Job 20
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Saa tog Na'amatiten Zofar til Orde og sagde:1Da tok Sofar fra Na'ama til orde og sa: 1Därefter tog Sofar från Naama till orda och sade:
2Derfor bruser Tankerne i mig, og derfor stormer det i mig;2Derfor legger mine tanker mig svaret i munnen, og derfor stormer det i mig; 2På sådant tal giva mina tankar mig ett svar, än mer, då jag nu är så upprörd i mitt inre.
3til min Skam maa jeg høre paa Tugt, faar tankeløst Mundsvejr til Svar!3hånende tilrettevisning må jeg høre, og min ånd gir mig svar ut fra min innsikt. 3Smädlig tillrättavisning måste jag höra, och man svarar mig med munväder på förståndigt tal.
4Ved du da ikke fra Arilds Tid, fra Tiden, da Mennesket sattes paa Jorden,4Vet du da ikke at slik har det vært fra evighet, fra den tid mennesker blev satt på jorden, 4Vet du då icke att så har varit från evig tid, från den stund då människor sattes på jorden:
DANNORSVE
5at gudløses Jubel er kort og vanhelliges Glæde stakket?5at de ugudeliges jubel er kort, og den gudløses glede bare varer et øieblikk? 5att de ogudaktigas jubel varar helt kort och den gudlöses glädje ett ögonblick?
6Steg end hans Hovmod til Himlen, raged hans Hoved i Sky,6Stiger enn hans stolthet til himmelen, og når enn hans hode til skyen, 6Om än hans förhävelse stiger upp till himmelen och hans huvud når intill molnen,
7som sit Skarn forgaar han for evigt, de, der saa ham, siger: »Hvor er han?«7så går han dog likesom sitt skarn til grunne for evig; de som så ham, spør: Hvor er han? 7Så förgås han dock för alltid och aktas lik sin träck; de som sågo honom måste fråga: »Var är han?»
8Han flyr som en Drøm, man finder ham ikke, som et Nattesyn jages han bort;8Som en drøm flyr han bort, og ingen finner ham mere; han jages bort som et nattesyn. 8Lik en dröm flyger han bort, och ingen finner honom mer; han förjagas såsom en syn om natten.
9Øjet, der saa ham, ser ham ej mer, hans Sted faar ham aldrig at se igen.9Det øie som så ham, ser ham ikke mere, og hans sted skuer ham ikke lenger. 9Det öga som såg honom ser honom icke åter, och hans plats får ej skåda honom mer.
DANNORSVE
10Hans Sønner bejler til ringes Yndest, hans Hænder maa give hans Gods tilbage.10Hans barn må søke småfolks yndest, og hans hender må gi hans gods tilbake. 10Hans barn måste gottgöra hans skulder till de arma, hans händer återbära hans vinning.
11Hans Ben var fulde af Ungdomskraft, men den lægger sig med ham i Støvet.11Hans ben var fulle av ungdomskraft, men nu ligger den med ham i støvet. 11Bäst ungdomskraften fyller hans ben, skall den ligga i stoftet med honom.
12Er det onde end sødt i hans Mund, naar han gemmer det under sin Tunge,12Smaker enn det onde søtt i hans munn, skjuler han det under sin tunge, 12Om än ondskan smakar ljuvligt i hans mun, så att han gömmer den under sin tunga,
13sparer paa det og slipper det ikke, holder det fast til sin Gane,13sparer han på det og slipper det ikke, men holder det tilbake under sin gane, 13är rädd om den och ej vill gå miste därom, utan håller den förvarad inom sin gom,
14saa bliver dog Maden i hans Indre til Slangegift inden i ham;14så blir dog hans mat omskapt i hans innvoller og blir til ormegift i hans liv. 14så förvandlas denna kost i hans inre, bliver huggormsetter i hans liv.
DANNORSVE
15Godset, han slugte, maa han spy ud, Gud driver det ud af hans Bug,15Han slukte gods, og han må spy det ut igjen; Gud driver det ut av hans buk. 15Den rikedom han har slukat måste han utspy; av Gud drives den ut ur hans buk.
16han indsuger Slangernes Gift, og Øgleungen slaar ham ihjel;16Ormegift må han innsuge; huggormens tunge dreper ham. 16Ja, huggormsgift kommer han att dricka, av etterormens tunga bliver han dräpt.
17han skuer ej Strømme af Olie, Bække af Honning og Fløde;17Han skal ikke få se bekker, elver av honning og elver av melk. 17Ingen bäck får vederkvicka hans syn, ingen ström med flöden av honung och gräddmjölk.
18han maa af med sin Vinding, svælger den ej, faar ingen Glæde af tilbyttet Gods.18Han må gi tilbake det han har tjent, og får ikke nyte det; meget gods har han vunnet, men han får liten glede av det. 18Sitt fördärv måste han återbära, han får ej njuta därav; hans fröjd svarar ej mot den rikedom han har vunnit.
19Thi han knuste de ringe og lod dem ligge, ranede Huse, han ej havde bygget.19For han knuste småfolk og lot dem ligge der; han rante hus til sig, men får ikke bygge dem om; 19Ty mot de arma övade han våld och lät dem ligga där; han rev till sig hus som han ej kan hålla vid makt.
DANNORSVE
20Thi han har ingen Hjælp af sin Rigdom, trods sine Skatte reddes han ikke;20han kjente aldri ro i sitt indre; han skal ikke slippe unda med sine skatter. 20Han visste ej av någon ro för sin buk, men han skall icke rädda sig med sina skatter.
21ingen gik fri for hans Glubskhed, derfor varer hans Lykke ikke;21Det var intet som undgikk hans grådighet; derfor varer ikke hans lykke. 21Intet slapp undan hans glupskhet, därför äger och hans lycka intet bestånd.
22midt i sin Overflod har han det trangt, al Slags Nød kommer over ham.22Midt i hans rikdom blir det trangt for ham; hver nødlidende vender sin hånd mot ham. 22Mitt i hans överflöd påkommer honom nöd, och envar eländig vänder då mot honom sin hand.
23For at fylde hans Bug sender Gud sin Vredes Glød imod ham, lader sin Harme regne paa ham.23For å fylle hans buk sender Gud sin brennende vrede mot ham og lar sin mat regne på ham. 23Ja, så måste ske, för att hans buk må bliva fylld; sin vredes glöd skall Gud sända över honom och låta den tränga såsom ett regn in i hans kropp.
24Flyr han for Brynje af Jern, saa gennemborer ham Kobberbuen;24Flykter han for våben av jern, så gjennemborer en bue av kobber ham. 24Om han flyr undan för vapen av järn, så genomborras han av kopparbågens skott.
DANNORSVE
25en Kniv kommer ud af hans Ryg, et lynende Staal af hans Galde; over ham falder Rædsler,25Når han så drar pilen ut av sin rygg, og den lynende odd kommer frem av hans galle, da faller dødsredsler over ham. 25När han då drager i pilen och den kommer ut ur hans rygg, när den ljungande udden kommer fram ur hans galla, då falla dödsfasorna över honom.
26idel Mørke er opsparet til ham; Ild, der ej blæses op, fortærer ham, æder Levningen i hans Telt.26Alt mørke er opspart for hans vel gjemte skatter; en ild som intet menneske puster til, fortærer ham; den eter det som er igjen i hans telt. 26Idel mörker är förvarat åt hans skatter; till mat gives honom eld som brinner utan pust, den förtär vad som är kvar i hans hydda.
27Himlen bringer hans Brøde for Lyset, og Jorden rejser sig mod ham.27Himmelen åpenbarer hans misgjerning, og jorden reiser sig mot ham. 27Himmelen lägger hans missgärning i dagen, och jorden reser sig upp emot honom.
28Hans Huses Vinding maa bort, rives bort paa Guds Vredes Dag.28Det han har samlet i sitt hus, føres bort, det skylles bort på Guds vredes dag. 28Vad som har samlats i hans hus far åter sin kos, likt förrinnande vatten, på vredens dag.
29Slig er den gudløses Lod fra Gud og Lønnen fra Gud for hans Brøde!29Dette er den lodd som et ugudelig menneske får av Gud, den arv som er tilkjent ham av den Allmektige. 29Sådan lott får en ogudaktig människa av Gud, sådan arvedel har av Gud blivit bestämd åt henne.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 19
Top of Page
Top of Page