Matthæus 25:34
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

Norsk (1930)
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Svenska (1917)
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

King James Bible
Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

English Revised Version
Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
Bibel Viden Treasury

the King.

Matthæus 21:5
»Siger til Zions Datter: Se, din Konge kommer til dig, sagtmodig og ridende paa et Asen og paa et Trældyrs Føl.«

Matthæus 22:11-13
Da nu Kongen gik ind for at se Gæsterne, saa han der et Menneske, som ikke var iført Bryllupsklædning.…

Matthæus 27:37
Og oven over hans Hoved satte de Beskyldningen imod ham skreven saaledes: »Dette er Jesus, Jødernes Konge.«

Salmerne 2:6
»Jeg har dog indsat min Konge paa Zion, mit hellige Bjerg!«

Salmerne 24:7-10
Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!…

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

Esajas 32:1,2
Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret,…

Esajas 33:22
Thi HERREN er vor Dommer, HERREN er vor Hersker, HERREN er vor Konge, han bringer os Frelse.

Jeremias 23:5,6
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.…

Ezekiel 37:24,25
Min Tjener David skal være Konge over dem, og alle skal de have en og samme Hyrde. De skal følge mine Lovbud og holde mine Vedtægter og gøre efter dem.…

Daniel 9:25
Og du skal vide og forstaa: Fra den Tid Ordet om Jerusalems Genrejsning og Opbyggelse udgik, indtil en Salvet, en Fyrste, kommer, er der syv Uger; og i to og tresindstyve Uger skal det genrejses og opbygges med Torve og Gader under Tidernes Trængsel.

Sefanias 3:15
HERREN har slettet din Dom, bortdrevet dine Fjender. I din Midte er Israels Konge, HERREN, ej mere skuer du ondt.

Zakarias 9:9,10
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.…

Lukas 1:31-33
Og se, du skal undfange og føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus.…

Lukas 19:38
»Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i det højeste!«

Johannes 1:49
Nathanael svarede ham: »Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels Konge.«

Johannes 12:13
toge de Palmegrene og gik ud imod ham og raabte: »Hosanna! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn, Israels Konge!«

Johannes 19:15,19-22
De raabte nu: »Bort, bort med ham! korsfæst ham!« Pilatus siger til dem: »Skal jeg korsfæste eders Konge?« Ypperstepræsterne svarede: »Vi have ingen Konge uden Kejseren.«…

Aabenbaring 19:16
Og paa Kappen, paa sin Lænd har han et Navn skrevet: Kongers Konge og Herrers Herre.

Come.

Matthæus 25:21,23,41
Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gaa ind til din Herres Glæde!…

Matthæus 5:3-12
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.…

1.Mosebog 12:2,3
saa vil jeg gøre dig til et stort Folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit Navn stort, og vær en Velsignelse!…

5.Mosebog 11:23-28
saa skal HERREN drive alle disse Folk bort foran eder, og I skal underlægge eder Folk, der er større og mægtigere end I.…

Salmerne 115:13-15
velsigner dem, der frygter HERREN, og det baade smaa og store.…

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

Galaterne 3:13,14
Kristus har løskøbt os fra Lovens Forbandelse, idet han blev en Forbandelse for os (thi der er skrevet: »Forbandet er hver den, som hænger paa et Træ«),…

Efeserne 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,

1.Thessaloniker 2:12
og besvore eder, at I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed.

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

inherit.

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

Romerne 8:17
Men naar vi ere Børn, ere vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for ogsaa at herliggøres med ham.

1.Korinther 6:9
Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,

Galaterne 5:21
Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg ogsaa før har sagt, at de, som øve saadanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.

Efeserne 5:5
Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.

2.Timotheus 2:12
dersom vi holde ud, skulle vi ogsaa være Konger med ham; dersom vi fornægte, skal ogsaa han fornægte os;

2.Timotheus 4:8
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

1.Peter 1:4,5,9
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,…

1.Peter 3:9
betaler ikke ondt med ondt, eller Skældsord med Skældsord, men tværtimod velsigner, thi dertil bleve I kaldede, at I skulle arve Velsignelse.

Aabenbaring 5:10
og du har gjort dem for vor Gud til et Kongerige og til Præster, og de skulle være Konger paa Jorden.

Aabenbaring 21:7
Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans God, og han skal være min Søn.

prepared.

Matthæus 20:23
Han siger til dem: »Min Kalk skulle I vel drikke; men det at sidde ved min højre og ved min venstre Side tilkommer det ikke mig at give; men det gives til dem, hvem det er beredt af min Fader.«

Markus 10:40
men det at sidde ved min højre eller ved min venstre Side tilkommer det ikke mig at give; men det gives til dem, hvem det er beredt.«

Johannes 14:2,3
I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede eder Sted.…

1.Korinther 2:9
men, som der er skrevet: »Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham.«

Hebræerne 11:16
men nu hige de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved at kaldes deres Gud; thi han har beredt dem en Stad.

from.

Apostlenes G. 15:18
Gud kender fra Evighed af alle sine Gerninger.

Efeserne 1:4-6
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn,…

1.Peter 1:19,20
men med Kristi dyrebare Blod som et lydeløst og uplettet Lams,…

Aabenbaring 13:8
Og alle, som bo paa Jorden, skulle tilbede ham, enhver, hvis Navn ikke fra Verdens Grundlæggelse er skrevet i Lammets, det slagtedes, Livets Bog.

Links
Matthæus 25:34 InterlinearMatthæus 25:34 FlersprogedeMateo 25:34 SpanskMatthieu 25:34 FranskeMatthaeus 25:34 TyskMatthæus 25:34 KinesiskMatthew 25:34 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 25
33Og han skal stille Faarene ved sin højre Side og Bukkene ved den venstre. 34Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse. 35Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig hjem til eder;…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 11:17
Kærlig Mand gør vel mod sin Sjæl, den grumme er haard ved sit eget Kød.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Matthæus 5:10
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.

Matthæus 13:35
for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten, der siger: »Jeg vil oplade min Mund i Lignelser; jeg vil udsige det, som har været skjult fra Verdens Grundlæggelse.«

Matthæus 19:29
Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal faa det mange Fold igen og arve et evigt Liv.

Matthæus 20:23
Han siger til dem: »Min Kalk skulle I vel drikke; men det at sidde ved min højre og ved min venstre Side tilkommer det ikke mig at give; men det gives til dem, hvem det er beredt af min Fader.«

Matthæus 25:40
Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.

Markus 10:17
Og da han gik ud paa Vejen, løb en hen og faldt paa Knæ for ham og spurgte ham: »Gode Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?«

Lukas 11:50
for at alle Profeternes Blod, som er udøst fra Verdens Grundlæggelse, skal kræves af denne Slægt,

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

Lukas 19:38
»Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i det højeste!«

Johannes 17:24
Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, skulle ogsaa de, som du har givet mig, være hos mig, for at de maa skue min Herlighed, som du har givet mig; thi du har elsket mig før Verdens Grundlæggelse.

1.Korinther 6:9
Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,

1.Korinther 15:50
Men dette siger jeg, Brødre! at Kød og Blod kan ikke arve Guds Rige, ej heller arver Forkrænkeligheden Uforkrænkeligheden.

Galaterne 5:21
Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg ogsaa før har sagt, at de, som øve saadanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.

Efeserne 1:4
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn,

Hebræerne 1:14
Ere de ikke alle tjenende Aander, som udsendes til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Hebræerne 4:3
Thi vi gaa ind til Hvilen, vi, som ere komne til Troen, efter hvad han har sagt: »Saa svor jeg i min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gaa ind til min Hvile«, omendskønt Gerningerne vare fuldbragte fra Verdens Grundlæggelse.

Hebræerne 9:26
ellers havde han maattet lide mange Gange fra Verdens Grundlæggelse; men nu er han een Gang for alle ved Tidernes Fuldendelse aabenbaret for at bortskaffe Synden ved sit Offer.

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

Matthæus 25:33
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden