Kolossenserne 1:28
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

Norsk (1930)
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

Svenska (1917)
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.

King James Bible
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:

English Revised Version
whom we proclaim, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ;
Bibel Viden Treasury

Whom.

Apostlenes G. 3:20
og han maa sende den for eder bestemte Kristus, Jesus,

Apostlenes G. 5:42
Og de holdt ikke op med hver Dag at lære i Helligdommen og i Husene og at forkynde Evangeliet om Kristus Jesus.

Apostlenes G. 8:5,35
Da kom Filip til Byen Samaria og prædikede Kristus for dem.…

Apostlenes G. 9:20
Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds Søn.

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Apostlenes G. 11:20
Men iblandt dem var der nogle Mænd fra Kypern og Kyrene, som kom til Antiokia og talte ogsaa til Grækerne og forkyndte Evangeliet om den Herre Jesus.

Apostlenes G. 13:38
Saa være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;

Apostlenes G. 17:3,18
idet han udlagde og forklarede, at Kristus maatte lide og opstaa fra de døde, og han sagde: »Denne Jesus, som jeg forkynder eder, han er Kristus.«…

Romerne 16:25
Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,

1.Korinther 1:23
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

1.Korinther 15:12
Men naar der prædikes, at Kristus er oprejst fra de døde, hvorledes sige da nogle iblandt eder, at der ikke er dødes Opstandelse?

2.Korinther 4:5
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

2.Korinther 10:14
Thi vi strække os ikke for vidt, som om vi ikke naaede til eder; vi ere jo komne ogsaa indtil eder i Kristi Evangelium,

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

Filipperne 1:15-18
Nogle prædike vel ogsaa Kristus for Avinds og Kivs Skyld, men nogle ogsaa i en god Mening.…

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

warning.

Jeremias 6:10
»For hvem skal jeg tale og vidne, saa de hører derpaa? Se, de har uomskaarne Ører, kan ej lytte til; se, HERRENS Ord er til Spot og huer dem ikke.

Ezekiel 3:17-21
Menneskesøn! Jeg sætter dig til Vægter for Israels Hus; hører du et Ord af min Mund, skal du advare dem fra mig.…

Ezekiel 33:4-9
men den, der hører Hornets Klang, ikke lader sig advare, og Sværdet kommer og river ham bort, da kommer hans Blod over hans Hoved.…

Matthæus 3:7
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Apostlenes G. 20:27,28,31
thi jeg unddrog mig ikke fra at forkynde eder hele Guds Raad.…

1.Korinther 4:14
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.

1.Thessaloniker 4:6
at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi ogsaa før have sagt og vidnet for eder.

1.Thessaloniker 5:12-14
Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder,…

teaching.

5.Mosebog 4:5
Se, jeg har lært eder Anordninger og Lovbud, saaledes som HERREN min Gud har paalagt mig, for at I skal handle derefter i det Land, I skal ind og tage i Besiddelse;

Ezekiel 7:10
Se, Dagen! Se, det kommer; Turen kommer til dig! Riset blomstrer, Overmodet grønnes.

Prædikeren 12:9
Endnu skal siges, at Prædikeren var viis; han gav ogsaa Folket Kundskab; han granskede og ransagede og formede mange Ordsprog.

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Markus 6:34
Og da han gik i Land, saa han en stor Skare, og han ynkedes inderligt over dem; thi de vare som Faar, der ikke have Hyrde; og han begyndte at lære dem meget.

Efeserne 4:11
Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,

1.Timotheus 3:2
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;

2.Timotheus 2:24,25
men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, dygtig til at lære, i Stand til at taale ondt,…

in all.

Ordsprogene 8:5
I tankeløse, vind jer dog Klogskab, I Taaber, saa faa dog Forstand!

Jeremias 3:15
og jeg giver eder Hyrder efter mit Sind, og de skal vogte eder med Indsigt og Kløgt.

Lukas 21:15
Thi jeg, vil give eder Mund og Visdom, som alle eders Modstandere ikke skulle kunne modstaa eller modsige.

1.Korinther 2:6,15
Dog, Visdom tale vi iblandt de fuldkomne, men en Visdom, der ikke stammer fra denne Verden, ikke heller fra denne Verdens Herskere, som blive til intet;…

1.Korinther 12:8
En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;

2.Peter 3:15
og agter vor Herres Langmodighed for Frelse; ligesom ogsaa vor elskede Broder Paulus efter den ham givne Visdom har skrevet til eder,

we may.

Kolossenserne 1:22
har han dog nu forligt i sit Køds Legeme ved Døden for at fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sit Aasyn,

2.Korinther 11:2
Thi jeg er nidkær for eder med Guds Nidkærhed; jeg har jo trolovet eder med een Mand for at fremstille en ren Jomfru for Kristus.

Efeserne 5:27
for at han selv kunde fremstille Menigheden for sig som herlig, uden Plet eller Rynke eller noget deslige, men for at den maatte være hellig og ulastelig.

perfect.

Kolossenserne 2:10
og i ham have I eders Fylde, ham, som er Hovedet for al Magt og Myndighed;

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

Efeserne 4:12,13
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,…

Hebræerne 10:14
Thi med et eneste Offer har han for bestandig fuldkommet dem, som helliges.

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

Links
Kolossenserne 1:28 InterlinearKolossenserne 1:28 FlersprogedeColosenses 1:28 SpanskColossiens 1:28 FranskeKolosser 1:28 TyskKolossenserne 1:28 KinesiskColossians 1:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 1
27hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab, 28hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus; 29hvorpaa jeg ogsaa arbejder, idet jeg kæmper ifølge hans Kraft, som virker mægtigt i mig.
Krydshenvisninger
Ezra 7:25
Men du, Ezra, skal i Kraft af Guds Visdom, som er i din Haand, indsætte Dommere og Retsbetjente til at dømme alt Folket hinsides Floden, alle dem, som kender, din Guds Lov; og hvem der ikke kender den, skal I undervise deri.

Matthæus 5:48
Værer da I fuldkomne, ligesom eders himmelske Fader er fuldkommen.

Apostlenes G. 20:31
Derfor vaager og kommer i Hu, at jeg har ikke ophørt i tre Aar, Nat og Dag, at paaminde hver enkelt med Taarer.

1.Korinther 2:6
Dog, Visdom tale vi iblandt de fuldkomne, men en Visdom, der ikke stammer fra denne Verden, ikke heller fra denne Verdens Herskere, som blive til intet;

Efeserne 4:13
indtil vi alle naa til Enheden i Troen paa og Erkendelsen af Guds Søn, til Mands Modenhed, til Kristi Fyldes Maal af Vækst,

Kolossenserne 1:22
har han dog nu forligt i sit Køds Legeme ved Døden for at fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sit Aasyn,

Kolossenserne 2:3
i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte.

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, før at I maa staa fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie.

Kolossenserne 1:27
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden