Hebræerne 5:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Norsk (1930)
Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,

Svenska (1917)
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

King James Bible
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;

English Revised Version
Who in the days of his flesh, having offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and having been heard for his godly fear,
Bibel Viden Treasury

the.

Hebræerne 2:14
Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev ogsaa han i lige Maade delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,

Johannes 1:14
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Romerne 8:3
Thi det, som var Loven umuligt, det, hvori den var afmægtig ved Kødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin egen Søn i syndigt Køds Lighed og for Syndens Skyld og saaledes domfældte Synden i Kødet,

Galaterne 4:4
Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

1.Johannes 4:3
Og enhver Aand, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Aand, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.

2.Johannes 1:7
Thi mange Forførere ere udgaaede i Verden, som ikke bekende Jesus som Kristus kommen i Kød. En saadan er Forføreren og Antikrist.

when.

Salmerne 22:1-21
Til Sangmesteren. Efter »Morgenrødens Hind«. En Salme af David. (2) Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit Skrig til Trods er Frelsen mig fjern.…

Salmerne 69:1
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af David. (2) Frels mig Gud, thi Vandene naar mig til Sjælen,

Salmerne 88:1
En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraiten Heman. (2) HERRE min Gud, jeg raaber om Dagen, om Natten naar mit Skrig til dig;

Matthæus 26:28-44
thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.…

Markus 14:32-39
Og de komme til en Gaard, hvis Navn var Gethsemane; og han siger til sine Disciple »Sætter eder her, imedens jeg beder.«…

3.Mosebog 2:2
Og han skal bringe det til Arons Sønner, Præsterne; og Præsten skal tage en Haandfuld af Melet og Olien og al Røgelsen, det, som skal ofres af Afgrødeofferet, og bringe det som Røgoffer paa Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for HERREN;

3.Mosebog 4:4-14
Han skal føre Tyren hen til Aabenbaringsteltets Indgang for HERRENS Aasyn og lægge sin Haand paa dens Hoved og slagte den for HERRENS Aasyn,…

Johannes 17:1
Dette talte Jesus; og han opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: »Fader! Timen er kommen; herliggør din Søn, for at Sønnen maa herliggøre dig,

with.

Matthæus 27:46,50
Og ved den niende Time raabte Jesus med høj Røst og sagde: »Eli! Eli! Lama Sabaktani?« det er: »Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?«…

Markus 15:34,37
Og ved den niende Time raabte Jesus med høj Røst og sagde: »Eloï! Eloï! Lama Sabaktani?« det er udlagt: »Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?«…

tears.

Esajas 53:3,11
ringeagtet, skyet af Folk, en Smerternes Mand og kendt med Sygdom, en, man skjuler sit Ansigt for, agtet ringe, vi regned ham ikke.…

Johannes 11:35
Jesus græd.

unto.

Matthæus 26:52,53
Da siger Jesus til ham: »Stik dit Sværd igen paa dets Sted; thi alle de, som tage Sværd, skulle omkomme ved Sværd.…

Markus 14:36
Og han sagde: »Abba Fader! alting er dig muligt; tag denne Kalk fra mig; dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.«

and.

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

Salmerne 18:19,20
Han førte mig ud i aabent Land, han frelste mig, thi han havde Behag i mig.…

Salmerne 22:21,24
Frels mig fra Løvens Gab, fra Vildoksens Horn! Du har bønhørt mig.…

Salmerne 40:1-3
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.…

Salmerne 69:13-16
Men jeg beder, HERRE, til dig i Naadens Tid, o Gud, i din store Miskundhed svare du mig!…

Esajas 49:8
Saa siger HERREN: Jeg hører dig i Naadens Stund, jeg hjælper dig paa Frelsens Dag, vogter dig og gør dig til Folkepagt for at rejse Landet igen, udskifte øde Lodder

Johannes 11:42
Jeg vidste vel, at du altid hører mig; men for Skarens Skyld, som staar omkring, sagde jeg det, for at de skulle tro, at du har udsendt mig.«

Johannes 17:4,5
Jeg har herliggjort dig paa Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som du har givet mig at gøre.…

in that he feared.

Hebræerne 12:28
Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, saa lader os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og Frygt.

Matthæus 26:37,38
Og han tog Peter og Zebedæus's to Sønner med sig, og han begyndte at bedrøves og svarlig at ængstes.…

Markus 14:33,34
Og han tager Peter og Jakob og Johannes med sig, og han begyndte at forfærdes og svarlig at ængstes.…

Lukas 22:42-44
»Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min Villie, men din!«…

Johannes 12:27,28
Nu er min Sjæl forfærdet; og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne Time? Dog, derfor er jeg kommen til denne Time.…

Links
Hebræerne 5:7 InterlinearHebræerne 5:7 FlersprogedeHebreos 5:7 SpanskHébreux 5:7 FranskeHebraeer 5:7 TyskHebræerne 5:7 KinesiskHebrews 5:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 5
6som han jo ogsaa siger et andet Sted: »Du er Præst til evig Tid, efter Melkisedeks Vis,« 7han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst, 8og saaledes, endskønt han var Søn, lærte Lydighed af det, han led,…
Krydshenvisninger
Salmerne 22:24
Thi han foragtede ikke, forsmaaede ikke den armes Raab, skjulte ikke sit Aasyn for ham, men hørte, da han raabte til ham!«

Matthæus 26:39
Og han gik lidt frem, faldt paa sit Ansigt, bad og sagde: »Min Fader! er det muligt, da gaa denne Kalk mig forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil.«

Matthæus 26:42
Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde: »Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gaa mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!«

Matthæus 27:46
Og ved den niende Time raabte Jesus med høj Røst og sagde: »Eli! Eli! Lama Sabaktani?« det er: »Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?«

Matthæus 27:50
Men Jesus raabte atter med høj Røst og opgav Aanden.

Markus 14:36
Og han sagde: »Abba Fader! alting er dig muligt; tag denne Kalk fra mig; dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.«

Markus 14:39
Og han gik atter hen og bad og sagde det samme Ord,

Markus 15:34
Og ved den niende Time raabte Jesus med høj Røst og sagde: »Eloï! Eloï! Lama Sabaktani?« det er udlagt: »Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?«

Markus 15:37
Men Jesus raabte med høj Røst og udaandede.

Lukas 22:41
Og han rev sig løs fra dem, saa meget som et Stenkast, og faldt paa Knæ, bad og sagde:

Lukas 22:44
Og da han var i Dødsangst, bad han heftigere; men hans Sved blev som Blodsdraaber, der faldt ned paa Jorden.

Lukas 23:46
Og Jesus raabte med høj Røst og sagde: »Fader! i dine Hænder befaler jeg min Aand;« og da han havde sagt det, udaandede han.

Hebræerne 10:5
Derfor siger han, idet han indtræder i Verden: »Slagtoffer og Madoffer havde du ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;

Hebræerne 10:10
Og ved denne Villie ere vi helligede ved Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for alle.

Hebræerne 11:7
Ved Tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke saas, i Gudsfrygt indrettede en Ark til Frelse for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev Arving til Retfærdigheden ifølge Tro.

Hebræerne 12:28
Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, saa lader os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og Frygt.

Hebræerne 5:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden