Salmerne 105
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Pris HERREN, paakald hans Navn, gør hans Gerninger kendte blandt Folkeslag!1Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger! 1Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken.
2Syng og spil til hans Pris, tal om alle hans Undere;2Syng for ham, lovsyng ham, grund på alle hans undergjerninger! 2Sjungen till hans ära, lovsägen honom, talen om alla hans under.
3ros jer af hans hellige Navn, eders Hjerte glæde sig, I, som søger HERREN;3Ros eder av hans hellige navn! Deres hjerte glede sig som søker Herren! 3Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka HERREN.
4spørg efter HERREN og hans magt, søg bestandig hans Aasyn;4Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid! 4Frågen efter HERREN och hans makt, söken hans ansikte beständigt.
DANNORSVE
5kom i Hu de Undere, han gjorde, hans Tegn og hans Munds Domme,5Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans undere og hans munns dommer, 5Tänken på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar,
6I, hans Tjener Abrahams Sæd, hans udvalgte, Jakobs Sønner!6I, hans tjener Abrahams avkom, Jakobs barn, hans utvalgte! 6I Abrahams, hans tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.
7Han, HERREN, er vor Gud, hans Domme naar ud over Jorden;7Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden. 7Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå hans domar.
8han ihukommer for evigt sin Pagt, i tusind Slægter sit Tilsagn,8Han kommer evindelig sin pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter, 8Han tänker evinnerligen på sitt förbund, intill tusen släkten på vad han har stadgat,
9Pagten, han slutted med Abraham, Eden, han tilsvor Isak;9den pakt han gjorde med Abraham, og sin ed til Isak; 9på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak.
DANNORSVE
10han holdt den i Hævd som Ret for Jakob, en evig Pagt for Israel,10og han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, 10Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund;
11idet han sagde: »Dig giver jeg Kana'ans Land som eders Arvelod.«11idet han sa: Dig vil jeg gi Kana'ans land til arvelodd. 11han sade: »Åt dig vill jag giva Kanaans land, det skall bliva eder arvedels lott.»
12Da de kun var en liden Hob, kun faa og fremmede der,12Da de var en liten flokk, få og fremmede der, 12Då voro de ännu en liten hop, de voro ringa och främlingar därinne.
13og vandrede fra Folk til Folk, fra et Rige til et andet,13og vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk, 13Och de vandrade åstad ifrån folk till folk, ifrån ett rike bort till ett annat.
14tillod han ingen at volde dem Men, men tugted for deres Skyld Konger:14tillot han ikke noget menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld: 14Han tillstadde ingen att göra dem skada, han straffade konungar för deras skull:
DANNORSVE
15»Rør ikke mine Salvede, gør ikke mine Profeter ondt!«15Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt! 15»Kommen icke vid mina smorda, och gören ej mina profeter något ont.»
16Hungersnød kaldte han frem over Landet, hver Brødets Støttestav brød han;16Og han kalte hunger inn over landet, han brøt sønder hver støtte av brød*.16Och när han bjöd hungersnöd komma över landet och fördärvade allt deras livsuppehälle,
17han sendte forud for dem en Mand, Josef solgtes som Træl;17Han sendte en mann foran dem, til træl blev Josef solgt. 17då sände han åstad en man framför dem: Josef blev såld till träl.
18de tvang hans Fødder med Lænker, han kom i Lænker af Jern,18De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern*,18Man slog hans fötter i bojor, i järn fick han ligga fjättrad,
19indtil hans Ord blev opfyldt; ved HERRENS Ord stod han Prøven igennem.19inntil den tid da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. 19till den tid då hans ord uppfylldes, då HERRENS tal bevisade hans oskuld.
DANNORSVE
20Paa Kongens Bud blev han fri, Folkenes Hersker lod ham løs;20Da sendte kongen bud og lot ham løs, herskeren over folkeslag gav ham fri. 20Då sände konungen och lät släppa honom lös, folkens behärskare gav honom fri.
21han tog ham til Herre for sit Hus, til Hersker over alt sit Gods;21Han satte ham til herre over sitt hus og til hersker over alt sitt gods, 21Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över all hans egendom;
22han styred hans Øverster efter sin Vilje og viste hans Ældste til Rette.22forat han skulde binde hans fyrster efter sin vilje og lære hans eldste visdom. 22han skulle binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet.
23Og Israel kom til Ægypten, Jakob boede som Gæst i Kamiternes Land.23Så kom Israel til Egypten, og Jakob bodde som fremmed i Kams land. 23Och Israel kom till Egypten, Jakob blev en gäst i Hams land.
24Han lod sit Folk blive saare frugtbart og stærkere end dets Fjender;24Og han* gjorde sitt folk såre fruktbart og gjorde det sterkere enn dets motstandere.24Och HERREN gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än dess ovänner voro,
DANNORSVE
25han vendte deres Sind til Had mod sit Folk og til Træskhed imod sine Tjenere.25Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å gå frem med svik mot hans tjenere. 25de vilkas hjärtan han vände till att hata hans folk, till att lägga onda råd mot hans tjänare.
26Da sendte han Moses, sin Tjener, og Aron, sin udvalgte Mand;26Han sendte Moses, sin tjener, Aron som han hadde utvalgt. 26Han sände Mose, sin tjänare, och Aron, som han hade utvalt.
27han gjorde sine Tegn i Ægypten og Undere i Kamiternes Land;27De gjorde hans tegn iblandt dem og undere i Kams land. 27De gjorde hans tecken ibland dem och under i Hams land.
28han sendte Mørke, saa blev det mørkt, men de ænsede ikke hans Ord;28Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord. 28Han sände mörker och lät allt bliva mörkt; och de stodo icke emot hans ord.
29han gjorde deres Vande til Blod og slog deres Fisk ihjel;29Han gjorde deres vann til blod, og han drepte deres fisker. 29Han förvandlade deras vatten till blod och lät så deras fiskar dö.
DANNORSVE
30af Frøer vrimlede Landet, selv i Kongens Sale var de;30Deres land vrimlet av frosk, endog i deres kongers saler. 30Deras land kom att vimla av paddor, ända in i deras konungars kamrar.
31han talede, saa kom der Bremser og Myg i alt deres Land;31Han talte, og det kom fluesvermer, mygg innen hele deres landemerke. 31Han bjöd, och flugsvärmar kommo, mygg i hela deras land.
32han sendte dem Hagl for Regn og luende Ild i Landet;32Han gav dem hagl for regn, luende ild i deres land, 32Han gav dem hagel för regn, eldslågor sände han i deras land.
33han slog baade Vinstok og Figen og splintrede Træerne i deres Land;33og han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt sønder trærne innen deres landemerke. 33Och han slog deras vinträd och fikonträd och bröt sönder träden i deras land.
34han talede, saa kom der Græshopper, Springere uden Tal,34Han talte, og det kom gresshopper og gnagere* uten tall,34Han bjöd, och gräshoppor kommo, och gräsmaskar i tallös mängd.
DANNORSVE
35de aad alt Græs i Landet, de aad deres Jords Afgrøde;35og de åt op hver urt i deres land, og de åt op frukten på deres mark. 35De åto upp alla örter i deras land, de åto upp frukten på deras mark.
36alt førstefødt i Landet slog han, Førstegrøden af al deres Kraft;36Og han slo alt førstefødt i deres land, førstegrøden av all deres kraft. 36Och han slog allt förstfött i deras land, förstlingen av all deras kraft.
37han førte dem ud med Sølv og Guld, ikke een i hans Stammer snubled;37Og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet. 37Så förde han dem ut, med silver och guld, och i hans stammar var ingen som stapplade.
38Ægypterne glæded sig, da de drog bort, thi de var grebet af Rædsel for dem.38Egypten gledet sig da de drog ut; for frykt for dem var falt på dem. 38Egyptierna gladde sig, när de drogo ut; ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem.
39Han bredte en Sky som Skjul og Ild til at lyse i Natten;39Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten. 39Han bredde ut ett moln till skygd, och en eld för att lysa om natten.
DANNORSVE
40de krævede, han bragte Vagtler, med Himmelbrød mættede han dem;40De krevde, og han lot vaktler komme og mettet dem med himmelbrød. 40De begärde, då lät han vaktlar komma, och med bröd från himmelen mättade han dem.
41han aabnede Klippen, og Vand strømmed ud, det løb som en Flod i Ørkenen.41Han åpnet klippen, og det fløt vann; det løp gjennem det tørre land som en strøm. 41Han öppnade klippan, och vatten flödade; det gick genom öknen såsom en ström.
42Thi han kom sit hellige Ord i Hu til Abraham, sin Tjener;42For han kom i hu sitt hellige ord, Abraham, sin tjener, 42Ty han tänkte på sitt heliga ord, på sin tjänare Abraham.
43han lod sit Folk drage ud med Fryd, sine udvalgte under Jubel;43og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop, 43Så förde han ut sitt folk med fröjd, med jubel dem som han hade utvalt.
44han gav dem Folkenes Lande, de fik Folkeslags Gods i Eje.44og han gav dem hedningefolks land, og hvad folkeslag med møie hadde vunnet, tok de til eie, 44Han gav åt dem hedningarnas länder, och folkens förvärv fingo de till besittning,
45Derfor skulde de holde hans Bud og efterkomme hans Love. Halleluja!45forat de skulde holde hans forskrifter og ta vare på hans lover. Halleluja! 45för att de skulle hålla hans stadgar och taga hans lagar i akt. Halleluja!
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 104
Top of Page
Top of Page