Jakob 5:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

Norsk (1930)
Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

Svenska (1917)
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

King James Bible
Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

English Revised Version
Confess therefore your sins one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The supplication of a righteous man availeth much in its working.
Bibel Viden Treasury

Confess.

1.Mosebog 41:9,10
Da sagde Overmundskænken til Farao: »Jeg maa i Dag minde om mine Synder.…

2.Samuel 19:19
og sagde: »Min Herre tilregne mig ikke min Brøde og tænke ikke mere paa, hvad din Træl forbrød, den Dag min Herre Kongen drog bort fra Jerusalem; Kongen agte ikke derpaa;

Matthæus 3:6
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Matthæus 18:15-17
Men om din Broder synder imod dig, da gaa hen og revs ham mellem dig og ham alene; hører han dig, da har du vundet din Broder.…

Lukas 7:3,4
Men da han hørte om Jesus, sendte han nogle af Jødernes Ældste til ham og bad ham om, at han vilde komme og helbrede hans Tjener.…

Apostlenes G. 19:18
og mange af dem, som vare blevne troende, kom og bekendte og fortalte om deres Gerninger.

pray.

Kolossenserne 1:9
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

1.Thessaloniker 5:17,23,25
beder uafladelig,…

Hebræerne 13:18
Beder for os; thi vi ere forvissede om, at vi have en god Samvittighed, idet vi ønske at vandre rettelig i alle Ting.

that.

1.Mosebog 20:17
Men Abraham gik i Forbøn hos Gud, og Gud helbredte Abimelek og hans Hustru og Medhustruer, saa at de atter fik Børn.

2.Krønikebog 30:20
Og HERREN bønhørte Ezekias og lod Folket uskadt.

Lukas 9:6
Men de gik ud og droge fra Landsby til Landsby, idet de forkyndte Evangeliet og helbredte alle Vegne.

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

The effectual.

1.Mosebog 18:23-32
Og Abraham traadte nærmere og sagde: »Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse?…

1.Mosebog 19:29
Da Gud tilintetgjorde Jordanegnens Byer, kom han Abraham i Hu og førte Lot ud af Ødelæggelsen, som han lod komme over de Byer, Lot boede i.

1.Mosebog 20:7,17
Men send nu Mandens Hustru tilbage, thi han er en Profet, saa han kan gaa i Forbøn for dig, og du kan blive i Live; men sender du hende ikke tilbage, saa vid, at du og alle dine er dødsens!«…

1.Mosebog 32:28
Men han sagde: »Dit Navn skal ikke mere være Jakob, men Israel; thi du har kæmpet med Gud og Mennesker og sejret!«

2.Mosebog 9:28,29,33
gaa i Forbøn hos HERREN, at det nu maa være nok med Guds Torden og Haglvejret, saa vil jeg lade eder rejse, og I skal ikke blive længer!«…

2.Mosebog 17:11
Naar nu Moses løftede Hænderne i Vejret, fik Israeliterne Overtaget, men naar han lod Hænderne synke, fik Amalekiterne Overtaget.

2.Mosebog 32:10-14
Lad mig nu raade, at min Vrede kan blusse op imod dem saa vil jeg tilintetgøre dem; men dig vil jeg gøre til et stort Folk!«…

4.Mosebog 11:2
Da raabte Folket til Moses, og Moses gik i Forbøn hos HERREN. Saa dæmpedes Ilden.

4.Mosebog 14:13-20
Men Moses sagde til HERREN: »Ægypterne har hørt, at du i din Vælde har ført dette Folk bort fra dem;…

4.Mosebog 21:7-9
Saa kom Folket til Moses og sagde: »Vi har syndet ved at tale imod HERREN og dig; gaa i Forbøn hos HERREN, at han tager Slangerne fra os!« Og Moses gik i Forbøn for Folket.…

5.Mosebog 9:18-20
Og derpaa faldt jeg ned for HERRENS Aasyn fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter ligesom forrige Gang, uden at spise eller drikke, for alle eders Synders Skyld, som I havde begaaet, idet I gjorde, hvad der var ondt i HERRENS Øjne, saa I fortørnede ham.…

Josva 10:12
Ved den Lejlighed, den Dag HERREN gav Amoriterne i Israeliternes Magt, talte Josua til HERREN og sagde i Israels Nærværelse: »Sol, stat stille i Gibeon, og Maane i Ajjalons Dal!«

1.Samuel 12:18
Derpaa raabte Samuel til HERREN, og HERREN sendte samme Dag Torden og Regn. Da frygtede hele Folket saare for HERREN og Samuel,

1.Kongebog 13:6
Da tog Kongen til Orde og sagde til den Guds Mand: »Bed dog HERREN din Gud om Naade og gaa i Forbøn for mig, at jeg kan tage Haanden til mig igen!« Og den Guds Mand bad HERREN om Naade, og Kongen kunde tage Haanden til sig igen, og den var som før.

1.Kongebog 17:18-24
Da sagde hun til Elias: »Hvad har jeg med dig at gøre, du Guds Mand! Er du kommet for at bringe min Synd i Erindring og volde min Søns Død?«…

2.Kongebog 4:33-35
Han gik da hen og lukkede sig inde med ham og bad til HERREN.…

2.Kongebog 19:15-20
Derpaa bad Ezekias den Bøn for HERRENS Aasyn: »HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!…

2.Kongebog 20:2-5
Da vendte han Ansigtet om mod Væggen og bad saaledes til HERREN:…

2.Krønikebog 14:11,12
Da raabte Asa til HERREN sin Gud: »HERRE, hos dig er der ingen Forskel paa at hjælpe den, der har megen Kraft, og den, der ingen har; hjælp os, HERRE vor Gud, thi til dig støtter vi os, og i dit Navn er vi draget mod denne Menneskemængde, HERRE, du er vor Gud, mod dig kan intet Menneske holde Stand.«…

2.Krønikebog 32:20-22
Derfor bad Kong Ezekias og Profeten Esajas, Amoz's Søn, og raabte til Himmelen.…

Job 42:8
Tag eder derfor syv Tyre og syv Vædre og gaa til min Tjener Job og bring et Brændoffer for eder. Og min Tjener Job skal gaa i Forbøn for eder, thi ham vil jeg bønhøre, saa jeg ikke gør en Ulykke paa eder, fordi I ikke talte rettelig om mig som min Tjener Job!«

Salmerne 10:17,18
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til…

Salmerne 34:15
Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;

Salmerne 145:18,19
Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder paa ham i Sandhed.…

Ordsprogene 15:8,29
Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.…

Ordsprogene 28:9
Den, der vender sit Øre fra Loven, endog hans Bøn er en Gru.

Jeremias 15:1
Da sagde HERREN til mig: Om saa Moses og Samuel stod for mit Aasyn, vilde mit Hjerte ikke vende sig til dem. Jag dette Folk bort fra mit Aasyn!

Jeremias 29:12,13
Kalder I paa mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;…

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Daniel 2:18-23
og han paalagde dem at bede Himmelens Gud om Barmhjertighed, saa han aabenbarede Hemmeligheden, for at ikke Daniel og hans Venner skulde blive henrettet med Babels andre Vismænd.…

Daniel 9:20-22
Medens jeg endnu talte saaledes, bad og bekendte min og mit Folk Israels Synd og for HERREN min Guds Aasyn fremførte min Forbøn for min Guds hellige Bjerg,…

Hoseas 12:3,4
I Moders Liv overlisted han sin Broder, han stred med Gud i sin Manddom,…

Matthæus 7:7-11
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Matthæus 21:22
Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«

Lukas 11:11-13
Men hvilken Fader iblandt eder vil give sin Søn en Sten, naar han beder om Brød, eller naar han beder om en Fisk, mon han da i Stedet for en Fisk vil give ham en Slange?…

Lukas 18:1-8
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,…

Johannes 9:31
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Apostlenes G. 4:24-31
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,…

Apostlenes G. 12:5-11
Saa blev da Peter bevogtet i Fængselet; men der blev af Menigheden holdt inderlig Bøn til Gud for ham.…

1.Johannes 3:22
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

a righteous.

Romerne 3:10
som der er skrevet: »Der er ingen retfærdig, end ikke een;

Romerne 5:19
Thi ligesom ved det ene Menneskes Ulydighed de mange bleve til Syndere, saa skulle ogsaa ved den enes Lydighed de mange blive til retfærdige.

Hebræerne 11:4,7
Ved Tro ofrede Abel Gud et bedre Offer end Kain, og ved den fik han det Vidnesbyrd, at han var retfærdig, idet Gud bevidnede sit Velbehag i hans Gaver; og ved den taler han endnu efter sin Død.…

Links
Jakob 5:16 InterlinearJakob 5:16 FlersprogedeSantiago 5:16 SpanskJacques 5:16 FranskeJakobus 5:16 TyskJakob 5:16 KinesiskJames 5:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 5
15Og Troens Bøn skal frelse den syge, og Herren skal oprejse ham, og har han gjort Synder, skulle de forlades ham. 16Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig. 17Elias var et Menneske, lige Vilkaar undergivet med os, og han bad en Bøn, at det ikke maatte regne; og det regnede ikke paa Jorden i tre Aar og seks Maaneder.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 18:23
Og Abraham traadte nærmere og sagde: »Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse?

1.Mosebog 20:17
Men Abraham gik i Forbøn hos Gud, og Gud helbredte Abimelek og hans Hustru og Medhustruer, saa at de atter fik Børn.

1.Samuel 12:17
Har vi ikke Hvedehøst nu? Men jeg vil raabe til HERREN, at han skal sende Torden og Regn, for at I kan kende og se, at det i HERRENS Øjne var en stor Brøde I begik, da I krævede en Konge!«

1.Kongebog 13:6
Da tog Kongen til Orde og sagde til den Guds Mand: »Bed dog HERREN din Gud om Naade og gaa i Forbøn for mig, at jeg kan tage Haanden til mig igen!« Og den Guds Mand bad HERREN om Naade, og Kongen kunde tage Haanden til sig igen, og den var som før.

2.Krønikebog 30:20
Og HERREN bønhørte Ezekias og lod Folket uskadt.

Job 42:8
Tag eder derfor syv Tyre og syv Vædre og gaa til min Tjener Job og bring et Brændoffer for eder. Og min Tjener Job skal gaa i Forbøn for eder, thi ham vil jeg bønhøre, saa jeg ikke gør en Ulykke paa eder, fordi I ikke talte rettelig om mig som min Tjener Job!«

Jeremias 42:2
og sagde til Profeten Jeremias: »Maatte vor Bøn naa dit Øre, saa du beder til HERREN din Gud for hele denne Rest, thi som du ser os her, er vi kun faa tilbage af mange.

Matthæus 3:6
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Markus 1:5
Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Johannes 9:31
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Apostlenes G. 8:24
Men Simon svarede og sagde: »Beder I for mig til Herren, for at intet af det, som I have sagt, skal komme over mig.«

Apostlenes G. 19:18
og mange af dem, som vare blevne troende, kom og bekendte og fortalte om deres Gerninger.

Hebræerne 12:13
og træder lige Spor med eders Fødder, for at ikke det lamme skal vrides af Led, men snarere helbredes.

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

Jakob 5:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden