Ordsprogene 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit Hjerte tage vare paa mine Bud!1Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!1Min son, förgät icke min undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud.
2Thi en Række af Dage og Leveaar og Lykke bringer de dig.2For langt liv og mange leveår og fred skal de gi dig i rikt mål.2Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skola de bereda dig.
3Godhed og Troskab vige ej fra dig, bind dem som Baand om din Hals, skriv dem paa dit Hjertes Tavle!3La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra dig, bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjertes tavle!3Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;
4Saa finder du Naade og Yndest i Guds og Menneskers Øjne.4Så skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øine.4så skall du finna nåd och få gott förstånd, i Guds och i människors ögon.
DANNORSVE
5Stol paa HERREN af hele dit Hjerte, men forlad dig ikke paa din Forstand;5Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!5Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.
6hav ham i Tanke paa alle dine Veje, saa jævner han dine Stier.6Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.6På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.
7Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;7Vær ikke vis i egne øine, frykt Herren og vik fra det onde!7Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda.
8saa faar du Helse for Legemet, Lindring for dine Ledemod.8Det skal være lægedom for din kropp og gi ny styrke til dine ben.8Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri.
9Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;9Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!9Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda,
DANNORSVE
10da fyldes dine Lader med Korn, dine Perser svømmer over af Most.10Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most.10så skola dina lador fyllas med ymnighet, och av vinmust skola dina pressar flöda över.
11Min Søn, lad ej haant om HERRENS Tugt, vær ikke ked af hans Revselse;11Min sønn! Forakt ikke Herrens tukt og vær ikke utålmodig når han refser dig!11Min son, förkasta icke HERRENS tuktan, och förargas icke, när du agas av honom.
12HERREN revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær.12For den Herren elsker, ham refser han, som en far refser den sønn han har kjær.12Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.
DANNORSVE
13Lykkelig den, der har opnaaet Visdom, den, der vinder sig Indsigt;13Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand;13Säll är den människa som har funnit visheten, den människa som undfår förstånd.
14thi den er bedre at købe end Sølv, bedre at vinde end Guld;14for det er bedre å vinne den enn å vinne sølv, og det utbytte den gir, er bedre enn gull.14Ty bättre är att förvärva henne än att förvärva silver, och den vinning hon giver är bättre än guld.
15den er mere værd end Perler, ingen Klenodier opvejer den;15Den er kosteligere enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.15Dyrbarare är hon än pärlor; allt vad härligt du äger går ej upp emot henne.
16en Række af Dage er i dens højre, i dens venstre Rigdom og Ære;16Langt liv har den i sin høire hånd, rikdom og ære i sin venstre.16Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära.
DANNORSVE
17dens Veje er liflige Veje, og alle dens Stier er Lykke;17Dens veier er fagre veier, og alle dens stier fører til lykke.17Hennes vägar äro ljuvliga vägar, och alla hennes stigar äro trygga.
18den er et Livets Træ for dem, der griber den, lykkelig den, som holder den fast!18Den er et livsens tre for dem som griper den, og hver den som holder fast på den, må prises lykkelig.18Ett livets träd är hon för dem som få henne fatt, och sälla må de prisa, som hålla henne kvar.
19HERREN grundlagde Jorden med Visdom, grundfæsted Himlen med Indsigt;19Herren grunnfestet jorden med visdom; han bygget himmelen med forstand.19Genom vishet har HERREN lagt jordens grund, himmelen har han berett med förstånd.
20ved hans Kundskab brød Strømmene frem, lader Skyerne Dug dryppe ned.20Ved hans kunnskap vellet de dype vann frem, og ved den lar skyene dugg dryppe ned.20Genom hans insikt bröto djupens vatten fram, och genom den låta skyarna dagg drypa ned.
21Min Søn, tag Vare paa Snilde og Kløgt, de slippe dig ikke af Syne;21Min sønn! La dem ikke vike fra dine øine, bevar visdom og klokskap!21Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt;
DANNORSVE
22saa bliver de Liv for din Sjæl og et yndigt Smykke til din Hals.22Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals.22så skola de lända din själ till liv bliva ett smycke för din hals.
23Da vandrer du trygt din Vej, støder ikke imod med din Fod;23Da skal du vandre din vei trygt og ikke støte din fot.23Då skall du vandra din väg fram i trygghet, och din fot skall du då icke stöta.
24sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, skal din Søvn vorde sød;24Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt.24När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött.
25du skal ikke frygte uventet Rædsel, Uvejret, naar det kommer over gudløse;25Da trenger du ikke å være redd for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige!25Du behöver då ej frukta för plötslig skräck, ej för ovädret, när det kommer över de ogudaktiga.
26thi HERREN skal være din Tillid, han vogter din Fod, saa den ikke hildes.26For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot fra å fanges.26Ty HERREN skall då vara ditt hopp, och han skall bevara din fot för snaran.
DANNORSVE
27Nægt ikke den trængende Hjælp, naar det staar i din Magt at hjælpe;27Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den!27Neka icke den behövande din hjälp, är det står i din makt att giva den.
28sig ej til din Næste: »Gaa og kom igen, jeg vil give i Morgen!« — saafremt du har det.28Si ikke til din næste: Gå bort og kom igjen, jeg skal gi dig imorgen - når du kan gjøre det straks!28Säg icke till din nästa: »Gå din väg och kom igen; i morgon vill jag giva dig», fastän du kunde strax.
29Tænk ikke paa ondt mod din Næste, naar han tillidsfuldt bor i din Nærhed.29Legg ikke op onde råd mot din næste, når han kjenner sig trygg hos dig!29Stämpla intet ont mot din nästa, när han menar sig bo trygg i din närhet.
30Yp ikke Trætte med sagesløs Mand, naar han ikke har voldet dig Men.30Trett ikke med et menneske uten årsak, når han ikke har gjort dig noget ondt!30Tvista icke med någon utan sak, då han icke har gjort dig något ont.
31Misund ikke en Voldsmand, græm dig aldrig over hans Veje;31Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke nogen av alle hans veier!31Avundas icke den orättrådige, och finn ej behag i någon av hans vägar.
DANNORSVE
32thi den falske er HERREN en Gru; mod retsindig er han fortrolig;32For en falsk mann er en vederstyggelighet for Herren, men med de opriktige har han fortrolig samfund.32Ty en styggelse för HERREN är den vrånge, men med de redliga har han sin umgängelse.
33i den gudløses Hus er HERRENS Forbandelse, men retfærdiges Bolig velsigner han.33Herrens forbannelse er over den ugudeliges hus, men de rettferdiges bolig velsigner han.33HERRENS förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas boning välsignar han.
34Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Naade.34Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde.34Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han; men de ödmjuka giver han nåd.
35De vise faar Ære til Arv, men Taaber høster kun Skam.35De vise arver ære, men dårene får skam til lønn.35De visa få ära till arvedel, men dårarna få uppbära skam.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 2
Top of Page
Top of Page