2.Timotheus 2:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

Norsk (1930)
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

Svenska (1917)
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

King James Bible
Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

English Revised Version
Howbeit the firm foundation of God standeth, having this seal, The Lord knoweth them that are his: and, Let every one that nameth the name of the Lord depart from unrighteousness.
Bibel Viden Treasury

the foundation.

Ordsprogene 10:25
Naar Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige staar paa evig Grund.

Esajas 14:32
Og hvad skal der svares Folkets Sendebud? At HERREN har grundfæstet Zion, og de arme i hans Folk søger Tilflugt der.

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Matthæus 7:25
og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og sloge imod dette Hus, og det faldt ikke; thi det var grundfæstet paa Klippen.

Lukas 6:48
Han er lig et Menneske, der byggede et Hus og gravede i Dybden og lagde Grundvolden paa Klippen; men da en Oversvømmelse kom, styrtede Floden imod det Hus, og den kunde ikke ryste det; thi det var bygget godt.

1.Korinther 3:10,11
Efter den Guds Naade, som blev given mig, har jeg som en viis Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpaa. Men enhver se til, hvorledes han bygger derpaa!…

Efeserne 2:20
opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

1.Timotheus 6:19
og saaledes, opsamle sig selv en god Grundvold for den kommende Tid, for at de kunne gribe det sande Liv.

Hebræerne 11:10
thi han forventede den Stad, som har fast Grundvold, hvis Bygmester og Grundlægger er Gud.

Aabenbaring 21:14
Og Stadens Mur havde tolv Grundsten, og paa dem Lammets tolv Apostles tolv Navne.

standeth.

Matthæus 24:24
Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstaa og gøre store Tegn og Undergerninger, saa at ogsaa de udvalgte skulde blive forførte, om det var muligt.

Markus 13:22
Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstaa og gøre Tegn og Undergerninger for at forføre, om det var muligt, de udvalgte.

Romerne 8:31-35
Hvad skulle vi da sige til dette? Er Gud for os, hvem kan da være imod os?…

Romerne 9:11
Thi da de endnu ikke vare fødte og ikke havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds Udvælgelses Beslutning skulde staa fast, ikke i Kraft af Gerninger, men i Kraft af ham, der kalder,

Hebræerne 6:18,19
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,…

1.Johannes 2:19
De ere udgaaede fra os, men de vare ikke af os; thi dersom de havde været af os, da vare de blevne hos os. Dog, det var, for at det skulde blive aabenbart, at de ikke alle ere af os.

sure.

Salmerne 112:6
thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;

Salmerne 125:1,2
Sang til Festrejserne. De, der stoler Paa HERREN, er som Zions Bjerg, der aldrig i Evighed rokkes.…

having.

Haggaj 2:23
Paa hin Dag, lyder det fra Hærskarers HERRE, tager jeg dig, min Tjener Zerubbabel, Sjealtiels Søn, lyder det fra HERREN, og gør dig til en Seglring; thi dig har jeg udvalgt, lyder det fra Hærskarers HERRE.

Zakarias 3:9
Thi se, den Sten, jeg lægger hen for Josua — paa den ene Sten er syv Øjne — se, jeg rister selv dens Indskrift, lyder det fra Hærskarers HERRE, og paa een Dag udsletter jeg dette Lands Skyld.

Zakarias 4:7-9
Hvem er du, du store Bjerg? For Zerubbabel skal du blive Slette! Han skal hente Topstenen, medens der raabes: »Naade, Naade være med den!«…

Efeserne 4:30
og bedrøver ikke Guds hellige Aand, med hvilken I bleve beseglede til Forløsningens Dag.

The Lord.

4.Mosebog 16:5
Derpaa talte han til Kora og alle hans Tilhængere og sagde: »Vent til i Morgen, saa vil HERREN give til kende, hvem der tilhører ham, og hvem der er hellig, saa at han vil give ham Adgang til sig; den, han udvælger, vil han give Adgang til sig.

Salmerne 1:6
Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.

Salmerne 37:18,28
HERREN kender de uskyldiges Dage, deres Arvelod bliver evindelig;…

Nahum 1:7
HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham,

Matthæus 7:23
Og da vil jeg bekende for dem Jeg kendte eder aldrig; viger bort fra mig, I, som øve Uret!

Lukas 13:27
og han skal sige: Jeg siger eder, jeg kender eder ikke, hvorfra I ere; viger bort fra mig, alle I, som øve Uret!

Johannes 10:14
Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, og mine kende mig,

Johannes 10:27-30
Mine Faar høre min Røst, og jeg kender dem, og de følge mig,…

Johannes 13:18
Jeg taler ikke om eder alle; jeg ved, hvilke jeg har udvalgt; men Skriften maatte opfyldes: Den, som æder Brødet med mig, har opløftet sin Hæl imod mig.

Romerne 8:28
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

Romerne 11:2
Gud har ikke forskudt sit Folk, som han forud kendte. Eller vide I ikke, hvad Skriften siger i Stykket om Elias? hvorledes han træder frem for Gud imod Israel, sigende:

1.Korinther 8:3
Men dersom nogen elsker Gud, han er kendt af ham.)

Galaterne 4:9
Men nu, da I have lært Gud at kende, ja, meget mere ere blevne kendte af Gud, hvor kunne I da atter vende tilbage til den svage og fattige Børnelærdom, som I atter forfra ville trælle under?

Aabenbaring 17:8
Dyret, som du saa, har været og er ikke, og det skal stige op af Afgrunden og gaa bort til Fortabelse; og de, som bo paa Jorden, skulle undre sig, de, hvis Navne ikke ere skrevne i Livets Bog fra Verdens Grundlæggelse, naar de se, at Dyret var og er ikke og skal komme.

Let.

4.Mosebog 6:27
Saaledes skal de lægge mit Navn paa Israeliterne, og jeg vil velsigne dem.

Salmerne 97:10
I, som elsker HERREN, had det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Haand;

Esajas 63:19
Vi er som dem, du aldrig har styret, over hvem dit Navn ej er nævnt.

Esajas 65:15
Eders Navn skal I efterlade mine udvalgte som Forbandelsesord: »Den Herre HERREN give dig slig en Død!« Men mine Tjenere skal kaldes med et andet Navn.

Matthæus 28:19
Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn,

Apostlenes G. 9:14
Og her har han Fuldmagt fra Ypperstepræsterne til at binde alle dem, som paakalde dit Navn.«

Apostlenes G. 11:26
Og det skete, at de endog et helt Aar igennem færdedes sammen i Menigheden og lærte en stor Skare, og at Disciplene først i Antiokia bleve kaldte Kristne.

Apostlenes G. 15:17
for at de øvrige af Menneskene skulle søge Herren, og alle Hedningerne, over hvilke mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør dette.«

Romerne 15:9,20
men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjertigheds Skyld, som der er skrevet: »Derfor vil jeg bekende dig iblandt Hedninger og lovsynge dit Navn,«…

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

Efeserne 3:15
fra hvem enhver Faderlighed i Himle og paa Jord har sit Navn,

Aabenbaring 2:13
Jeg ved, hvor du bor, der, hvor Satans Trone er; og du holder fast ved mit Navn og fornægtede ikke min Tro, i Antipas's, mit tro Vidnes Dage, han, som blev ihjelslaaet hos eder, der, hvor Satan bor.

Aabenbaring 3:8
Jeg kender dine Gerninger. Se, jeg har givet dig, at der foran dig er en aabnet Dør, som ingen kan lukke; thi du har kun liden Kraft, og dog har du bevaret mit Ord og ikke fornægtet mit Navn.

Aabenbaring 22:4
og de skulle se hans Ansigt, og hans Navn skal være paa deres Pander.

depart.

Job 28:28
Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«

Salmerne 34:14
hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.

Salmerne 37:27
Vig fra ondt og øv godt, saa bliver du boende evindelig;

Ordsprogene 3:7
Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

Efeserne 4:17-22
Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,…

Efeserne 5:1-11
Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,…

Links
2.Timotheus 2:19 Interlinear2.Timotheus 2:19 Flersprogede2 Timoteo 2:19 Spansk2 Timothée 2:19 Franske2 Timotheus 2:19 Tysk2.Timotheus 2:19 Kinesisk2 Timothy 2:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Timotheus 2
18som ere afvegne fra Sandheden, idet de sige, at Opstandelsen er allerede sket, og de forvende Troen hos nogle. 19Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.« 20Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men ogsaa af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære.…
Krydshenvisninger
Salmerne 1:6
Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Ezekiel 9:4
og HERREN sagde til ham: »Gaa midt igennem Byen, igennem Jerusalem, og sæt et Mærke paa de Mænds Pander, der sukker og jamrer over alle de Vederstyggeligheder, som øves i dets Midte!«

Nahum 1:7
HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham,

Lukas 13:27
og han skal sige: Jeg siger eder, jeg kender eder ikke, hvorfra I ere; viger bort fra mig, alle I, som øve Uret!

Johannes 3:33
Den, som har modtaget hans Vidnesbyrd, har beseglet, at Gud er sanddru.

Johannes 10:14
Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, og mine kende mig,

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

1.Korinther 8:3
Men dersom nogen elsker Gud, han er kendt af ham.)

1.Timotheus 3:15
men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.

2.Timotheus 2:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden