Filipperne 1:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

Norsk (1930)
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Svenska (1917)
Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

King James Bible
Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:

English Revised Version
being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ:
Bibel Viden Treasury

confident.

2.Korinther 1:15
Og i Tillid hertil havde jeg i Sinde at komme først til eder, for at I skulde faa Naade to Gange,

2.Korinther 2:3
Og jeg skrev netop derfor, for at jeg ikke, naar jeg kom, skulde have Bedrøvelse af dem, som jeg burde have Glæde af, idet jeg havde den Tillid til eder alle, at min Glæde deles af eder alle.

2.Korinther 7:16
Jeg glæder mig over, at jeg i alt kan lide paa eder.

2.Korinther 9:4
for at ikke, naar der kommer Makedoniere med mig, og de finder eder uforberedte, vi (for ej at sige I) da skulle blive til Skamme med denne Tillidsfuldhed.

Galaterne 5:10
Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville mene noget andet; men den, som forvirrer eder, skal bære sin Dom, hvem han end er.

2.Thessaloniker 3:4
og vi have den Tillid til eder i Herren, at I baade gøre og ville gøre, hvad vi byde.

Filemon 1:21
I Tillid til din Lydighed skriver jeg til dig, idet jeg ved, at du vil gøre endog mere end det, jeg siger.

Hebræerne 10:35
Kaster altsaa ikke eders Frimodighed bort, hvilken jo har stor Belønning;

begun.

Filipperne 1:29
Thi eder er det forundt for Kristi Skyld — ikke alene at tro paa ham, men ogsaa at lide for hans Skyld,

Filipperne 2:13
thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag.

Johannes 6:29
Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds Gerning, at I tro paa den, som han udsendte.«

Apostlenes G. 11:18
Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: »Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.«

Apostlenes G. 16:14
Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra Byen Thyatira, en Kvinde, som frygtede Gud, hørte til, og hendes Hjerte oplod Herren til at give Agt paa det, som blev talt af Paulus.

Romerne 8:28-30
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.…

Efeserne 2:4-10
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

Kolossenserne 2:12
idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve medoprejste ved Troen paa Guds Virkekraft, som oprejste ham fra de døde.

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

2.Thessaloniker 2:13,14
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,…

Titus 3:4-6
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

Hebræerne 13:20,21
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,…

Jakob 1:16-18
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

1.Peter 1:2,3
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!…

will.

Salmerne 138:8
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

Johannes 6:29
Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds Gerning, at I tro paa den, som han udsendte.«

Efeserne 4:12
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

1.Thessaloniker 5:23,24
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!…

2.Thessaloniker 1:11
Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fuldkomme al Lyst til det gode og Troens Gerning,

1.Peter 5:10
Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!

perform it.

Hebræerne 12:2
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.

the day.

Filipperne 1:10
saa I kunne værdsætte de forskellige Ting, for at I maa være rene og uden Anstød til Kristi Dag,

See on

1.Korinther 1:8
han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

2.Peter 3:10
Men Herrens Dag skal komme som en Tyv; paa den skulle Himlene forgaa med stort Bulder, og Elementerne skulle komme i Brand og opløses, og Jorden og alt, hvad der er paa den, skal opbrændes.

Links
Filipperne 1:6 InterlinearFilipperne 1:6 FlersprogedeFilipenses 1:6 SpanskPhilippiens 1:6 FranskePhilipper 1:6 TyskFilipperne 1:6 KinesiskPhilippians 1:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 1
5for eders Deltagelse i Evangeliet fra den første Dag indtil nu; 6forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag, 7saaledes som det jo er ret for mig at mene dette om eder alle, efterdi jeg har eder i Hjertet baade under mine Lænker og under Evangeliets Forsvar og Stadfæstelse, fælles som I jo alle ere med mig om Naaden.…
Krydshenvisninger
Salmerne 138:8
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

1.Korinther 1:8
han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

Filipperne 1:10
saa I kunne værdsætte de forskellige Ting, for at I maa være rene og uden Anstød til Kristi Dag,

Filipperne 2:12
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, saa arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse paa eders egen Frelse med Frygt og Bæven;

Filipperne 2:16
idet I fremholde Livets Ord, mig til Ros paa Kristi Dag, at jeg ikke har løbet forgæves, ej heller arbejdet forgæves.

Filipperne 1:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden