Filipperne 3:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus.

Norsk (1930)
Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus.

Svenska (1917)
Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.

King James Bible
Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.

English Revised Version
Not that I have already obtained, or am already made perfect: but I press on, if so be that I may apprehend that for which also I was apprehended by Christ Jesus.
Bibel Viden Treasury

I had.

Filipperne 3:13,16
Brødre! jeg mener ikke om mig selv, at jeg har grebet det.…

Salmerne 119:5,173-176
O, maatte jeg vandre med faste Skridt, saa jeg holder dine Vedtægter!…

Romerne 7:19-24
thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det øver jeg.…

Galaterne 5:17
Thi Kødet begærer imod Aanden, og Aanden imod Kødet; disse staa nemlig hinanden imod, for at I ikke skulle gøre, hvad I have Lyst til.

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

already perfect.

Job 17:9
men den retfærdige holder sin Vej, en renhaandet vokser i Kraft.

Salmerne 138:8
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

Ordsprogene 4:18
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

1.Korinther 13:10
men naar det fuldkomne kommer, da skal det stykkevise forgaa.

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

Efeserne 4:12
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

Hebræerne 12:23
og til de førstefødtes Menighed, som ere indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Aander

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

1.Peter 5:10
Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!

2.Peter 1:5-8
saa anvender just derfor al Flid paa i eders Tro at udvise Dyd og i Dyden Kundskab…

2.Peter 3:18
men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! Ham tilhører Herligheden baade nu og indtil Evighedens Dag!

I follow.

Filipperne 3:14
Men eet gør jeg: glemmende, hvad der er bagved, men rækkende efter det, som er foran, jager jeg imod Maalet, til den Sejrspris, hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.

Salmerne 42:1
Til Sangmesteren. En Maskil af Koras Sønner. (2) Som Hjorten skriger efter rindende Vand, saaledes skriger min Sjæl efter dig, o Gud.

Salmerne 63:1-3,8
En Salme af David, da han var i Judas Ørken. (2) Gud, du er min Gud, dig søger jeg, efter dig tørster min Sjæl, efter dig længes mit Kød i et tørt, vansmægtende, vandløst Land…

Salmerne 84:2
Af Længsel efter HERRENS Forgaarde vansmægted min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!

Salmerne 94:15
Den retfærdige kommer igen til sin Ret, en Fremtid har hver oprigtig af Hjertet.

Esajas 51:1
Hør mig, I, som jager efter Retfærd, som søger HERREN! Se til Klippen, I huggedes af, til Gruben, af hvilken I brødes,

Hoseas 6:3
Saa lad os da kende, jage efter at kende HERREN! Som Morgenrøden er hans Opgang vis. Da kommer han til os som Regn, som Vaarregn, der væder Jorden.«

1.Thessaloniker 5:15
Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.

1.Timotheus 5:10
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

1.Timotheus 6:11
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

1.Peter 3:11-13
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!…

that I.

Filipperne 3:14
Men eet gør jeg: glemmende, hvad der er bagved, men rækkende efter det, som er foran, jager jeg imod Maalet, til den Sejrspris, hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

apprehended.

Salmerne 110:2,3
Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine Fjender!…

Apostlenes G. 9:3-6,15
Men da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, omstraalede et Lys fra Himmelen ham pludseligt.…

Efeserne 1:4
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn,

2.Thessaloniker 2:13
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,

Links
Filipperne 3:12 InterlinearFilipperne 3:12 FlersprogedeFilipenses 3:12 SpanskPhilippiens 3:12 FranskePhilipper 3:12 TyskFilipperne 3:12 KinesiskPhilippians 3:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 3
12Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus. 13Brødre! jeg mener ikke om mig selv, at jeg har grebet det.…
Krydshenvisninger
Matthæus 5:48
Værer da I fuldkomne, ligesom eders himmelske Fader er fuldkommen.

Apostlenes G. 9:5
Og han sagde: »Hvem er du, Herre?« Men han svarede: »Jeg er Jesus, som du forfølger.

Romerne 8:39
eller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

1.Korinther 9:24
Vide I ikke, at de, som løbe paa Banen, løbe vel alle, men ikkun een faar Prisen? Saaledes skulle I løbe, for at I kunne vinde den.

1.Korinther 13:10
men naar det fuldkomne kommer, da skal det stykkevise forgaa.

1.Korinther 13:12
Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.

Filipperne 1:1
Paulus og Timotheus, Kristi Jesu Tjener, til alle de hellige i Kristus Jesus, som ere i Filippi, med Tilsynsmænd og Menighedstjenere.

Filipperne 3:3
Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,

Filipperne 3:8
ja sandelig, jeg agter endog alt for at være Tab imod det langt højere, at kende Kristus Jesus, min Herre, for hvis Skyld jeg har lidt Tab paa alt og agter det for Skarn, for at jeg kan vinde Kristus

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

1.Timotheus 6:19
og saaledes, opsamle sig selv en god Grundvold for den kommende Tid, for at de kunne gribe det sande Liv.

Filipperne 3:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden