Jakob 1:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

Norsk (1930)
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Svenska (1917)
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

King James Bible
Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

English Revised Version
Every good gift and every perfect boon is from above, coming down from the Father of lights, with whom can be no variation, neither shadow that is cast by turning.
Bibel Viden Treasury

good.

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

Jakob 3:15,17
Dette er ikke den Visdom, som kommer ovenfra, men en jordisk, sjælelig, djævelsk;…

1.Mosebog 41:16,38,39
Josef svarede Farao: »Ikke jeg — men Gud vil give Farao et gunstigt Svar!«…

2.Mosebog 4:11,12
Da svarede HERREN ham: »Hvem har givet Mennesket Mund, og hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Mon ikke jeg, HERREN?…

2.Mosebog 31:3-6
og fyldt ham med Guds Aand, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde…

2.Mosebog 36:1,2
Derfor skal Bezal'el og Oholiab og alle andre kunstforstandige Mænd, hvem HERREN har givet Kunstsnilde og Kløgt, saa de forstaar sig paa Arbejdet, udføre alt Arbejdet ved Helligdommens Opførelse i Overensstemmelse med alt, hvad HERREN har paabudt.…

4.Mosebog 11:17,25
Saa vil jeg stige ned og tale med dig der, og jeg vil tage noget af den Aand, der er over dig, og lade den komme over dem, for at de kan hjælpe dig med at bære Folkets Byrde, saa du ikke ene skal bære den.…

1.Krønikebog 22:12
Maatte HERREN kun give dig Forstand og Indsigt, saa han kan sætte dig over Israel og du kan holde HERREN din Guds Lov!

1.Krønikebog 29:19
Og giv min Søn Salomo et helt Hjerte til at holde dine Bud, Vidnesbyrd og Anordninger og udføre det alt sammen og bygge den Borg, jeg har truffet Forberedelser til at opføre!«

2.Krønikebog 1:11,12
Da sagde Gud til Salomo: »Fordi din Hu staar til dette, og du ikke bad om Rigdom, Gods og Ære eller om dine Avindsmænds Liv, ej heller om et langt Liv, men om Visdom og Indsigt til at dømme mit Folk, som jeg gjorde dig til Konge over,…

Ordsprogene 2:6
Thi HERREN, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.

Esajas 28:26
Hans Gud vejleder ham, lærer ham det rette.

Daniel 2:21,22,27-30
Han lader Tider og Stunder skifte, afsætter og indsætter Konger, giver de vise deres Visdom og de indsigtsfulde deres Viden;…

Matthæus 7:11
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!

Matthæus 11:25,26
Paa den Tid udbrød Jesus og sagde: »Jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! fordi du har skjult dette for vise og forstandige og aabenbaret det for umyndige.…

Matthæus 13:11,12
Men han svarede og sagde til dem: »Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.…

Lukas 11:13
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal da Faderen fra Himmelen give den Helligaand til dem, som bede ham!«

Johannes 3:27
Johannes svarede og sagde: »Et Menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himmelen.

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Apostlenes G. 11:18
Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: »Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.«

Romerne 6:23
thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Romerne 11:30
Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod Gud, men nu fik Barmhjertighed ved disses Ulydighed,

Romerne 12:6-8
Men efterdi vi have forskellige Naadegaver efter den Naade, som er given os, det være sig Profeti, da lader os bruge den i Forhold til vor Tro;…

1.Korinther 4:7
Thi hvem giver dig Fortrin? og hvad har du, som du ikke har faaet givet? men naar du virkelig har faaet det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke havde faaet det?

1.Korinther 12:4-12
Der er Forskel paa Naadegaver, men det er den samme Aand;…

Efeserne 2:3-5,8
iblandt hvilke ogsaa vi fordum alle vandrede i vort Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af Natur Vredes Børn ligesom ogsaa de andre,…

Efeserne 4:8-11
Derfor hedder det: »Da han opfor til det høje, bortførte han Fanger og gav Menneskene Gaver.«…

Filipperne 1:29
Thi eder er det forundt for Kristi Skyld — ikke alene at tro paa ham, men ogsaa at lide for hans Skyld,

Titus 3:3-5
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.…

1.Johannes 4:10
Deri bestaar Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.

1.Johannes 5:11,12
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.…

from the.

1.Mosebog 1:2-5,14,15
Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Aand svævede over Vandene.…

5.Mosebog 4:19
og naar du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Maanen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, saa vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi HERREN din Gud har tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;

Salmerne 19:1-8
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Himlen forkynder Guds Ære, Hvælvingen kundgør hans Hænders værk.…

Salmerne 84:11
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Esajas 45:7
Lysets Ophav og Mørkets Skaber, Velfærds Kilde og Ulykkes Skaber. Jeg er HERREN, der virker alt.

Esajas 60:19
Ej mer skal Solen være dit Lys eller Maanen Skinne for dig: HERREN skal være dit Lys for evigt, din Gud skal være din Herlighed.

Johannes 1:9
Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden.

Johannes 8:12
Jesus talte da atter til dem og sagde: »Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys.«

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

1.Johannes 1:5
Og dette er det Budskab, som vi have hørt af ham og forkynde eder, at Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham.

Aabenbaring 21:23
Og Staden trænger ikke til Sol eller Maane til at skinne for den; thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet var dens Lys.

Aabenbaring 22:5
Og Nat skal der ikke være mere, og de trænge ikke til Lys af Lampe eller Lys af Sol, fordi Gud Herren skal lyse over dem; og de skulle, være Konger i Evighedernes Evigheder.

no variableness.

4.Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?

1.Samuel 15:29
Visselig, han, som er Israels Herlighed, lyver ikke, ej heller angrer han; thi han er ikke et Menneske, at han skulde angre!«

Salmerne 122:6
Bed om Jerusalems Fred! Ro finde de, der elsker dig!

Esajas 46:10
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«

Malakias 3:6
Thi jeg, HERREN, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt at være Jakobsønner.

Romerne 11:29
thi Naadegaverne og sit Kald fortryder Gud ikke.

Hebræerne 1:11,12
De skulle forgaa, men du bliver; og de skulle til Hobe ældes som et Klædebon,…

Hebræerne 13:8
Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

Links
Jakob 1:17 InterlinearJakob 1:17 FlersprogedeSantiago 1:17 SpanskJacques 1:17 FranskeJakobus 1:17 TyskJakob 1:17 KinesiskJames 1:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 1
16Farer ikke vild, mine elskede Brødre! 17Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge. 18Efter sin Villie fødte han os ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en Førstegrøde af hans Skabninger.
Krydshenvisninger
Salmerne 85:12
Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde giver vort Land;

Salmerne 102:27
som Klæder skifter du dem; de skiftes, men du er den samme, og dine Aar faar aldrig Ende!

Salmerne 136:7
Som skabte de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Daniel 2:22
han aabenbarer det dybe og lønlige; han ved, hvad Mørket gemmer, og Lyset bor hos ham.

Malakias 3:6
Thi jeg, HERREN, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt at være Jakobsønner.

Matthæus 7:11
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!

Johannes 3:3
Jesus svarede og sagde til ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født paa ny, kan han ikke se Guds Rige.«

Johannes 3:27
Johannes svarede og sagde: »Et Menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himmelen.

1.Timotheus 6:16
han, som alene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menneske har set, ikke heller kan se; ham være Ære og evig Magt! Amen!

Jakob 3:15
Dette er ikke den Visdom, som kommer ovenfra, men en jordisk, sjælelig, djævelsk;

Jakob 3:17
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

1.Johannes 1:5
Og dette er det Budskab, som vi have hørt af ham og forkynde eder, at Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham.

Jakob 1:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden