2.Krønikebog 14:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Da raabte Asa til HERREN sin Gud: »HERRE, hos dig er der ingen Forskel paa at hjælpe den, der har megen Kraft, og den, der ingen har; hjælp os, HERRE vor Gud, thi til dig støtter vi os, og i dit Navn er vi draget mod denne Menneskemængde, HERRE, du er vor Gud, mod dig kan intet Menneske holde Stand.«

Norsk (1930)
Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått mot denne store mengde. Herre, du er vår Gud; la ikke et menneske stå sig imot dig!

Svenska (1917)
Och Asa ropade till HERREN, sin Gud, och sade: »HERRE, förutom dig finnes ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, HERRE, vår Gud, ty på dig stödja vi oss, och i ditt namn hava vi kommit hit mot denna hop. HERRE, du är vår Gud; mot dig förmår ju ingen människa något.»

King James Bible
And Asa cried unto the LORD his God, and said, LORD, it is nothing with thee to help, whether with many, or with them that have no power: help us, O LORD our God; for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O LORD, thou art our God; let not man prevail against thee.

English Revised Version
And Asa cried unto the LORD his God, and said, LORD, there is none beside thee to help, between the mighty and him that hath no strength: help us, O LORD our God; for we rely on thee, and in thy name are we come against this multitude. O LORD, thou art our God; let not man prevail against thee;
Bibel Viden Treasury

cried unto

2.Krønikebog 13:14
Da Judæerne vendte sig om og saa, at Angreb truede dem baade forfra og bagfra, raabte de til HERREN, medens Præsterne blæste i Trompeterne.

2.Krønikebog 18:31
Da nu Vognstyrerne fik Øje paa Josafat, tænkte de: »Det er sikkert Israels Konge!« Og de rettede deres Angreb mod ham fra alle Sider. Da gav Josafat sig til at, raabe, og HERREN frelste ham, idet Gud lokkede dem bort fra ham;

2.Krønikebog 32:20
Derfor bad Kong Ezekias og Profeten Esajas, Amoz's Søn, og raabte til Himmelen.

2.Mosebog 14:10
Da nu Farao nærmede sig, saa Israeliterne op og fik Øje paa Ægypterne, der drog efter dem, og de grebes af stor Angst; da raabte Israeliterne til HERREN;

1.Krønikebog 5:20
og de fik Hjælp imod dem, saa at Hagriterne og alle deres Forbundsfæller overgaves i deres Haand, thi de raabte til Gud i Kampen, og han bønhørte dem, fordi de slog deres Lid til ham.

Salmerne 18:6
i min Vaande paakaldte jeg HERREN og raabte til min Gud. Han hørte min Røst fra sin Helligdom, mit Raab fandt ind til hans Ører!

Salmerne 22:5
de raabte til dig og frelstes, forlod sig paa dig og blev ikke til Skamme.

Salmerne 34:6
Her er en arm, der raabte, og HERREN hørte, af al hans Trængsel frelste han ham.

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 91:15
kalder han paa mig, svarer jeg ham, i Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham Ære;

Salmerne 120:1
Sang til Festrejserne. Jeg raabte til HERREN i Nød, og han svarede mig.

Apostlenes G. 2:21
Og det skal ske, enhver, som paakalder Herrens Navn, skal frelses.«

nothing

3.Mosebog 26:8
Fem af eder skal forfølge hundrede, og hundrede af eder skal forfølge ti Tusinde, og eders, Fjender skal falde for Sværdet foran eder.

5.Mosebog 32:30
Hvor skulde een kunne forfølge tusind, og to slaa ti Tusind paa Flugt, hvis ikke deres Klippe havde solgt dem og HERREN givet dem til Pris!

Dommer 7:7
Da sagde HERREN til Gideon: »Med de 300 Mand, som labede, vil jeg frelse eder og give Midjaniterne i din Haand; men Resten af Folket skal drage hver til sit!«

1.Samuel 14:6
Jonatan sagde da til Vaabendrageren: »Kom, lad os gaa over til disse uomskaarnes Forpost; maaske vil HERREN staa os bi, thi intet hindrer HERREN i at give Sejr, enten der er mange eller faa!«

1.Kongebog 20:27-30
Ogsaa Israeliterne blev mønstret og forsynede sig med Levnedsmidler, hvorefter de rykkede dem i Møde og lejrede sig lige over for dem som to smaa Gedehjorde, medens Aramæerne oversvømmede Landet.…

Amos 5:9
Han lader Ødelæggelse bryde ind over Borge, Ødelæggelse komme over Fæstninger.

2.Korinther 12:9,10
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.…

them that

2.Krønikebog 20:12
Vor Gud, vil du ikke holde Dom over dem? Thi vi er afmægtige over for denne vældige Menneskemængde, som kommer over os; vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vore Øjne er vendt til dig!«

5.Mosebog 32:36
Thi Ret skaffer HERREN sit Folk og forbarmer sig over sine Tjenere, thi han ser, deres Kraft er brudt, det er ude med hver og en.

Esajas 40:29-31
han giver den trætte Kraft, den svage Fylde af Styrke.…

rest on thee

2.Krønikebog 32:8
Med ham er en Arm at Kød, men med os er HERREN vor Gud, der vil hjælpe os og føre vore Krige!« Og Folket satte sin Lid til Kong Ezekias af Judas Ord.

1.Samuel 17:35,36
løb jeg efter den og slog den og rev det ud af Gabet paa den; kastede den sig saa over mig, greb jeg den i Skægget og slog den ihjel.…

Salmerne 37:5
Vælt din Vej paa HERREN, stol paa ham, saa griber han ind

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

Esajas 26:3,4
hvis Sind er fast, som vogter paa Fred, thi det stoler paa dig.…

Esajas 41:10-14
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.…

Johannes 14:1,27
»Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig!…

Romerne 8:31
Hvad skulle vi da sige til dette? Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

in thy name

2.Krønikebog 13:12,18
Se, med os, i Spidsen for os er Gud og hans Præster og Alarmtrompeterne, med hvilke der skal blæses til Kamp imod eder! Israeliter, indlad eder ikke i Kamp med HERREN, eders Fædres Gud, thi I faar ikke Lykken med eder!«…

1.Samuel 17:45,46
David svarede Filisteren: »Du kommer imod mig med Sværd og Spyd og Kastevaaben, men jeg kommer imod dig i Hærskarers HERRES, Israels Slagrækkers Guds, Navn, ham, du har haanet.…

Salmerne 20:5,7
at vi maa juble over din Frelse, løfte Banner i vor Guds Navn! HERREN opfylde alle dine Bønner!…

Esajas 26:13
HERRE vor Gud, andre Herrer end du har hersket over os; men dit Navn alene priser vi.

Apostlenes G. 3:16
Og i Troen paa hans Navn har hans Navn styrket denne, hvem I se og kende, og Troen, som virkedes ved ham, har givet denne hans Førlighed i Paasyn af eder alle.

man.

5.Mosebog 32:27
men jeg frygtede, at Fjenden skulde volde mig Græmmelse, deres Avindsmænd tage fejl og tænke: Det var vor egen Haand, der var stærk, ej HERREN, der gjorde alt dette.

Josva 7:8,9
Ak, Herre! Hvad skal jeg sige, nu Israel har maattet tage Flugten for sine Fjender?…

1.Samuel 2:9
Han vogter sine frommes Skridt, men gudløse omkommer i Mørket; thi ingen vinder Sejr ved egen kraft.

Salmerne 9:19
Thi den fattige glemmes ikke for evigt, ej skuffes evindelig ydmyges Haab.

Salmerne 79:9,10
Hjælp os, vor Frelses Gud, for dit Navns Æres Skyld, fri os, forlad vore Synder for dit Navns Skyld!…

Esajas 2:22
Slaa ikke mer eders Lid til Mennesker, i hvis Næse der kun er flygtig Aande, thi hvad er de at regne for?

Jeremias 1:19
de skal kæmpe imod dig, men ikke kunne magte dig; thi jeg er med dig for at frelse dig, lyder det fra HERREN.«

Zakarias 2:8
Thi saa siger Hærskarers HERRE, hvis Herlighed sendte mig til Folkene, der hærger eder: Den, som rører eder, rører min Øjesten.

Matthæus 16:18
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

Apostlenes G. 9:4
Og han faldt til Jorden og hørte en Røst, som sagde til ham: »Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?«

Links
2.Krønikebog 14:11 Interlinear2.Krønikebog 14:11 Flersprogede2 Crónicas 14:11 Spansk2 Chroniques 14:11 Franske2 Chronik 14:11 Tysk2.Krønikebog 14:11 Kinesisk2 Chronicles 14:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Krønikebog 14
10rykkede Asa ud imod ham, og de stillede sig op til Kamp i Zefatadalen ved Maresja. 11Da raabte Asa til HERREN sin Gud: »HERRE, hos dig er der ingen Forskel paa at hjælpe den, der har megen Kraft, og den, der ingen har; hjælp os, HERRE vor Gud, thi til dig støtter vi os, og i dit Navn er vi draget mod denne Menneskemængde, HERRE, du er vor Gud, mod dig kan intet Menneske holde Stand.« 12Da slog HERREN Kusjiterne foran Asa og Judæerne, og Kusjiterne tog Flugten.…
Krydshenvisninger
1.Samuel 17:47
og for at hele denne Forsamling kan kende, at HERREN ikke giver Sejr ved Sværd eller Spyd; thi HERREN raader for Kampen, og han vil give eder i vor Haand!«

1.Kongebog 8:44
Naar dit Folk drager i Krig mod sin Fjende, hvor du end sender dem hen, og de beder til HERREN, vendt mod den By, du har udvalgt, og det Hus, jeg har bygget dit Navn,

1.Krønikebog 5:20
og de fik Hjælp imod dem, saa at Hagriterne og alle deres Forbundsfæller overgaves i deres Haand, thi de raabte til Gud i Kampen, og han bønhørte dem, fordi de slog deres Lid til ham.

2.Krønikebog 13:14
Da Judæerne vendte sig om og saa, at Angreb truede dem baade forfra og bagfra, raabte de til HERREN, medens Præsterne blæste i Trompeterne.

2.Krønikebog 13:18
Saaledes ydmygedes Israeliterne den Gang, men Judæerne styrkedes, fordi de støttede sig til HERREN, deres Fædres Gud.

2.Krønikebog 14:10
rykkede Asa ud imod ham, og de stillede sig op til Kamp i Zefatadalen ved Maresja.

2.Krønikebog 16:7
Paa den Tid kom Seeren Hanani til Kong Asa af Juda og sagde til ham: »Fordi du søgte Støtte hos Aramæerkongen og ikke hos HERREN din Gud, skal Aramæerkongens Hær slippe dig af Hænde!

2.Krønikebog 25:8
og hvis du mener, at du kan vinde Styrke paa den Maade, vil Gud bringe dig til Fald for Fjenden, thi hos Gud er der Kraft til at hjælpe og til at bringe til Fald!«

Salmerne 79:9
Hjælp os, vor Frelses Gud, for dit Navns Æres Skyld, fri os, forlad vore Synder for dit Navns Skyld!

Esajas 10:20
Paa hin Dag skal Israels Rest og det, som undslipper af Jakobs Hus, ikke mere støtte sig til den, der slaar det, men til HERREN, Israels Hellige, i Sandhed.

2.Krønikebog 14:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden