2.Thessaloniker 1:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,

Norsk (1930)
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,

Svenska (1917)
»i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.

King James Bible
In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:

English Revised Version
in flaming fire, rendering vengeance to them that know not God, and to them that obey not the gospel of our Lord Jesus:
Bibel Viden Treasury

flaming.

1.Mosebog 3:24
og han drev Mennesket ud, og østen for Edens Have satte han Keruberne med det glimtende Flammesværd til at vogte Vejen til Livets Træ.

5.Mosebog 4:11
Da traadte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hyllet i Mørke, Skyer og Mulm;

5.Mosebog 5:5
Jeg stod dengang som Mellemmand mellem HERREN og eder og kundgjorde eder HERRENS Ord; thi I var bange for Ilden og turde ikke stige op paa Bjerget.

Salmerne 21:8,9
Til alle dine Fjender naar din Haand, din højre naar dine Avindsmænd.…

Salmerne 50:2-6
fra Zion, Skønhedens Krone, viste Gud sig i Straaleglans…

Daniel 7:10
En Strøm af Ild flød ud og strømmede frem derfra. Tusinde Tusinder tjente ham, og titusind Titusinder stod ham til Rede. Derpaa sattes Retten, og Bøgerne lukkedes op.

Matthæus 25:41,46
Da skal han ogsaa sige til dem ved den venstre Side: Gaar bort fra mig, I forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.…

Hebræerne 10:27
men en frygtelig Forventelse at Dom og en brændende Nidkærhed, som skal fortære de genstridige.

Hebræerne 12:29
Thi vor Gud er en fortærende Ild.

2.Peter 3:7,10-12
Men de nuværende Himle og Jorden holdes ved det samme Ord i Forvaring til Ild, idet de bevares til de ugudelige Menneskers Doms og Undergangs Dag.…

Aabenbaring 20:10,14,15
Og Djævelen, som forførte dem, blev kastet i Ild og Svovlsøen, hvor ogsaa Dyret og den falske Profet var; og de skulle pines Dag og Nat i Evighedernes Evigheder.…

Aabenbaring 21:8
Men de fejge og utro og vederstyggelige og Morderne og de utugtige og Troldkarlene og Afgudsdyrkerne og alle Løgnerne, deres Lod skal være i Søen, som brænder med Ild og Svovl; dette er den anden Død.

taking.

5.Mosebog 32:35,41,42
til Hævnens og Regnskabets Dag, den Stund, deres Fod skal vakle? Thi deres Undergangs Dag stunder til; hvad der venter dem, kommer i Hast.«…

Salmerne 2:9-12
med Jernspir skal du knuse dem og sønderslaa dem som en Pottemagers Kar!«…

Salmerne 94:1
HERRE, du Hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;

Esajas 61:2
udraabe et Naadeaar fra HERREN, en Hævnens Dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger,

Esajas 63:4-6
Thi til Hævnens Dag stod min Hu, mit Genløsningsaar var kommet.…

Hebræerne 10:30
Thi vi kende den, som har sagt: »Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren;« og fremdeles: »Herren skal dømme sit Folk.«

Aabenbaring 6:10,16,17
Og de raabte med høj Røst og sagde: Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! undlader du at dømme og hævne vort Blod paa dem, som bo paa Jorden?…

that know.

2.Mosebog 5:2
Men Farao sagde: »Hvem er HERREN, at jeg skulde adlyde ham og lade Israeliterne rejse? Jeg kender ikke noget til HERREN, og jeg vil heller ikke lade Israeliterne rejse!«

1.Samuel 2:12
Men Elis Sønner var Niddinger; de ænsede hverken HERREN

Salmerne 9:10
HERREN blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;

Salmerne 79:6
Udøs din Vrede paa Folk, der ikke kender dig, paa Riger, som ikke paakalder dit Navn;

Esajas 27:11
Naar Grenene er tørre, kommer Kvinderne og bryder dem af for at tænde Baal. Thi det er et Folk uden Indsigt; derfor kan dets Skaber ikke forbarme sig, dets Ophav ikke være det naadig.

Jeremias 9:6
Voldsdaad Slag i Slag og Svig paa Svig; de nægter at kendes ved mig, saa lyder det fra HERREN.

Sefanias 1:6
og dem, som veg bort fra HERREN, ej søger, ej raadspørger HERREN.

Johannes 3:19
Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.

Johannes 8:19
Derfor sagde de til ham: »Hvor er din Fader?« Jesus svarede: »I kende hverken mig eller min Fader; dersom I kendte mig, kendte I ogsaa min Fader.«

Romerne 1:28
Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, saaledes gav Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,

1.Korinther 15:34
Vorder ædrue, som det bør sig, og synder ikke; thi nogle kende ikke Gud; til Skam for eder siger jeg det.

1.Thessaloniker 4:5
ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke kende Gud;

and that.

5.Mosebog 4:30
I de kommende Dage, naar du er i Nød, og alle disse Ting kommer over dig, skal du vende om til HERREN din Gud og adlyde hans Røst.

Salmerne 18:44
hører de om mig, lyder de mig, Udlandets Sønner kryber for mig;

Esajas 1:19
Lyder I villigt, skal I æde Landets Goder;

Apostlenes G. 6:7
Og Guds Ord havde Fremgang og Disciplenes Tal forøgedes meget i Jerusalem; og en stor Mængde af Præsterne adløde Troen.

Romerne 1:5
ved hvem vi have faaet Naade og Apostelgerning til at virke Tros-Lydighed iblandt alle Hedningerne for hans Navns Skyld,

Romerne 2:7,8
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;…

Romerne 6:16
Vide I ikke, at naar I fremstille eder for en som Tjenere til Lydighed, saa ere I hans Tjenere, hvem I lyde, enten Syndens til Død, eller Lydighedens til Retfærdighed?

Romerne 10:16
Dog ikke alle løde Evangeliet; thi Esajas siger: »Herre! hvem troede det, han hørte af os?«

Romerne 15:18
Thi jeg vil ikke driste mig til at tale om noget af det, som Kristus ikke har udført ved mig til at virke Hedningers Lydighed, ved Ord og Handling,

Romerne 16:26
men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed:

2.Korinther 10:5
idet vi nedbryde Tankebygninger og al Højhed, som rejser sig imod Erkendelsen af Gud, og tage enhver Tanke til Fange til Lydighed imod Kristus

Galaterne 3:1
O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet?

Hebræerne 2:3
hvorledes skulle da vi undfly, naar vi ikke bryde os om saa stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham,

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

Hebræerne 11:8
Ved Tro adlød Abraham, da han blev kaldet, saa han gik ud til et Sted, som han skulde tage til Arv; og han gik ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen.

1.Peter 1:2
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!

1.Peter 3:6
som Sara var Abraham lydig, saa hun kaldte ham Herre, hun, hvis Børn I ere blevne, naar I gøre det gode og ikke frygte nogen Rædsel.

1.Peter 4:17
Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?

Links
2.Thessaloniker 1:8 Interlinear2.Thessaloniker 1:8 Flersprogede2 Tesalonicenses 1:8 Spansk2 Thessaloniciens 1:8 Franske2 Thessalonicher 1:8 Tysk2.Thessaloniker 1:8 Kinesisk2 Thessalonians 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 1
7og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle, 8med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium, 9de, som jo skulle lide Straf, evig Undergang bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes Herlighed,…
Krydshenvisninger
Salmerne 79:6
Udøs din Vrede paa Folk, der ikke kender dig, paa Riger, som ikke paakalder dit Navn;

Esajas 1:28
Men Overtrædere og Syndere knuses til Hobe; hvo HERREN svigter, forgaar.

Jeremias 10:25
Udøs din Vrede paa Folk, som ikke kender dig, paa Slægter, som ikke paakalder dit Navn; thi de har opædt Jakob, tilintetgjort det og lagt dets Bolig øde.

Romerne 2:8
men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme.

Galaterne 4:8
Dengang derimod, da I ikke kendte Gud, trællede I for de Guder, som af Natur ikke ere det.

1.Peter 4:17
Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?

Judas 1:7
ligesom Sodoma og Gomorra og de omliggende Stæder, der paa samme Maade som disse vare henfaldne til Utugt og gik efter fremmed Kød, ere satte til et Eksempel, idet de bære en evig Ilds Straf.

2.Thessaloniker 1:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden