Lukas 2
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men det skete i de Dage, at en Befaling udgik fra Kejser Augustus, at al Verden skulde skrives i Mandtal.1Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. 1Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
2(Denne første Indskrivning skete, da Kvirinius var Landshøvding i Syrien.)2Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. 2Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.
3Og alle gik for at lade sig indskrive, hver til sin By.3Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. 3Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.
4Og ogsaa Josef gik op fra Galilæa, fra Byen Nazareth til Judæa til Davids By, som kaldes Bethlehem, fordi han var af Davids Hus og Slægt,4Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, 4Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,
DANNORSVE
5for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig.5for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. 5för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.
6Men det skete, medens de vare der, blev Tiden fuldkommet til, at hun skulde føde.6Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde. 6Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda.
7Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi der var ikke Rum for dem i Herberget.7Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. 7Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.
DANNORSVE
8Og der var Hyrder i den samme Egn, som laa ude paa Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord.8Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. 8I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.
9Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed skinnede om dem, og de frygtede saare.9Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. 9Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.
10Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.10Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! 10Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.
11Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.11Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. 11Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.
DANNORSVE
12Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe.«12Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. 12Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.»
13Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:13Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa: 13I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:
14»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!«14Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag! 14»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»
15Og det skete, da Englene vare farne fra dem til Himmelen, sagde Hyrderne til hverandre: »Lader os dog gaa til Bethlehem og se dette, som er sket, hvilket Herren har kundgjort os.«15Og det skjedde da englene var faret fra dem op til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nu gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss! 15När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: »Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss.»
16Og de skyndte sig og kom og fandt baade Maria og Josef, og Barnet liggende i Krybben.16Og de skyndte sig og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben; 16Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban.
DANNORSVE
17Men da de saa det, kundgjorde de, hvad der var talt til dem om dette Barn.17og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn. 17Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn.
18Og alle de, som hørte det, undrede sig over det, der blev talt til dem af Hyrderne.18Og alle som hørte det, undret sig over det som blev dem sagt av hyrdene; 18Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.
19Men Maria gemte alle disse Ord og overvejede dem i sit Hjerte.19men Maria gjemte alle disse ord og grundet på dem i sitt hjerte. 19Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.
20Og Hyrderne vendte tilbage, idet de priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, saaledes som der var talt til dem.20Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem. 20Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.
DANNORSVE
21Og da otte Dage vare fuldkommede, saa han skulde omskæres, da blev hans Navn kaldt Jesus, som det var kaldt af Engelen, før han blev undfangen i Moders Liv.21Og da åtte dager var til ende, og han skulde omskjæres, blev han kalt Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han blev undfanget i mors liv. 21När sedan åtta dagar hade gått till ända och han skulle omskäras, gavs honom namnet Jesus, det namn som hade blivit nämnt av ängeln, förrän han blev avlad i sin moders liv.
22Og da deres Renselsesdage efter Mose Lov vare fuldkommede, bragte de ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren,22Og da deres renselses-dager efter Mose lov var til ende, førte de ham op til Jerusalem for å stille ham frem for Herren - 22Och när deras reningsdagar hade gått till ända, de som voro föreskrivna i Moses' lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära honom fram inför Herren,
23som der er skrevet i Herrens Lov, at alt Mandkøn, som aabner Moders Liv, skal kaldes helligt for Herren,23som det er skrevet i Herrens lov: Alt mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren - 23enligt den föreskriften i Herrens lag, att »allt mankön som öppnar moderlivet skall räknas såsom helgat åt Herren»,
24og for at bringe Offer efter det, som er sagt i Herrens Lov, et Par Turtelduer eller to unge Duer.24og for å gi offer, efter det som er sagt i Herrens lov, et par turtelduer eller to due-unger. 24så ock för att offra »ett par duvor eller två unga turturduvor», såsom stadgat var i Herrens lag.
DANNORSVE
25Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.25Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham, 25I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom.
26Og det var varslet ham af den Helligaand, at han ikke skulde se Døden, førend han havde set Herrens Salvede.26og det var åpenbaret ham av den Hellige Ånd at han ikke skulde se døden før han hadde sett Herrens salvede. 26Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.
27Og han kom af Aandens Drift til Helligdommen; og idet Forældrene bragte Barnet Jesus ind for at gøre med ham efter Lovens Skik,27Han kom, drevet av Ånden, inn i templet, og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var efter loven, 27Han kom nu genom Andens tillskyndelse till helgedomen. Och när föräldrarna buro in barnet Jesus, för att så göra med honom som sed var efter lagen,
28da tog han det paa sine Arme og priste Gud og sagde:28da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa: 28då tog också han honom i sin famn och lovade Gud och sade:
DANNORSVE
29»Herre! nu lader du din Tjener fare i Fred, efter dit Ord.29Herre! nu lar du din tjener fare herfra i fred, efter ditt ord; 29»Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid, efter ditt ord,
30Thi mine Øjne have set din Frelse,30for mine øine har sett din frelse, 30ty mina ögon hava sett din frälsning,
31som du beredte for alle Folkeslagenes Aasyn,31som du har beredt for alle folks åsyn, 31vilken du har berett till att skådas av alla folk:
32et Lys til at oplyse Hedningerne og en Herlighed for dit Folk Israel.«32et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. 32ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel.»
33Og hans Fader og hans Moder undrede sig over de Ting, som bleve sagte om ham.33Og hans far og hans mor undret sig over det som blev talt om ham. 33Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom.
DANNORSVE
34Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,34Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall og opreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt; 34Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.
35ja, ogsaa din egen Sjæl skal et Sværd gennemtrænge! for at mange Hjerters Tanker skulle aabenbares.«35men også din sjel skal et sverd gjennemstinge, forat mange hjerters tanker skal bli åpenbaret. 35Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara.»
DANNORSVE
36Og der var en Profetinde Anna, Fanuels Datter, af Asers Stamme; hun var meget fremrykket i Alder, havde levet syv Aar med sin Mand efter sin Jomfrustand36Og der var en profetinne, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme; hun var kommet langt ut i årene, hadde levd med sin mann i syv år efter sin jomfrustand, 36Där fanns ock en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var kommen till hög ålder; i sju år hade hon levat med sin man, från den tid då hon var jungfru,
37og var nu en Enke ved fire og firsindstyve Aar, og hun veg ikke fra Helligdommen, tjenende Gud med Faste og Bønner Nat og Dag.37og nu for sig selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag. 37och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Och hon lämnade aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud med fastor och böner, natt och dag.
38Og hun traadte til i den samme Stund og priste Gud og talte om ham til alle, som forventede Jerusalems Forløsning.38Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. 38Hon kom också i samma stund tillstädes och prisade Gud och talade om honom till alla dem som väntade på förlossning för Jerusalem.
DANNORSVE
39Og da de havde fuldbyrdet alle Ting efter Herrens Lov, vendte de tilbage til Galilæa til deres egen By Nazareth.39Og da de hadde fullført alt efter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret. 39Och när de hade fullgjort allt som var stadgat i Herrens lag, vände de tillbaka till sin stad, Nasaret i Galileen.
40Men Barnet voksede og blev stærkt og blev fuldt af Visdom: og Guds Naade var over det.40Men barnet vokste og blev sterkt og fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham. 40Men barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet; och Guds nåd var över honom.
DANNORSVE
41Og hans Forældre droge hvert Aar op til Jerusalem paa Paaskehøjtiden.41Og hans foreldre drog hvert år til Jerusalem til påskefesten. 41Nu plägade hans föräldrar årligen vid påskhögtiden begiva sig till Jerusalem.
42Og da han var bleven tolv Aar gammel, og de gik op efter Højtidens Sædvane42Og da han var tolv år gammel, drog de der op, som det var skikk på høitiden; 42När han var tolv år gammal, gingo de också dit upp, såsom sed var vid högtiden.
43og havde tilendebragt de Dage, blev Barnet Jesus i Jerusalem, medens de droge hjem, og hans Forældre mærkede det ikke.43og da de hadde vært der de dager til ende, og de vendte hjem igjen, blev barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste ikke om det. 43Men när de hade varit med om alla högtidsdagarna och vände hem igen, stannade gossen Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar lade märke därtill.
44Men da de mente, at han var i Rejsefølget, kom de en Dags Rejse frem, og de ledte efter ham iblandt deres Slægtninge og Kyndinge.44Men da de trodde at han var i reisefølget, kom de en dags reise frem, og lette efter ham blandt slektninger og kjenninger; 44De menade att han var med i ressällskapet och vandrade så en dagsled och sökte efter honom bland fränder och vänner.
DANNORSVE
45Og da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem og ledte efter ham.45og da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette efter ham. 45När de då icke funno honom, vände de tillbaka till Jerusalem och sökte efter honom.
46Og det skete efter tre Dage, da fandt de ham i Helligdommen, hvor han sad midt iblandt Lærerne og baade hørte paa dem og adspurgte dem.46Og det skjedde tre dager derefter, da fant de ham i templet; der satt han midt iblandt lærerne og hørte på dem og spurte dem, 46Och efter tre dagar funno de honom i helgedomen, där han satt mitt ibland lärarna och hörde på dem och frågade dem;
47Men alle, som hørte ham, undrede sig saare over hans Forstand og Svar.47og alle som hørte ham, var ute av sig selv av forundring over hans forstand og svar. 47och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad över hans förstånd och hans svar.
48Og da de saa ham, bleve de forfærdede; og hans Moder sagde til ham: »Barn! hvorfor gjorde du saaledes imod os? Se, din Fader og jeg have ledt efter dig med Smerte.«48Og da de så ham, blev de forferdet, og hans mor sa til ham: Barn! hvorfor gjorde du oss dette? Se, din far og jeg har lett efter dig med smerte. 48När de nu fingo se honom där, förundrade de sig högeligen; och hans moder sade till honom: »Min son, varför gjorde du oss detta? Se, din fader och jag hava sökt efter dig med stor oro.»
49Og han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være i min Faders Gerning?«49Og han sa til dem: Hvorfor lette I efter mig? Visste I ikke at jeg må være i min Faders hus? 49Då sade han till dem: »Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke att jag bör vara där min Fader bor?»
DANNORSVE
50Og de forstode ikke det Ord, som han talte til dem.50Men de forstod ikke det ord han talte til dem. 50Men de förstodo icke det som han talade till dem.
51Og han drog ned med dem og kom til Nazareth og var dem lydig og hans Moder gemte alle de Ord i sit Hjerte.51Og han gikk ned med dem og kom til Nasaret og var dem lydig. Og hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte. 51Så följde han med dem och kom ned till Nasaret; och han var dem underdånig. Och hans moder gömde allt detta i sitt hjärta.
52Og Jesus forfremmedes i Visdom og Alder og Yndest hos Gud og Mennesker.52Og Jesus gikk frem i visdom og alder og yndest hos Gud og mennesker. 52Och Jesus växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 1
Top of Page
Top of Page