund og priste Gud og talte om ham til alle, som forventede Jerusalems Forløsning.

Lukas 24:14-31
Og de talte med hinanden om alle disse Ting, som vare skete.…

Johannes 1:40-47
Den ene af de to, som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder.…

Johannes 12:20-22
Men der var nogle Grækere af dem, som plejede at gaa op for at tilbede paa Højtiden.…

Apostlenes G. 1:13
Og da de kom derind, gik de op paa den Sal, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn og Simon Zelotes, og Judas, Jakobs Søn.

Apostlenes G. 2:1
Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede.

Apostlenes G. 4:23-30
Da de nu vare løsladte, kom de til deres egne og fortalte dem alt, hvad Ypperstepræsterne og de Ældste havde sagt til dem.…

Efeserne 5:19
saa I tale hverandre til med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren

1.Thessaloniker 5:11,14
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.…

Hebræerne 3:13
Men formaner hverandre hver Dag, saa længe det hedder »i Dag«, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

Hebræerne 10:24
og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger

Hebræerne 12:15
og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;

and the.

2.Samuel 7:1
Engang Kongen sad i sit Hus, efter at HERREN havde skaffet ham Ro for alle hans Fjender rundt om,

2.Krønikebog 6:7
Og min Fader David fik i Sinde at bygge HERRENS, Israels Guds, Navn et Hus;

Salmerne 139:4
Thi før Ordet er til paa min Tunge, se, da ved du det, HERRE, til fulde.

Matthæus 18:19,20
Atter siger jeg eder, at dersom to af eder blive enige paa Jorden om hvilken som helst Sag, hvorom de ville bede, da skal det blive dem til Del fra min Fader, som er i Himlene.…

Apostlenes G. 4:31-33
Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede; og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de talte Guds Ord med Frimodighed.…

a book.

Ester 2:23
Sagen blev undersøgt, og da den havde sin Rigtighed, blev de begge hængt i en Galge. Det blev optegnet i Krøniken i Kongens Paasyn.

Ester 6:1
Samme Nat veg Søvnen fra Kongen. Da bød han, at man skulde hente Krøniken, i hvilken mindeværdige Tildragelser var optegnet, og man læste op for Kongen af den.

Job 19:23-25
Ak, gid mine Ord blev skrevet op, blev tegnet op i en Bog,…

Salmerne 56:8
Selv har du talt mine Suk, i din Lædersæk har du gemt mine Taarer; de staar jo i din Bog.

Esajas 65:6
se, det staar skrevet for mit Aasyn, jeg tier ej, før jeg faar betalt det, betalt dem i deres Brystfold

Daniel 7:10
En Strøm af Ild flød ud og strømmede frem derfra. Tusinde Tusinder tjente ham, og titusind Titusinder stod ham til Rede. Derpaa sattes Retten, og Bøgerne lukkedes op.

Matthæus 12:35-37
Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forraad; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forraad.…

Aabenbaring 20:12
Og jeg saa de døde, de store og de smaa, staaende for Tronen, og Bøger bleve aabnede; og en anden Bog blev aabnet, som er Livets Bog; og de døde bleve dømte efter det, som var skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger.

that thought.

Salmerne 10:4
Den gudløse siger i Hovmod: »Han hjemsøger ej, der er ingen Gud«; det er alle hans Tanker.

Salmerne 20:7
Nogle stoler paa Heste, andre paa Vogne, vi sejrer ved HERREN vor Guds Navn.

Salmerne 94:19
da mit Hjerte var fuldt af ængstede Tanker, husvaled din Trøst min Sjæl.

Salmerne 104:33
Jeg vil synge for HERREN, saa længe jeg lever, lovsynge min Gud, den Tid jeg er til.

Esajas 26:3,8
hvis Sind er fast, som vogter paa Fred, thi det stoler paa dig.…

Hebræerne 4:12,13
Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad.…

Links
Malakias 3:16 InterlinearMalakias 3:16 FlersprogedeMalaquías 3:16 SpanskMalachie 3:16 FranskeMaleachi 3:16 TyskMalakias 3:16 KinesiskMalachi 3:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Malakias 3
16Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Aasyn, for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slaar Lid til hans Navn. 17Den Dag jeg griber ind, skal de tilhøre mig som mit Eje, siger Hærskarers HERRE, og jeg vil handle nænsomt med dem, som en Fader handler nænsomt med sin Søn, der tjener ham.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 32:32
Om du dog vilde tilgive dem deres Synd! Hvis ikke, saa udslet mig af den Bog, du fører!«

Salmerne 34:15
Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;

Salmerne 56:8
Selv har du talt mine Suk, i din Lædersæk har du gemt mine Taarer; de staar jo i din Bog.

Esajas 4:3
Den, som er levnet i Zion og blevet tilovers i Jerusalem, skal kaldes hellig, enhver, der er indskrevet til Livet i Jerusalem,

Jeremias 8:6
Jeg lytter, hører nøje efter: de taler ej Sandhed, ingen angrer sin Ondskab og siger: »Hvad gjorde jeg!« Hver styrter frem i sit Løb, som Hest stormer frem i Strid.

Jeremias 31:18
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.

Daniel 12:1
Til den Tid skal Mikael staa frem, den store Fyrste, som værner dit Folks Sønner, og en Trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin Mage, saa længe der var Folkeslag til. Men paa den Tid skal dit Folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen.

Malakias 3:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden