Kolossenserne 3:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Norsk (1930)
her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Svenska (1917)
Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

King James Bible
Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.

English Revised Version
where there cannot be Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, bondman, freeman: but Christ is all, and in all.
Bibel Viden Treasury

there.

Salmerne 117:2
thi stor er hans Miskundhed mod os, HERRENS Trofasthed varer evindelig!

Esajas 19:23-25
Paa hin Dag skal der gaa en banet Vej fra Ægypten til Assyrien, og Assyrien skal komme til Ægypten og Ægypten til Assyrien, og Ægypten skal tjene Herren sammen med Assyrien.…

Esajas 49:6
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«

Esajas 52:10
Han blotter sin hellige Arm for al Folkenes Øjne, den vide Jord skal skue Frelsen fra vor Gud.

Esajas 66:18-22
Jeg kommer for at samle alle Folk og Tungemaal, og de skal komme og se min Herlighed.…

Jeremias 16:19
Herre, min Styrke, mit Værn, min Tilflugt i Nødens Stund! Til dig skal Folkeslag komme fra den vide Jord og sige: »Vore Fædre arved kun Løgn, Afguder, ingen af dem hjælper.

Hoseas 2:23
Jeg saar hende ud i Landet, mod Naadeløs er jeg naadig og siger til Ikke-mit-Folk: »Mit Folk er du!« og han skal sige: »Min Gud!«

Amos 9:12
saa de tager Edoms Rest i Eje og alle de Folk, over hvilke mit Navn er nævnt, lyder det fra HERREN, som fuldbyrder dette.

Mika 4:2
og talrige Folk komme vandrende: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; os skal han lære sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«

Zakarias 2:11
Og mange Folk skal paa hin Dag slutte sig til HERREN og være hans Folk og bo i din Midte, og du skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til dig.

Zakarias 8:20-23
Saa siger Hærskarers HERRE: Endnu skal det ske, at Folkeslag og mange Byers Indbyggere skal komme,…

Malakias 1:11
Thi fra Stedet, hvor Solen staar op, til Stedet, hvor den gaar ned, er mit Navn stort iblandt Folkene, og alle Vegne bringes der mit Navn Røgoffer og rene Offergaver; thi mit Navn er stort iblandt Folkene, siger Hærskarers HERRE.

Matthæus 12:18-21
»Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Aand over ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret.…

Apostlenes G. 10:34,35
Men Peter oplod Munden og sagde: »Jeg forstaar i Sandhed, at Gud ikke anser Personer;…

Apostlenes G. 13:46-48
Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vende vi os til Hedningerne.…

Apostlenes G. 15:17
for at de øvrige af Menneskene skulle søge Herren, og alle Hedningerne, over hvilke mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør dette.«

Apostlenes G. 26:17,18
idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke jeg udsender dig…

Romerne 3:29
Eller er Gud alene Jøders Gud? mon ikke ogsaa Hedningers? Jo, ogsaa Hedningers;

Romerne 4:10,11
Hvorledes blev den ham da tilregnet? da han var omskaaren, eller da han havde Forhud? Ikke da han var omskaaren, men da han havde Forhud.…

Romerne 9:24-26
Og hertil kaldte han ogsaa os, ikke alene af Jøder, men ogsaa af Hedninger,…

Romerne 9:30,31
Hvad skulle vi da sige? At Hedninger, som ikke jagede efter Retfærdighed, fik Retfærdighed; nemlig Retfærdigheden af Tro;…

Romerne 10:12
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.

Romerne 15:9-13
men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjertigheds Skyld, som der er skrevet: »Derfor vil jeg bekende dig iblandt Hedninger og lovsynge dit Navn,«…

1.Korinther 12:13
Thi med een Aand bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og alle fik vi een Aand at drikke.

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

Efeserne 3:6
nemlig at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddelagtige i Forjættelsen i Kristus Jesus ved Evangeliet,

circumcision.

1.Korinther 7:19
Omskærelse har intet at sige, og Forhud har intet at sige, men det at holde Guds Bud.

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

Galaterne 6:15
Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

Barbarian.

Apostlenes G. 28:2,4
Og Barbarerne viste os en usædvanlig Menneskekærlighed; thi de tændte et Baal og toge sig af os alle for den frembrydende Regns og Kuldens Skyld.…

Romerne 1:14
Baade til Grækere og Barbarer, baade til vise og uforstandige staar jeg i Gæld.

1.Korinther 14:11
Dersom jeg nu ikke kender Sprogets Betydning, bliver jeg en Barbar for den, som taler, og den, som taler, bliver en Barbar for mig.

bond.

1.Korinther 7:21,22
Blev du kaldet som Træl, da lad det ikke bekymre dig, men om du ogsaa kan blive fri, da gør hellere Brug deraf!…

Efeserne 6:8
idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han faa igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.

but.

Kolossenserne 2:10
og i ham have I eders Fylde, ham, som er Hovedet for al Magt og Myndighed;

1.Korinther 1:29,30
for at intet Kød skal rose sig for Gud.…

1.Korinther 3:21-23
Derfor rose ingen sig af Mennesker! Alle Ting ere jo eders,…

Galaterne 3:29
Men naar I høre Kristus til, da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse.

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden.

Filipperne 3:7-9
Men hvad der var mig Vinding, det har jeg for Kristi Skyld agtet for Tab;…

1.Johannes 5:11,12
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.…

2.Johannes 1:9
Hver den, som viger ud og ikke bliver i Kristi Lære, har ikke Gud. Den, som bliver i Læren, han har baade Faderen og Sønnen.

and.

Johannes 6:56,57
Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, han bliver i mig, og jeg i ham.…

Johannes 14:23
Jesus svarede og sagde til ham: »Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord; og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham.

Johannes 15:5
Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre.

Johannes 17:23
jeg i dem og du i mig, for at de maa være fuldkommede til eet, for at Verden maa erkende, at du har udsendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.

Romerne 8:10,11
Men om Kristus er i eder, da er vel Legemet dødt paa Grund at Synd, men Aanden er Liv paa Grund af Retfærdighed.…

Galaterne 2:20
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Efeserne 1:23
der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.

Efeserne 3:17
at Kristus maa bo ved Troen i eders Hjerter,

1.Johannes 5:20
Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv.

Links
Kolossenserne 3:11 InterlinearKolossenserne 3:11 FlersprogedeColosenses 3:11 SpanskColossiens 3:11 FranskeKolosser 3:11 TyskKolossenserne 3:11 KinesiskColossians 3:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 3
10og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det; 11hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle. 12Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,…
Krydshenvisninger
Ezekiel 47:22
I skal ved Lodkastning udskifte det som Arvelod mellem eder og de fremmede, som bor iblandt eder og der har avlet Sønner og Døtre; de skal være eder som ind fødte Israeliter og kaste Lod med eder om Arvelod blandt Israels Stammer.

Apostlenes G. 28:2
Og Barbarerne viste os en usædvanlig Menneskekærlighed; thi de tændte et Baal og toge sig af os alle for den frembrydende Regns og Kuldens Skyld.

Romerne 3:22
nemlig Guds Retfærdighed ved Tro paa Jesus Kristus, for alle og over alle dem, som tro; thi der er ikke Forskel.

Romerne 10:12
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.

1.Korinther 7:19
Omskærelse har intet at sige, og Forhud har intet at sige, men det at holde Guds Bud.

1.Korinther 12:13
Thi med een Aand bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og alle fik vi een Aand at drikke.

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

Efeserne 1:23
der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.

Efeserne 2:14
Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg,

Efeserne 2:15
Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred

Efeserne 6:8
idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han faa igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.

Kolossenserne 3:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden