Romerne 8:28
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

Norsk (1930)
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Svenska (1917)
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

King James Bible
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

English Revised Version
And we know that to them that love God all things work together for good, even to them that are called according to his purpose.
Bibel Viden Treasury

we know.

Romerne 8:35-39
Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd?…

Romerne 5:3,4
ja, ikke det alene, men vi rose os ogsaa af Trængslerne, idet vi vide, at Trængselen virker Udholdenhed,…

1.Mosebog 50:20
I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live;

5.Mosebog 8:2,3,16
Og du skal komme i Hu, hvorledes HERREN din Gud i disse fyrretyve Aar har ført dig i Ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig paa Prøve og for at se, hvad der boede i dit Hjerte, om du vilde holde hans Bud eller ej.…

Salmerne 46:1,2
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.…

Jeremias 24:5-7
Saa siger HERREN, Israels Gud: Som man ser paa disse gode Figener, vil jeg se paa de bortførte Judæere, som jeg drev bort fra dette Sted til Kaldæernes Land.…

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

2.Korinther 4:15-17
Thi det sker alt sammen for eders Skyld, for at Naaden maa vokse ved at naa til flere, og til Guds Ære forøge Taksigelsen.…

2.Korinther 5:1
Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.

Filipperne 1:19-23
Thi jeg ved, at dette skal blive mig til Frelse ved eders Bøn og Jesu Kristi Aands Hjælp,…

2.Thessaloniker 1:5-7
et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide;…

Hebræerne 12:6-12
thi hvem Herren elsker, den tugter han, og han slaar haardelig hver Søn, som han tager sig af.«…

Jakob 1:3,4
vidende, at eders Tros Prøve virker Udholdenhed;…

1.Peter 1:7,8
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,…

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

them.

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

2.Mosebog 20:6
men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!

5.Mosebog 6:5
Og du skal elske HERREN din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl og af hele din Styrke.

Nehemias 1:5
idet jeg sagde: Ak, HERRE, Himmelens Gud, du store, frygtelige Gud, som tager Vare paa Pagten og Miskundheden mod dem, der elsker dig og holder dine Bud!

Salmerne 69:36
hans Tjeneres Afkom skal arve det, de, der elsker hans Navn, skal bo deri.

Markus 12:30
og du skal elske Herren, din Gud af hele dit Hjerte og af hele din Sjæl og af hele dit Sind og af hele din Styrke.

1.Korinther 2:9
men, som der er skrevet: »Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham.«

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

1.Johannes 4:10,19
Deri bestaar Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.…

1.Johannes 5:2,3
Derpaa kende vi, at vi elske Guds Børn, naar vi elske Gud og gøre hans Bud.…

the called.

Romerne 8:30
Men dem, han forudbestemte, dem kaldte han ogsaa; og dem, han kaldte, dem retfærdiggjorde han ogsaa; men dem, han retfærdiggjorde, dem herliggjorde han ogsaa.

Romerne 1:6,7
iblandt hvilke ogsaa I ere Jesu Kristi kaldede:…

Romerne 9:11,23,24
Thi da de endnu ikke vare fødte og ikke havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds Udvælgelses Beslutning skulde staa fast, ikke i Kraft af Gerninger, men i Kraft af ham, der kalder,…

Jeremias 51:29
Jorden skal skælve og vride sig, thi HERRENS Tanker mod Babel fuldbyrdes, at gøre Babels Land til en Ørken, hvor ingen bor.

Apostlenes G. 13:48
Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens Ord, og de troede, saa mange, som vare bestemte til evigt Liv,

Galaterne 1:15
Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Naade,

Efeserne 1:9,10
idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige Beslutning, som han havde fattet hos sig selv,…

Efeserne 3:11
efter det evige Forsæt, som han fuldbyrdede ved Kristus Jesus, vor Herre,

1.Thessaloniker 5:9
Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus,

2.Thessaloniker 2:13,14
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,…

2.Timotheus 2:19
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

1.Peter 5:10
Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!

Links
Romerne 8:28 InterlinearRomerne 8:28 FlersprogedeRomanos 8:28 SpanskRomains 8:28 FranskeRoemer 8:28 TyskRomerne 8:28 KinesiskRomans 8:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
28Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede. 29Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han ogsaa til at blive ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være førstefødt iblandt mange Brødre.…
Krydshenvisninger
2.Samuel 16:12
Maaske vil HERREN se til mig i min Nød og gøre mig godt til Gengæld for hans Forbandelse i Dag!«

Apostlenes G. 13:48
Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens Ord, og de troede, saa mange, som vare bestemte til evigt Liv,

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Romerne 8:30
Men dem, han forudbestemte, dem kaldte han ogsaa; og dem, han kaldte, dem retfærdiggjorde han ogsaa; men dem, han retfærdiggjorde, dem herliggjorde han ogsaa.

Romerne 11:29
thi Naadegaverne og sit Kald fortryder Gud ikke.

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

1.Korinther 1:9
Trofast er Gud, ved hvem I bleve kaldede til Samfund med hans Søn, Jesus Kristus, vor Herre.

1.Korinther 1:24
men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.

2.Korinther 4:15
Thi det sker alt sammen for eders Skyld, for at Naaden maa vokse ved at naa til flere, og til Guds Ære forøge Taksigelsen.

Galaterne 1:6
Jeg undrer mig over, at I saa snart lade eder føre bort fra ham, som kaldte eder til Kristi Naade, hen til et anderledes Evangelium;

Galaterne 1:15
Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Naade,

Galaterne 5:8
Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder.

Efeserne 1:9
idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige Beslutning, som han havde fattet hos sig selv,

Efeserne 1:11
i hvem vi ogsaa have faaet Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Raad,

Efeserne 3:11
efter det evige Forsæt, som han fuldbyrdede ved Kristus Jesus, vor Herre,

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede,

Filipperne 3:14
Men eet gør jeg: glemmende, hvad der er bagved, men rækkende efter det, som er foran, jager jeg imod Maalet, til den Sejrspris, hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.

Hebræerne 9:15
Og derfor er han Mellemmand for en ny Pagt, for at de kaldede, da der har fundet Død Sted til Genløsning fra Overtrædelserne under den første Pagt, maa faa den evige Arvs Forjættelse.

1.Peter 2:9
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

1.Peter 3:9
betaler ikke ondt med ondt, eller Skældsord med Skældsord, men tværtimod velsigner, thi dertil bleve I kaldede, at I skulle arve Velsignelse.

Romerne 8:27
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden