Jakob 2:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

Norsk (1930)
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

Svenska (1917)
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

King James Bible
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?

English Revised Version
Hearken, my beloved brethren; did not God choose them that are poor as to the world to be rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to them that love him?
Bibel Viden Treasury

Hearken.

Dommer 9:7
Da Jotam fik Efterretning herom, gik han hen og stillede sig paa Toppen af Garizims Bjerg og raabte med høj Røst til dem: »Hør mig, Sikems Borgere, saa skal Gud høre eder!

1.Kongebog 22:28
Men Mika sagde: »Kommer du uskadt tilbage, saa har HERREN ikke talet ved mig!« Og han sagde: »Hør, alle I Folkeslag!«

Job 34:10
Derfor, I kloge, hør mig: Det være langt fra Gud af synde, fra den Almægtige at gøre ondt;

Job 38:14
saa den dannedes til som Ler under Segl, fik Farve, som var den en Klædning?

Ordsprogene 7:24
Hør mig da nu, min Søn, og lyt til min Munds Ord!

Ordsprogene 8:32
Og nu, I Sønner, hør mig! Vel den, der vogter paa mine Veje!

Markus 7:14
Og han kaldte atter Folkeskaren til sig og sagde til dem: »Hører mig alle, og forstaar!

Apostlenes G. 7:2
Men han sagde: »I Mænd, Brødre og Fædre, hører til! Herlighedens Gud viste sig for vor Fader Abraham, da han var i Mesopotamien, førend han tog Bolig i Karan.

Hath not.

Jakob 1:9
Men den Broder, som er ringe, rose sig af sin Højhed,

Esajas 14:32
Og hvad skal der svares Folkets Sendebud? At HERREN har grundfæstet Zion, og de arme i hans Folk søger Tilflugt der.

Esajas 29:19
De ydmyge glædes end mere i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

Sefanias 3:12
Jeg levner i din Midte et Folk, som er ydmygt og ringe, og Israels Rest skal lide paa HERRENS Navn.

Zakarias 11:7,11
Saa røgtede jeg Slagtefaarene for Faareprangerne og tog mig to Stave; den ene kaldte jeg »Liflighed«, den anden »Baand«; og jeg røgtede Faarene.…

Matthæus 11:5
blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Lukas 6:20
Og han opløftede sine Øjne paa sine Disciple og sagde: »Salige ere I fattige, thi eders er Guds Rige.

Lukas 9:57,58
Og medens de vandrede paa Vejen, sagde en til ham: »Jeg vil følge dig, hvor du end gaar hen.«…

Lukas 16:22,25
Men det skete, at den fattige døde, og at han blev henbaaren af Englene i Abrahams Skød; men den rige døde ogsaa og blev begravet.…

Johannes 7:48
Mon nogen af Raadsherrerne har troet paa ham, eller nogen af Farisæerne?

1.Korinther 1:26-28
Thi ser, Brødre! paa eders Kaldelse, at I ere ikke mange vise efter Kødet, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme;…

2.Korinther 8:9
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

rich.

Ordsprogene 8:17-21
Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.…

Lukas 12:21
Saaledes er det med den, som samler sig Skatte og ikke er rig i Gud.«

1.Korinther 3:21-23
Derfor rose ingen sig af Mennesker! Alle Ting ere jo eders,…

2.Korinther 4:15
Thi det sker alt sammen for eders Skyld, for at Naaden maa vokse ved at naa til flere, og til Guds Ære forøge Taksigelsen.

2.Korinther 6:10
som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.

Efeserne 1:18
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Haab er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Hebræerne 11:26
idet han agtede Kristi Forsmædelse for større Rigdom end Ægyptens Skatte; thi han saa hen til Belønningen.

Aabenbaring 2:9
Jeg kender din Trængsel og din Fattigdom (dog, du er rig), og Bespottelsen fra dem, som kalde sig selv Jøder og ikke ere det, men ere Satans Synagoge.

Aabenbaring 3:18
Jeg raader dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve dine Øjne med, for at du kan se.

Aabenbaring 21:7
Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans God, og han skal være min Søn.

heirs.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Matthæus 25:34
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

Lukas 22:29
Og ligesom min Fader har tildelt mig Kongedømme, tildeler jeg eder

Romerne 8:17
Men naar vi ere Børn, ere vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for ogsaa at herliggøres med ham.

1.Thessaloniker 2:12
og besvore eder, at I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed.

2.Thessaloniker 1:5
et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide;

2.Timotheus 4:8,18
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.…

1.Peter 1:4
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,

2.Peter 1:11
Thi saa skal der rigelig gives eder Indgang i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige Rige.

the.

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

2.Mosebog 20:6
men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!

1.Samuel 2:30
Derfor lyder det fra HERREN, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit Hus og dit Fædrenehus for stedse skulde færdes for mit Aasyn; men nu, lyder det fra HERREN, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.

Ordsprogene 8:17
Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Lukas 6:20
Og han opløftede sine Øjne paa sine Disciple og sagde: »Salige ere I fattige, thi eders er Guds Rige.

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

1.Korinther 2:9
men, som der er skrevet: »Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham.«

2.Timotheus 4:8
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

Links
Jakob 2:5 InterlinearJakob 2:5 FlersprogedeSantiago 2:5 SpanskJacques 2:5 FranskeJakobus 2:5 TyskJakob 2:5 KinesiskJames 2:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 2
4ere I saa ikke komne i Strid med eder selv og blevne Dommere med slette Tanker? 5Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham? 6Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene?…
Krydshenvisninger
1.Samuel 2:8
han rejser ringe af Støvet, af Skarnet løfter han fattige for at bænke og give dem Ærespladsen. Thi HERRENS er Jordens Søjler, Jorderig bygged han paa dem!

Job 34:19
som ikke gør Forskel til Fordel for Fyrster ej heller foretrækker rig for ringe, thi de er alle hans Hænders Værk.

Ordsprogene 13:7
Mangen lader rig og ejer dog intet, mangen lader fattig og ejer dog meget.

Esajas 14:32
Og hvad skal der svares Folkets Sendebud? At HERREN har grundfæstet Zion, og de arme i hans Folk søger Tilflugt der.

Esajas 29:19
De ydmyge glædes end mere i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Matthæus 25:34
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

Lukas 12:21
Saaledes er det med den, som samler sig Skatte og ikke er rig i Gud.«

1.Korinther 1:27
men det, som var Daarskab for Verden udvalgte Gud for at beskæmme de vise, og det, som var svagt for Verden, udvalgte Gud for at beskæmme det stærke;

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

Jakob 1:16
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!

Jakob 1:19
I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;

Aabenbaring 2:9
Jeg kender din Trængsel og din Fattigdom (dog, du er rig), og Bespottelsen fra dem, som kalde sig selv Jøder og ikke ere det, men ere Satans Synagoge.

Jakob 2:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden