1.Korinther 8:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

Norsk (1930)
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Svenska (1917)
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

King James Bible
But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

English Revised Version
yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we unto him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we through him.
Bibel Viden Treasury

one God.

1.Korinther 8:4
Hvad altsaa Spisningen af Offerkødet angaar, da vide vi, at der er ingen, Afgud i Verden, og at der ingen Gud er uden een.

Jonas 1:9
Han svarede: »Jeg er Hebræer, og jeg frygter HERREN, Himmelens Gud, som har skabt Havet og det tørre Land.«

Malakias 2:10
Har vi ikke alle en og samme Fader, er det ikke en og samme Gud, som har skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hverandre, saa vi vanhelliger vore Fædres Pagt?

Johannes 10:30
Jeg og Faderen, vi ere eet.«

Johannes 14:9,10
Jesus siger til ham: »Saa lang en Tid har jeg været hos eder, og du kender mig ikke, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvorledes kan du da sige: Vis os Faderen?…

Johannes 17:3
Men dette er det evige Liv, at de kende dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus.

Johannes 20:17
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

Efeserne 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,

Efeserne 3:14
For denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen,

Efeserne 4:6
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!

1.Peter 1:2,3
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!…

of whom.

Apostlenes G. 17:28
thi i ham leve og røres og ere vi, som ogsaa nogle af eders Digtere have sagt: Vi ere jo ogsaa hans Slægt.

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

Efeserne 4:6
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!

and we.

Johannes 14:20
Paa den Dag skulle I erkende, at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.

Johannes 17:21-23
at de maa alle være eet; ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at ogsaa de skulle være eet i os, for at Verden maa tro, at du har udsendt mig.…

in him.

1.Korinther 6:13
Maden er for Bugen og Bugen for Maden; men Gud skal tilintetgøre baade denne og hin. Legemet derimod er ikke for Utugt, men for Herren, og Herren for Legemet;

and one.

1.Korinther 12:3
Derfor kundgør jeg eder, at ingen, som taler ved Guds Aand, siger: »Jesus er en Forbandelse,« og ingen kan sige: »Jesus er Herre« uden ved den Helligaand.

Matthæus 11:27
Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil aabenbare ham.

Matthæus 28:18
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

Johannes 5:20-29
Thi Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det, han selv gør, og han skal vise ham større Gerninger end disse, for at I skulle undre eder.…

Johannes 13:13
I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.

Johannes 17:23
jeg i dem og du i mig, for at de maa være fuldkommede til eet, for at Verden maa erkende, at du har udsendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Efeserne 1:20-23
som han udviste paa Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i det himmelske,…

Efeserne 4:5
een Herre, een Tro, een Daab,

Filipperne 2:9-11
Derfor har ogsaa Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne,…

Kolossenserne 1:16,17
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;…

1.Timotheus 2:5,6
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,…

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

Aabenbaring 1:18
Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens og Dødsrigets Nøgler.

and we by.

Johannes 1:3
Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.

Kolossenserne 1:6
der er kommet til eder, ligesom det ogsaa er i den hele Verden, idet det bærer Frugt og vokser, ligesom det ogsaa gør iblandt eder fra den Dag, I hørte og erkendte Guds Naade i Sandhed,

Hebræerne 1:2,3
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;…

Links
1.Korinther 8:6 Interlinear1.Korinther 8:6 Flersprogede1 Corintios 8:6 Spansk1 Corinthiens 8:6 Franske1 Korinther 8:6 Tysk1.Korinther 8:6 Kinesisk1 Corinthians 8:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 8
5Thi om der end er saakaldte Guder, være sig i Himmelen eller paa Jorden, som der jo er mange Guder og mange Herrer, 6saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham. 7Dog ikke alle have den Kundskab. Men der er nogle, som ifølge deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsofferkød, og deres Samvittighed, som er skrøbelig, besmittes.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 4:35
Du fik det at se, for at du skulde vide, at HERREN og ingen anden er Gud.

5.Mosebog 4:39
derfor skal du i Dag vide og lægge dig paa Sinde, at HERREN og ingen anden er Gud oppe i Himmelen og nede paa Jorden.

5.Mosebog 6:4
Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.

Esajas 46:9
Kom i Hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg,

Jeremias 10:6
(Din Lige findes ikke, HERRE; stor er du og stort dit Navn i Vælde.

Jeremias 10:7
Hvo skulde ikke frygte dig, du Folkenes Konge! Thi saadant tilkommer dig; thi blandt alle Folks Vismænd og i alle deres Riger findes ikke din Lige.

Malakias 2:10
Har vi ikke alle en og samme Fader, er det ikke en og samme Gud, som har skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hverandre, saa vi vanhelliger vore Fædres Pagt?

Johannes 1:3
Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.

Johannes 1:10
Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke.

Johannes 13:13
I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

1.Korinther 8:4
Hvad altsaa Spisningen af Offerkødet angaar, da vide vi, at der er ingen, Afgud i Verden, og at der ingen Gud er uden een.

Efeserne 4:5
een Herre, een Tro, een Daab,

Efeserne 4:6
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!

Kolossenserne 1:16
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;

1.Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

Hebræerne 1:2
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;

1.Korinther 8:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden