Esajas 30:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor længes HERREN efter at vise eder Naade, derfor staar han op for at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud er HERREN; salige alle, der længes efter ham!

Norsk (1930)
Og derfor bier Herren med å være eder nådig, og derfor holder han sig langt borte i det høie med sin barmhjertighet mot eder; for Herren er en dommens Gud; salige er alle de som bier på ham.

Svenska (1917)
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

King James Bible
And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.

English Revised Version
And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment; blessed are all they that wait for him.
Bibel Viden Treasury

therefore

Esajas 55:8
Thi mine Tanker er ej eders, og eders Veje ej mine, lyder det fra HERREN;

2.Mosebog 34:6
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,

Hoseas 2:14
Se, derfor vil jeg lokke og føre hende ud i Ørkenen og tale hende kærligt til.

Romerne 5:20
Men Loven kom til, for at Faldet kunde blive større; men hvor Synden blev større, der blev Naaden end mere overvættes,

Romerne 9:15-18
Thi han siger til Moses: »Jeg vil være barmhjertig imod den, hvem jeg er barmhjertig imod, og forbarme mig over den, hvem jeg forbarmer mig over.«…

wait

Esajas 18:4
Thi saa sagde HERREN til mig: »Rolig ser jeg til fra mit Sæde som glødende Luft i Solskin, som Dugsky i Høstens Tid.«

Esajas 57:17,18
For hans Gridskheds Skyld blev jeg vred, slog ham og skjulte mig i Harme; han fulgte i Frafald sit Hjertes Vej.…

Jeremias 31:18-20
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.…

Hoseas 5:15
Jeg gaar til mit sted igen, indtil de bøder for Skylden og søger frem for mit Aasyn, søger mig i deres Trængsel.

Hoseas 6:1,2
»Kom, vi vil tilbage til HERREN! Han sønderrev, han vil og læge, han slog os, vil ogsaa forbinde.…

Hoseas 11:8,9
Hvor kan jeg ofre dig, Efraim, lade dig, Israel, fare, ofre dig ligesom Adma, gøre dig som Zebojim? Mit Hjerte vender sig i mig, al min Medynk er vakt.…

Jonas 3:4-10
Da nu Jonas var gaaet den første Dagsrejse ind i Byen, raabte han: »Om fyrretyve Dage skal Nineve styrtes i Grus!«…

Matthæus 15:22-28
Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, raabte og sagde: »Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Aand.«…

Lukas 15:20
Og han stod op og kom til sin Fader. Men da han endnu var langt borte, saa hans Fader ham og ynkedes inderligt, og han løb til og faldt ham om Halsen og kyssede ham.

Romerne 9:22
Men hvad om nu Gud, skønt han vilde vise sin Vrede og kundgøre sin Magt, dog med stor Langmodighed taalte Vredes-Kar, som vare beredte til Fortabelse,

2.Peter 3:9,15
Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.…

will he be

Esajas 33:10-12
Nu staar jeg op, siger HERREN, nu vil jeg rejse mig, nu træde frem!…

Salmerne 46:10,11
Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt Folkene, ophøjet paa Jorden!…

Salmerne 76:5-10
De tapre gjordes til Bytte, i Dvale sank de, og Kraften svigted alle de stærke Kæmper.…

Lukas 24:26,27
Burde ikke Kristus lide dette og indgaa til sin Herlighed?«…

Apostlenes G. 2:33-39
Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.…

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Efeserne 1:6,20-23
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

for the Lord

Esajas 33:5
Ophøjet er HERREN, thi han bor i det høje, han fylder Zion med Ret og Retfærd.

Esajas 42:1-4
Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! Paa ham har jeg lagt min Aand, han skal udbrede Ret til Folkene.…

5.Mosebog 32:4
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

1.Samuel 2:3
Vær varsomme med eders store Ord, Frækhed undslippe ej eders Mund! Thi en vidende Gud er HERREN, og Gerninger vejes af ham.

Job 35:14
endsige din Paastand om ikke at se ham! Vær stille for hans Aasyn og bi paa ham!

Salmerne 99:4
Du er en Konge, der elsker Retfærd, Retten har du grundfæstet, i Jakob øved du Ret og Retfærd.

Jeremias 10:24,25
Tugt os, HERRE, men med Maade, ikke i Vrede, for ikke at gøre os færre!…

Mika 7:18-20
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?…

Malakias 2:17
I trætter HERREN med eders Ord. Og I spørger: »Hvorved trætter vi?« Ved at sige: »Enhver som gør ondt, er god i HERRENS Øjne; i dem har han Behag; hvor er ellers Dommens Gud?«

Romerne 2:2-10
Vi vide jo, at Guds Dom er, stemmende med Sandhed, over dem, som øve saadanne Ting.…

Efeserne 1:8
som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand,

blessed

Esajas 8:17
Jeg bier paa HERREN, han, som dølger sit Aasyn for Jakobs Hus, til ham staar mit Haab:

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 26:7,8
Den retfærdiges Sti er jævn, du jævner den retfærdiges Vej.…

Esajas 40:31
ny Kraft faar de, der bier paa HERREN, de faar nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.

Salmerne 2:12
Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgaar! Snart blusser hans Vrede op. Salig hver den, der lider paa ham!

Salmerne 27:14
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Salmerne 28:6,7
Lovet være HERREN, thi han har hørt min tryglende Røst;…

Salmerne 34:8
Smag og se, at HERREN er god, salig den Mand, der lider paa ham!

Salmerne 40:1-3
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.…

Salmerne 62:1,2,5-8
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Min Sjæl er Stille for Gud alene, min Frelse kommer fra ham;…

Salmerne 84:12
Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!

Ordsprogene 16:20
Vel gaar det den, der mærker sig Ordet; lykkelig den, der stoler paa HERREN.

Jeremias 17:7
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.

Klagesangene 3:25,26
Dem, der bier paa HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;…

Mika 7:7-9
Men jeg vil spejde efter HERREN, jeg bier paa min Frelses Gud; min Gud vil høre mig.…

Lukas 2:25
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.

Romerne 8:25-28
Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.…

Jakob 5:11
Se, vi prise dem salige, som have holdt ud. I have hørt om Jobs Udholdenhed og vide Udfaldet fra Herren; thi Herren er saare medlidende og barmhjertig.

Links
Esajas 30:18 InterlinearEsajas 30:18 FlersprogedeIsaías 30:18 SpanskÉsaïe 30:18 FranskeJesaja 30:18 TyskEsajas 30:18 KinesiskIsaiah 30:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 30
18Derfor længes HERREN efter at vise eder Naade, derfor staar han op for at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud er HERREN; salige alle, der længes efter ham! 19Ja, du Folk i Zion, du, som bor i Jerusalem, lad ikke Graaden overmande dig! Naadig vil han vise dig Naade, naar du raaber; saa snart han hører dig, svarer han.…
Krydshenvisninger
2.Peter 3:9
Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.

2.Peter 3:15
og agter vor Herres Langmodighed for Frelse; ligesom ogsaa vor elskede Broder Paulus efter den ham givne Visdom har skrevet til eder,

Esajas 2:11
Sine stolte Øjne skal Mennesket slaa ned, Mændenes Hovmod skal bøjes, og HERREN alene være høj paa hin Dag.

Esajas 2:17
Da skal Menneskets Stolthed bøjes, Mændenes Hovmod ydmyges, og HERREN alene være høj paa hin Dag.

Esajas 5:16
men Hærskarers HERRE ophøjes ved Dommen, den hellige Gud bliver helliget ved Retfærd.

Esajas 8:17
Jeg bier paa HERREN, han, som dølger sit Aasyn for Jakobs Hus, til ham staar mit Haab:

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 26:8
Ja, vi venter dig, HERRE, paa dine Dommes Sti; til dit Navn og dit Ry staar vor Sjæls Attraa.

Esajas 28:17
Og jeg gør Ret til Maalesnor, Retfærd til Blylod; Hagl skal slaa Løgnelyet ned, Vand skylle Gemmestedet bort.

Esajas 33:2
HERRE, vær os naadig, vi bier paa dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund!

Esajas 33:5
Ophøjet er HERREN, thi han bor i det høje, han fylder Zion med Ret og Retfærd.

Esajas 42:14
En Evighed lang har jeg tiet, været tavs og lagt Baand paa mig selv; nu skriger jeg som Kvinde i Barnsnød, stønner og snapper efter Luft.

Esajas 42:16
Jeg fører blinde ad ukendt Vej, leder dem ad ukendte Stier, gør Mørket foran dem til Lys og Bakkelandet til Slette. Det er de Ting, jeg gør, og dem gaar jeg ikke fra.

Esajas 48:9
for mit Navns Skyld holder jeg Vreden hen, for min Ære vil jeg skaane, ej udrydde dig.

Esajas 61:8
thi jeg elsker Ret, jeg, HERREN, jeg hader forbryderisk Rov. Jeg giver dem Løn i Trofasthed og slutter med dem en evig Pagt.

Esajas 64:4
og som ingen Sinde er hørt. Intet Øre har hørt, intet Øje har set en Gud uden dig, som hjælper den, der haaber paa ham.

Jeremias 42:7
Ti Dage efter kom HERRENS Ord til Jeremias.

Daniel 12:12
Salig er den, der holder ud og oplever 1335 Dage.

Hoseas 1:7
Men Judas Hus vil jeg være naadig og frelse ved HERREN deres Gud; dog frelser jeg dem ikke ved Bue, Sværd eller Stridsvaaben, ved Heste eller Ryttere.«

Jonas 3:10
Da Gud saa, hvad de gjorde, hvorledes de omvendte sig fra deres onde Vej, angrede han den Ulykke, han havde truet med at føre over dem, og gjorde ikke Alvor deraf.

Esajas 30:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden