2.Thessaloniker 1:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fuldkomme al Lyst til det gode og Troens Gerning,

Norsk (1930)
Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,

Svenska (1917)
Fördenskull bedja vi ock alltid för eder, att vår Gud må akta eder värdiga sin kallelse, och att han må med kraft fullborda i eder allt vad en god vilja kan åstunda, och vad tro kan verka,

King James Bible
Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

English Revised Version
To which end we also pray always for you, that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire of goodness and every work of faith, with power;
Bibel Viden Treasury

we pray.

Romerne 1:9
Thi Gud er mit Vidne, hvem jeg i min Aand tjener i hans Søns Evangelium, hvor uafladeligt jeg kommer eder i Hu,

Efeserne 1:16
ikke ophørt at takke for eder, idet jeg ihukommer eder i mine Bønner om,

Efeserne 3:14-21
For denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen,…

Filipperne 1:9-11
Og derom beder jeg, at eders Kærlighed fremdeles maa blive mere og mere rig paa Erkendelse og al Skønsomhed,…

Kolossenserne 1:9-13
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt…

1.Thessaloniker 3:9-13
Thi hvilken Tak kunne vi bringe Gud for eder til Gengæld for al den Glæde; hvormed vi glæde os over eder for vor Guds Aasyn,…

our God.

Salmerne 48:14
Saadan er Gud, vor Gud for evigt og altid, han skal lede os. Al-mut.

Salmerne 68:20
En Gud til Frelse er Gud for os, hos den Herre HERREN er Udgange fra Døden.

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 55:7
Den gudløse forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til HERREN, at han maa forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.

Daniel 3:17
Sker det, saa kan vor Gud, som vi dyrker, fri os af den gloende Ovn, og han vil fri os af din Haand, o Konge;

Aabenbaring 5:10
og du har gjort dem for vor Gud til et Kongerige og til Præster, og de skulle være Konger paa Jorden.

would.

2.Thessaloniker 1:5
et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide;

Kolossenserne 1:12
og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,

Aabenbaring 3:4
Dog har du i Sardes nogle faa Personer, som ikke have besmittet deres Klæder; de skulle vandre med mig i hvide Klæder, thi de ere værdige dertil.

count.

2.Thessaloniker 2:14
hvortil han kaldte eder ved vort Evangelium, for at I skulde vinde vor Herres Jesu Kristi Herlighed.

Romerne 8:30
Men dem, han forudbestemte, dem kaldte han ogsaa; og dem, han kaldte, dem retfærdiggjorde han ogsaa; men dem, han retfærdiggjorde, dem herliggjorde han ogsaa.

Romerne 9:23,24
ogsaa for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?…

Filipperne 3:14
Men eet gør jeg: glemmende, hvad der er bagved, men rækkende efter det, som er foran, jager jeg imod Maalet, til den Sejrspris, hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.

1.Thessaloniker 2:12
og besvore eder, at I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed.

Hebræerne 3:1
Derfor, hellige Brødre, delagtige i en himmelsk Kaldelse! ser hen til vor Bekendelses Udsending og Ypperstepræst, Jesus,

1.Peter 5:10
Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!

fulfil.

Salmerne 138:8
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

Ordsprogene 4:18
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

Esajas 66:9
Aabner jeg et Moderliv og hindrer det i Fødsel? siger HERREN. Bringer jeg Fødsel og standser den? siger din Gud.

Hoseas 6:3
Saa lad os da kende, jage efter at kende HERREN! Som Morgenrøden er hans Opgang vis. Da kommer han til os som Regn, som Vaarregn, der væder Jorden.«

Zakarias 4:7
Hvem er du, du store Bjerg? For Zerubbabel skal du blive Slette! Han skal hente Topstenen, medens der raabes: »Naade, Naade være med den!«

Markus 4:28
Af sig selv bærer Jorden Frugt, først Straa, derefter Aks, derefter fuld Kærne i Akset;

1.Korinther 1:8
han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

the good.

Salmerne 51:18
Gør vel i din Naade mod Zion, opbyg Jerusalems Mure!

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

Efeserne 1:5,9
idet han i Kærlighed forudbestemte os til Sønneudkaarelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag,…

Filipperne 2:13
thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag.

Titus 3:4-7
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

the work.

Johannes 6:27-29
Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.«…

Efeserne 1:19,20
og hvilken hans Krafts overvættes Storhed er over for os, som tro, alt efter hans Styrkes vældige Virkekraft,…

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

Hebræerne 12:2
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.

Links
2.Thessaloniker 1:11 Interlinear2.Thessaloniker 1:11 Flersprogede2 Tesalonicenses 1:11 Spansk2 Thessaloniciens 1:11 Franske2 Thessalonicher 1:11 Tysk2.Thessaloniker 1:11 Kinesisk2 Thessalonians 1:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 1
10naar han kommer for paa hin Dag at herliggøres i sine hellige og beundres i alle dem, som have troet; thi troet blev vort Vidnesbyrd til eder. 11Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fuldkomme al Lyst til det gode og Troens Gerning, 12for at vor Herres Jesu Navn maa herliggøres i eder, og I i ham, efter vor Guds og den Herres Jesu Kristi Naade.
Krydshenvisninger
Romerne 11:29
thi Naadegaverne og sit Kald fortryder Gud ikke.

Romerne 15:14
Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre.

Kolossenserne 1:9
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

2.Thessaloniker 1:5
et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide;

2.Thessaloniker 1:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden