Filipperne 4:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

Norsk (1930)
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!

Svenska (1917)
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

King James Bible
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

English Revised Version
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honourable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Bibel Viden Treasury

Finally.

Filipperne 3:1
I øvrigt, mine Brødre glæder eder i Herren! At skrive det samme til eder er ikke til Besvær for mig, men er betryggende for eder.

whatsoever.

Romerne 12:9-21
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;…

1.Korinther 13:4-7
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,…

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Jakob 3:17
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

2.Peter 1:5-7
saa anvender just derfor al Flid paa i eders Tro at udvise Dyd og i Dyden Kundskab…

are true.

Matthæus 22:16
Og de sende deres Disciple til ham tillige med Herodianerne og sige: »Mester! vi vide, at du er sanddru og lærer Guds Vej i Sandhed og ikke bryder dig om nogen; thi du ser ikke paa Menneskers Person.

Johannes 7:18
Den, der taler af sig selv, søger sin egen Ære; men den, som søger hans Ære, der sendte ham, han er sanddru, og der er ikke Uret i ham.

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

2.Korinther 6:8
ved Ære og Vanære, ved ondt Rygte og godt Rygte; som Forførere og dog sanddru;

Efeserne 4:25
Derfor aflægger Løgnen og taler Sandhed, hver med sin Næste, efterdi vi ere hverandres Lemmer.

Efeserne 5:9
(Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,)

Efeserne 6:14
Saa staar da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

1.Johannes 3:18
Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen, men i Gerning og Sandhed!

honest.

Apostlenes G. 6:3
Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af Aand og Visdom; dem ville vi saa indsætte til denne Gerning.

Romerne 12:17
Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind paa, hvad der er godt for alle Menneskers Aasyn!

Romerne 13:13
lader os vandre sømmeligt som om Dagen, ikke i Svir og Drik, ikke i Løsagtighed og Uterlighed, ikke i Kiv og Avind;

2.Korinther 8:21
thi vi lægge Vind paa, hvad der er godt ikke alene i Herrens, men ogsaa i Menneskers Øjne.

2.Korinther 13:7
Men vi bede til Gud om, at I intet ondt maa gøre; ikke for at vi maa vise os dygtige, men for at I maa gøre det gode, vi derimod staa som udygtige.

1.Thessaloniker 4:12
for at I kunne vandre sømmeligt over for dem, som ere udenfor, og for ikke at trænge til nogen.

1.Timotheus 2:2
for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed;

1.Timotheus 3:4,8,11
en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;…

Titus 2:2,7
at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden;…

*Gr:

Titus 3:14
Men lad ogsaa vore lære at øve gode Gerninger, hvor der er Trang dertil, for at de ikke skulle være uden Frugt.

*marg:

Hebræerne 13:18
Beder for os; thi vi ere forvissede om, at vi have en god Samvittighed, idet vi ønske at vandre rettelig i alle Ting.

1.Peter 2:12
saa I føre en god Vandel iblandt Hedningerne, for at de paa Grund af de gode Gerninger, som de faa at se, kunne prise Gud paa Besøgelsens Dag for det, som de bagtale eder for som Ugerningsmænd.

are just.

1.Mosebog 18:19
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

5.Mosebog 16:20
Ret, kun Ret skal du stræbe efter, for at du kan leve og beholde det Land, som HERREN din Gud vil give dig.

2.Samuel 23:3
Jakobs Gud talede til mig, Israels Klippe sagde: »En retfærdig Hersker blandt Mennesker, en, der hersker i Gudsfrygt,

Salmerne 82:2
»Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse? — Sela.

Ordsprogene 11:1
Falske Vægtskaale er HERREN en Gru, fuldvægtigt Lod er efter hans Sind.

Ordsprogene 16:11
Ret Bismer og Vægtskaal er HERRENS, hans Værk er alle Posens Lodder.

Ordsprogene 20:7
Retfærdig er den, som lydefrit vandrer, hans Sønner faar Lykke efter ham.

Esajas 26:7
Den retfærdiges Sti er jævn, du jævner den retfærdiges Vej.

Markus 6:20
Thi Herodes frygtede for Johannes, fordi han vidste, at han var en retfærdig og hellig Mand, og han holdt sin Haand over ham; og naar han hørte ham, var han tvivlraadig om mange Ting, og han hørte ham gerne.

Lukas 2:25
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.

Lukas 23:50
Og se, en Mand ved Navn Josef, som var Raadsherre, en god og retfærdig Mand,

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Titus 1:8
men gæstfri, elskende det gode, sindig, retfærdig, from, afholdende;

are pure.

1.Timotheus 4:12
Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed!

1.Timotheus 5:2
gamle Kvinder som Mødre, unge som Søstre, i al Renhed.

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Jakob 1:27
En ren og ubesmittet Gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, at besøge faderløse og Enker i deres Trængsel, at holde sig selv uplettet af Verden.

Jakob 3:17
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

2.Peter 3:1
Dette er allerede, I elskede! det andet Brev, som jeg skriver til eder, hvori jeg ved Paamindelse vækker eders rene Sind

1.Johannes 3:3
Og hver den, som har dette Haab til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

are lovely.

2.Samuel 1:23
Saul og Jonatan, de elskelige, hulde, skiltes ikke i Liv eller Død; hurtigere var de end Ørne, stærkere var de end Løver!

Højsangen 5:16
hans Gane er Sødme, han er idel Ynde. Saadan er min elskede, saadan min Ven, Jerusalems Døtre.

1.Korinther 13:1-13
Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende Bjælde.…

1.Peter 4:8
Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi »Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder«.

are of.

Apostlenes G. 6:3
Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af Aand og Visdom; dem ville vi saa indsætte til denne Gerning.

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Apostlenes G. 22:12
Men en vis Ananias, en Mand, gudfrygtig efter Loven, som havde godt Vidnesbyrd af alle Jøderne, som boede der,

Kolossenserne 4:5
Vandrer i Visdom overfor dem, som ere udenfor, saa I købe den belejlige Tid.

1.Thessaloniker 5:22
Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!

Links
Filipperne 4:8 InterlinearFilipperne 4:8 FlersprogedeFilipenses 4:8 SpanskPhilippiens 4:8 FranskePhilipper 4:8 TyskFilipperne 4:8 KinesiskPhilippians 4:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 4
8I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde! 9Hvad I baade have lært og modtaget og hørt og set paa mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.
Krydshenvisninger
Romerne 14:18
Thi den, som deri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og tækkelig for Menneskene.

1.Peter 2:12
saa I føre en god Vandel iblandt Hedningerne, for at de paa Grund af de gode Gerninger, som de faa at se, kunne prise Gud paa Besøgelsens Dag for det, som de bagtale eder for som Ugerningsmænd.

Filipperne 4:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden