Lukas 18
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,1Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette. 1Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.
2og sagde: »Der var i en By en Dommer, som ikke frygtede Gud og ikke undsaa sig for noget Menneske.2Der var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke undså sig for noget menneske. 2Han sade: »I en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa.
3Og der var en Enke i den By, og hun kom til ham og sagde: Skaf mig Ret over min Modpart!3Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa: Hjelp mig til å få rett over min motstander! 3I samma stad fanns ock en änka som åter och åter kom till honom och sade: 'Skaffa mig rätt av min motpart.'
4Og længe vilde han ikke. Men derefter sagde han ved sig selv: Om jeg end ikke frygter Gud, ej heller undser mig for noget Menneske,4Og lenge vilde han ikke; men til sist sa han ved sig selv: Om jeg enn ikke frykter Gud og ikke undser mig for noget menneske, 4Till en tid ville han icke. Men omsider sade han vid sig själv: 'Det må nu vara, att jag icke fruktar Gud och ej heller har försyn för någon människa;
DANNORSVE
5saa vil jeg dog, efterdi denne Enke volder mig Besvær, skaffe Hende Ret, for at hun ikke uophørligt skal komme og plage mig.«5vil jeg dog hjelpe denne enke til å få rett fordi hun gjør mig uleilighet, så hun ikke til slutt skal komme og legge hånd på mig. 5likväl, eftersom denna änka är mig så besvärlig, vill jag ändå skaffa henne rätt, för att hon icke med sina ideliga besök skall alldeles pina ut mig.'»
6Men Herren sagde: »Hører, hvad den uretfærdige Dommer siger!6Og Herren sa: Hør hvad den urettferdige dommer sier! 6Och Herren tillade: »Hören vad den orättfärdige domaren här säger.
7Skulde da Gud ikke skaffe sine udvalgte Ret, de, som raabe til ham Dag og Nat? og er han ikke langmodig, naar det gælder dem?7Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem? 7Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem?
8Jeg siger eder, han skal skaffe dem Ret i Hast. Men mon Menneskesønnen, naar han kommer, vil finde Troen paa Jorden?«8Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? 8Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?»
DANNORSVE
9Men han sagde ogsaa til nogle, som stolede paa sig selv, at de vare retfærdige, og foragtede de andre, denne Lignelse:9Han sa også denne lignelse til nogen som stolte på sig selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: 9Ytterligare framställde han denna liknelse för somliga som förtröstade på sig själva och menade sig vara rättfärdiga, under det att de föraktade andra:
10»Der gik to Mænd op til Helligdommen for at bede; den ene var en Farisæer, og den anden en Tolder.10To menn gikk op til templet for å bede; den ene var en fariseer og den andre en tolder. 10»Två män gingo upp i helgedomen för att bedja; den ene var en farisé och den andre en publikan.
11Farisæeren stod og bad ved sig selv saaledes: Gud! Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre Mennesker, Røvere, uretfærdige, Horkarle, eller ogsaa som denne Tolder.11Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder. 11Fariséen trädde fram och bad så för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag icke är såsom andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller såsom denne publikan.
12Jeg faster to Gange om Ugen, jeg giver Tiende af al min indtægt.12Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av all min inntekt. 12Jag fastar två gånger i veckan; jag giver tionde av allt vad jag förvärvar.'
DANNORSVE
13Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder naadig!13Og tolderen stod langt borte og vilde ikke engang løfte sine øine mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa: Gud! vær mig synder nådig! 13Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' --
14Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«14Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies. 14Jag säger eder: Denne gick hem igen rättfärdig mer an den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.»
DANNORSVE
15Men de bare ogsaa de smaa Børn til ham, for at han skulde røre ved dem; men da Disciplene saa det, truede de dem.15De bar også sine små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men da disiplene så det, truet de dem. 15Man bar fram till honom också späda barn, för att han skulle röra vid dem; men när hans lärjungar sågo detta, visade de bort dem.
16Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »Lader de smaa Børn komme til mig, og formener dem det ikke; thi Guds Rige hører saadanne til.16Men Jesus kalte dem til sig og sa: La de små barn komme til mig, og hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til. 16Då kallade Jesus barnen till sig, i det han sade: »Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.
17Sandelig, siger jeg eder, den, som ikke modtager Guds Rige ligesom et lille Barn, han skal ingenlunde komme ind i det.«17Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det. 17Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.»
DANNORSVE
18Og en af de Øverste spurgte ham og sagde: »Gode Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?«18Og en rådsherre spurte ham: Gode mester! hvad skal jeg gjøre for å arve evig liv? 18Och en överhetsperson frågade honom och sade: »Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?»
19Men Jesus sagde til ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god uden een, nemlig Gud.19Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten én, det er Gud. 19Jesus sade till honom: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena.
20Du kender Budene: Du maa ikke bedrive Hor; du maa ikke slaa ihjel; du maa ikke stjæle; du maa ikke sige falsk Vidnesbyrd; Ær din Fader og din Moder.«20Budene kjenner du: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, hedre din far og din mor. 20Buden känner du: 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd', 'Hedra din fader och din moder.'»
21Men han sagde: »Det har jeg holdt alt sammen fra min Ungdom af.«21Men han sa: Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. 21Då svarade han: »Allt detta har jag hållit från min ungdom.»
DANNORSVE
22Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Endnu een Ting fattes dig: Sælg alt, hvad du har, og uddel det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«22Da Jesus hørte det, sa han til ham: Ett fattes dig ennu: selg alt det du har, og del det ut til fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig! 22När Jesus hörde detta, sade han till honom: »Ett återstår dig ännu: sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»
23Men da han hørte dette, blev han dybt bedrøvet; thi han var saare rig.23Men da han hørte det, blev han meget bedrøvet; for han var meget rik. 23Men när han hörde detta, blev han djupt bedrövad, ty han var mycket rik.
24Men da Jesus saa, at han blev dybt bedrøvet, sagde han: »Hvor vanskeligt komme de, som have Rigdom, ind i Guds Rige!24Og da Jesus så det, sa han: Hvor vanskelig det er for de rike å komme inn i Guds rike! 24Då nu Jesus såg huru det var med honom, sade han: »Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike!
25thi det er lettere for en Kamel at gaa igennem et Naaleøje end for en rig at gaa ind i Guds Rige.«25For det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. 25Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»
26Men de, som hørte det, sagde: »Hvem kan da blive frelst?«26Da sa de som hørte det: Hvem kan da bli frelst? 26Då sade de som hörde detta: »Vem kan då bliva frälst?»
DANNORSVE
27Men han sagde: »Hvad der er umuligt for Mennesker, det er muligt for Gud.«27Men han sa: Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. 27Men han svarade: »Vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud.»
28Men Peter sagde: »Se, vi have forladt vort eget og fulgt dig.«28Og Peter sa: Se, vi har forlatt alt vårt og fulgt dig. 28Då sade Petrus: »Se, vi hava övergivit allt som var vårt och hava följt dig.»
29Men han sagde til dem: »Sandelig, siger jeg eder, der er ingen, som har forladt Hus eller Forældre eller Brødre eller Hustru eller Børn for Guds Riges Skyld,29Da sa han til dem: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller hustru eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld 29Han svarade dem: »Sannerligen säger jag eder: Ingen som för Guds rikes skull har övergivit hus, eller hustru, eller bröder, eller föräldrar eller barn,
30uden at han skal faa det mange Fold igen i denne Tid og i den kommende Verden et evigt Liv.«30uten at han skal få mangefold igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv. 30ingen sådan finnes, som icke skall mångfaldigt igen redan här i tiden, och i den tillkommande tidsåldern evigt liv.»
DANNORSVE
31Men han tog de tolv til sig og sagde til dem: »Se, vi drage op til Jerusalem, og alle de Ting, som ere skrevne ved Profeterne, skulle fuldbyrdes paa Menneskesønnen.31Men han tok de tolv til sig og sa til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og alt det som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal fullbyrdes. 31Och han tog till sig de tolv och sade till dem: »Se, vi gå nu upp till Jerusalem, och allt skall fullbordas, som genom profeterna är skrivet om Människosonen.
32Thi han skal overgives til Hedningerne og spottes, forhaanes og bespyttes,32For han skal overgis til hedningene og bli spottet og hånet og spyttet på, 32Ty han skall bliva överlämnad åt hedningarna och bliva begabbad och skymfad och bespottad,
33og de skulle hudstryge og ihjelslaa ham; og paa den tredje Dag skal han opstaa.«33og de skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. 33och de skola gissla honom och döda honom; men på tredje dagen skall han uppstå igen.»
34Og de fattede intet deraf, og dette Ord var skjult for dem, og de forstode ikke det, som blev sagt.34Og de forstod ikke noget av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. 34Och de förstodo intet härav; ja, detta som han talade var dem så fördolt, att de icke fattade vad som sades.
DANNORSVE
35Men det skete, da han nærmede sig til Jeriko, sad der en blind ved Vejen og tiggede.35Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. 35Då han nu nalkades Jeriko, hände sig att en blind man satt vid vägen och tiggde.
36Og da han hørte en Skare gaa forbi, spurgte han, hvad dette var.36Da han hørte folk gå forbi, spurte han hvad dette var. 36När denne hörde en hop människor gå där fram, frågade han vad det var.
37Men de fortalte ham, at Jesus af Nazareth kom forbi.37De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. 37Och man omtalade för honom att det var Jesus från Nasaret som kom på vägen.
38Og han raabte og sagde: »Jesus, du Davids Søn, forbarm dig over mig!«38Og han ropte: Jesus, du Davids sønn! miskunn dig over mig! 38Då ropade han och sade: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.»
DANNORSVE
39Og de, som gik foran, truede ham, for at han skulde tie; men han raabte meget stærkere: »Du Davids Søn, forbarm dig over mig!«39Og de som gikk foran, truet ham at han skulde tie. Men han ropte enda meget mere: Du Davids sønn! miskunn dig over mig! 39Och de som gingo framför tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men han ropade ännu mycket mer: »Davids son, förbarma dig över mig.»
40Og Jesus stod stille og bød, at han skulde føres til ham; men da han kom nær til ham, spurgte han ham og sagde:40Da stod Jesus stille, og bød at han skulde føres til ham; og da han kom frem, spurte han ham: 40Då stannade Jesus och bjöd att mannen skulle ledas fram till honom. Och när han hade kommit fram, frågade han honom:
41»Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?« Men han sagde: »Herre! at jeg maa blive seende.«41Hvad vil du jeg skal gjøre for dig? Han sa: Herre! at jeg må bli seende! 41»Vad vill du att jag skall göra dig?» Han svarade: »Herre, låt mig få min syn.»
42Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende! din Tro har frelst dig.«42Og Jesus sa til ham: Bli seende! din tro har frelst dig. 42Jesus sade till honom: »Hav din syn; din tro har hjälpt dig.»
43Og straks blev han seende, og han fulgte ham og priste Gud; og hele Folket lovpriste Gud, da de saa det.43Og straks fikk han sitt syn igjen, og fulgte ham og lovet Gud; og alt folket som så det, priste Gud. 43Och strax fick han sin syn och följde honom och prisade Gud. Och allt folket som såg detta lovade Gud.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 17
Top of Page
Top of Page