Matthæus 28:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn,

Norsk (1930)
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Svenska (1917)
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

King James Bible
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

English Revised Version
Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost:
Bibel Viden Treasury

ye therefore.

Salmerne 22:27,28
Den vide Jord skal mærke sig det og omvende sig til HERREN, og alle Folkenes Slægter skal tilbede for hans Aasyn;…

Salmerne 98:2,3
Sin Frelse har HERREN gjort kendt, aabenbaret sin Retfærd for Folkenes Øjne;…

Esajas 42:1-4
Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! Paa ham har jeg lagt min Aand, han skal udbrede Ret til Folkene.…

Esajas 49:6
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«

Esajas 52:10
Han blotter sin hellige Arm for al Folkenes Øjne, den vide Jord skal skue Frelsen fra vor Gud.

Esajas 66:18,19
Jeg kommer for at samle alle Folk og Tungemaal, og de skal komme og se min Herlighed.…

Markus 16:15,16
Og han sagde til dem: »Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!…

Lukas 24:47,48
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.…

Apostlenes G. 1:8
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

Apostlenes G. 13:46,47
Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vende vi os til Hedningerne.…

Apostlenes G. 28:28
Derfor være det eder vitterligt, at denne Guds Frelse er sendt til Hedningerne; de skulle ogsaa høre.«

Romerne 10:18
Men jeg siger: Have de ikke hørt? Jo vist, »over hele Jorden er deres Røst udgaaet og til Jorderiges Grænser deres Ord.«

Kolossenserne 1:23
saa sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Haabet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

teach all nations.

Apostlenes G. 2:38,39,41
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.…

Apostlenes G. 8:12-16,36-38
Men da de troede Filip, som forkyndte Evangeliet om Guds Rige og Jesu Kristi Navn, lode de sig døbe, baade Mænd og Kvinder.…

Apostlenes G. 9:18
Og straks faldt der ligesom Skæl fra hans Øjne, og han blev seende, og han stod op og blev døbt.

Apostlenes G. 10:47,48
Da svarede Peter: »Mon nogen kan formene disse Vandet; saa de ikke skulde døbes, de, som dog havde faaet den Helligaand lige saa vel som vi?«…

Apostlenes G. 16:15-33
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.…

Apostlenes G. 19:3-5
Og han sagde: »Hvortil bleve I da døbte?« Men de sagde: »Til Johannes's Daab.«…

1.Korinther 1:13-16
Er Kristus delt? mon Paulus blev korsfæstet for eder? eller bleve I døbte til Paulus's Navn?…

1.Korinther 15:29
Hvad ville ellers de udrette, som lade sig døbe for de døde? Dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lade de sig da døbe for dem?

1.Peter 3:21
hvilket nu ogsaa frelser eder i sit Modbillede som Daab, der ikke er Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Kristi Opstandelse,

the name.

Matthæus 3:16,17
Men da Jesus var bleven døbt, steg han straks op af Vandet, og se, Himlene aabnedes for ham, og han saa Guds Aand dale ned som en Due og komme over ham.…

1.Mosebog 1:26
Derpaa sagde Gud: »Lad os gøre Mennesker i vort Billede, saa de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr paa Jorden og alt Kryb, der kryber paa Jorden!«

4.Mosebog 6:24-27
HERREN velsigne dig og bevare dig,…

Esajas 48:16
Kom hid til mig og hør: Jeg taled ej fra først i Løndom, jeg var der, saa snart det skete. Og nu har den Herre HERREN sendt mig med sin Aand.

1.Korinther 12:4-6
Der er Forskel paa Naadegaver, men det er den samme Aand;…

2.Korinther 13:14
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

Efeserne 2:18
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.

1.Johannes 5:7
Thi tre ere de, som vidne:

Aabenbaring 1:4-6
Johannes til de syv Menigheder i Asien: Naade være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som ere foran hans Trone,…

Links
Matthæus 28:19 InterlinearMatthæus 28:19 FlersprogedeMateo 28:19 SpanskMatthieu 28:19 FranskeMatthaeus 28:19 TyskMatthæus 28:19 KinesiskMatthew 28:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 28
18Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden. 19Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, 20og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«
Krydshenvisninger
Matthæus 13:52
Men han sagde til dem: »Derfor er hver skriftklog, som er oplært for Himmeriges Rige, ligesom en Husbond, der tager nyt og gammelt frem af sit Forraad.«

Matthæus 25:32
Og alle Folkeslagene skulle samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom Hyrden skiller Faarene fra Bukkene.

Markus 16:15
Og han sagde til dem: »Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Apostlenes G. 1:2
indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligaand;

Apostlenes G. 1:8
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 8:16
thi den var endnu ikke falden paa nogen af dem, men de vare blot døbte til den Herres Jesu Navn.

Apostlenes G. 14:21
Og da de havde forkyndt Evangeliet i denne By og vundet mange Disciple, vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Antiokia

Romerne 6:3
Eller vide I ikke, at vi, saa mange som bleve døbte til Kristus Jesus, bleve døbte til hans Død?

1.Korinther 1:13
Er Kristus delt? mon Paulus blev korsfæstet for eder? eller bleve I døbte til Paulus's Navn?

1.Korinther 1:15
for at ikke nogen skal sige, at I bleve døbte til mit Navn.

Galaterne 3:27
Thi I, saa mange som bleve døbte til Kristus, have iført eder Kristus.

Matthæus 28:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden