Romerne 2:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme.

Norsk (1930)
men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.

Svenska (1917)
Men över dem som äro genstridiga och icke lyda sanningen, utan lyda orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse.

King James Bible
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,

English Revised Version
but unto them that are factious, and obey not the truth, but obey unrighteousness, shall be wrath and indignation,
Bibel Viden Treasury

contentious.

Ordsprogene 13:10
Ved Hovmod vækkes kun Splid, hos dem, der lader sig raade, er Visdom.

1.Korinther 11:16
Men har nogen Lyst til at trættes herom, da have vi ikke saadan Skik, og Guds Menigheder ej heller.

1.Timotheus 6:3,4
Dersom nogen fører fremmed Lære og ikke holder sig til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og til den Lære, som stemmer med Gudsfrygt,…

Titus 3:9
Men hold dig fra taabelige Stridigheder og Slægtregistre og Kiv og Kampe om Loven; thi de ere unyttige og frugtesløse.

and do not.

Romerne 1:18
Thi Guds Vrede aabenbares fra Himmelen over al Ugudelighed og Uretfærdighed hos Mennesker, som holde Sandheden nede ved Uretfærdighed;

Romerne 6:17
Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve overgivne.

Romerne 10:16
Dog ikke alle løde Evangeliet; thi Esajas siger: »Herre! hvem troede det, han hørte af os?«

Romerne 15:18
Thi jeg vil ikke driste mig til at tale om noget af det, som Kristus ikke har udført ved mig til at virke Hedningers Lydighed, ved Ord og Handling,

Job 24:13
Andre hører til Lysets Fjender, de kender ikke hans Veje og holder sig ej paa hans Stier:

Esajas 50:10
Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden Lys; han stole paa HERRENS Navn, søge Støtte hos sin Gud!

2.Thessaloniker 1:8
med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

Hebræerne 11:8
Ved Tro adlød Abraham, da han blev kaldet, saa han gik ud til et Sted, som han skulde tage til Arv; og han gik ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen.

1.Peter 3:1
Ligesaa, I Hustruer! underordner eder under eders egne Mænd, for at, selv om nogle ere genstridige imod Ordet, de kunne vindes uden Ord ved Hustruernes Vandel,

1.Peter 4:17
Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?

but obey.

Johannes 3:18-21
Den, som tror paa ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet paa Guds enbaarne Søns Navn.…

2.Thessaloniker 2:10-12
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.…

Hebræerne 3:12,13
saa ser til, Brødre! at der ikke nogen Sinde i nogen af eder skal findes et ondt, vantro Hjerte, saa at han falder fra den levende Gud.…

indignation.

Romerne 9:22
Men hvad om nu Gud, skønt han vilde vise sin Vrede og kundgøre sin Magt, dog med stor Langmodighed taalte Vredes-Kar, som vare beredte til Fortabelse,

Salmerne 90:11
Hvem fatter din Vredes Vælde, din Harme i Frygt for dig!

Nahum 1:6
Hvem kan staa for hans Vrede, hvo holder Stand mod hans Harmglød? Hans Harme strømmer som Ild, og Fjeldene styrter for ham.

Hebræerne 10:27
men en frygtelig Forventelse at Dom og en brændende Nidkærhed, som skal fortære de genstridige.

Aabenbaring 14:10
saa skal han drikke af Guds Harmes Vin, som er iskænket ublandet i hans Vredes Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets Aasyn.

Aabenbaring 16:19
Og den store Stad blev til tre Dele, og Folkeslagenes Stæder faldt; og Gud kom det store Babylon i Hu for at give det Bægeret med sin Vredes Harmes Vin.

Links
Romerne 2:8 InterlinearRomerne 2:8 FlersprogedeRomanos 2:8 SpanskRomains 2:8 FranskeRoemer 2:8 TyskRomerne 2:8 KinesiskRomans 2:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 2
7dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv; 8men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme. 9Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde, baade en Jødes først og en Grækers;…
Krydshenvisninger
2.Krønikebog 6:23
saa høre du det i Himmelen og gøre det og dømme dine Tjenere imellem, saa du gengælder den skyldige og lader hans Gerning komme over hans Hoved og frikender den uskyldige og gør med ham efter hans Uskyld.

Ordsprogene 11:23
Retfærdiges Ønske bliver kun til Lykke, gudløse har kun Vrede i Vente.

Jeremias 34:18
Og jeg giver de Mænd, som har overtraadt min Pagt og ikke holdt den Pagts Ord, som de sluttede for mit Aasyn, da de slagtede Kalven og skar den i to Stykker, mellem hvilke de gik,

Ezekiel 22:31
Derfor udøser jeg min Vrede over dem, med min Harmes Ild tilintetgør jeg dem; deres Færd lader jeg komme over deres Hoved, lyder det fra den Herre HERREN.

2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

Galaterne 5:20
Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier,

Filipperne 1:17
men hine forkynde Kristus af Egennytte, ikke ærligt, men i den Tanke at føje Trængsel til mine Lænker.

Filipperne 2:3
intet gøre af Egennytte eller Lyst til tom Ære, men i Ydmyghed agte hverandre højere end eder selv

2.Thessaloniker 1:8
med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,

2.Thessaloniker 2:12
for at de skulle dømmes, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden.

Jakob 3:14
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!

Jakob 3:16
thi hvor der er Avind og Rænkesyge, der er Forvirring og al ond Handel.

Romerne 2:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden