Ordsprogene 10
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Salomos Ordsprog. Viis Søn glæder sin Fader, taabelig Søn er sin Moders Sorg.1Salomos ordsprog. / En vis sønn gleder sin far, men en uforstandig sønn er sin mors sorg.1Detta är Salomos ordspråk. En vis son gör sin fader glädje, men en dåraktig son är sin moders bedrövelse.
2Gudløsheds Skatte gavner intet, men Retfærd redder fra Død.2Ugudelighets skatter gagner ikke, men rettferdighet frir fra døden.2Ogudaktighetens skatter gagna till intet men rättfärdigheten räddar från döden.
3HERREN lader ej en retfærdig sulte, men gudløses Attraa støder han fra sig.3Herren lar ikke den rettferdige sulte, men de ugudeliges attrå støter han bort.3HERREN lämnar ej den rättfärdiges hunger omättad, men de ogudaktigas lystnad avvisar han.
4Doven Haand skaber Fattigdom, flittiges Haand gør rig.4Den som arbeider med lat hånd, blir fattig, men den flittiges hånd gjør rik.4Fattig bliver den som arbetar med lat hand, men de idogas hand skaffar rikedom.
DANNORSVE
5En klog Søn samler om Somren, en daarlig sover om Høsten.5En klok sønn samler om sommeren; en dårlig sønn sover i høsttiden.5En förståndig son samlar om sommaren, men en vanartig son sover i skördetiden.
6Velsignelse er for retfærdiges Hoved, paa Uret gemmer gudløses Mund.6Velsignelser kommer over den rettferdiges hode, men de ugudeliges munn skal deres vold skjule.6Välsignelser komma över den rättfärdiges huvud, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.
7Den retfærdiges Minde velsignes, gudløses Navn smuldrer hen.7Den rettferdiges minne lever i velsignelse, men de ugudeliges navn råtner bort.7Den rättfärdiges åminnelse lever i välsignelse, men de ogudaktigas namn multnar bort.
8Den vise tager mod Paabud, den brovtende Daare styrtes.8Den som har visdom i hjertet, tar imot [Guds] bud; men den som har dårens leber, går til grunne.8Den som har ett vist hjärta tager emot tillsägelser, men den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.
9Hvo lydefrit vandrer, vandrer trygt; men hvo der gaar Krogveje, ham gaar det ilde.9Den som vandrer i ustraffelighet, vandrer trygt, og den som går krokveier, blir opdaget.9Den som vandrar i ostrafflighet, han vandrar trygg, men den som går vrånga vägar, han bliver röjd.
DANNORSVE
10Blinker man med Øjet, volder man ondt, den brovtende Daare styrtes.10Den som blunker med øiet, volder smerte, og den som har dårens leber, går til grunne.10Den som blinkar med ögonen, han kommer ont åstad, och den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.
11Den retfærdiges Mund er en Livsens Kilde, paa Uret gemmer gudløses Mund.11Den rettferdiges munn er en livsens kilde, men de ugudeliges munn skal deres vold skjule.11Den rättfärdiges mun är en livets källa, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.
12Had vækker Splid, Kærlighed skjuler alle Synder.12Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.12Hat uppväcker trätor, men kärlek skyler allt som är brutet.
13Paa den kloges Læber finder man Visdom, Stok er til Ryg paa Mand uden Vid.13På den forstandiges leber finnes visdom, men stokken er for den uforstandiges rygg.13På den förståndiges läppar finner man vishet, men till den oförståndiges rygg hör ris.
14De vise gemmer den indsigt, de har, Daarens Mund er truende Vaade.14De vise gjemmer på kunnskap, men dårens munn truer med ødeleggelse.14De visa gömma på sin kunskap, men den oförnuftiges mun är en överhängande olycka.
DANNORSVE
15Den riges Gods er hans faste Stad, Armod de ringes Vaade.15Rikmanns gods er hans faste stad; de fattiges armod er deres ødeleggelse.15Den rikes skatter äro honom en fast stad, men de armas fattigdom är deras olycka.
16Den retfærdiges Vinding tjener til Liv, den gudløses Indtægt til Synd.16Det som den rettferdige vinner, blir ham til liv; den ugudeliges inntekt blir ham til synd.16Den rättfärdiges förvärv bliver honom till liv; den ogudaktiges vinning bliver honom till synd.
17At vogte paa Tugt er Vej til Livet, vild farer den, som viser Revselse fra sig.17En vei til liv er den som akter på tukt; men den som forakter tilrettevisning, fører vill.17Att taga vara på tuktan är vägen till livet, men den som ej aktar på tillrättavisning, han far vilse.
18Retfærdige Læber tier om Had, en Taabe er den, der udspreder Rygter.18Den som skjuler hat, har falske leber, og den som fører ut ondt rykte, han er en dåre.18Den som gömmer på hat är en lögnare med sina läppar, och den som utsprider förtal, han är en dåre.
19Ved megen Tale undgaas ej Brøde, klog er den, der vogter sin Mund.19Hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd; men den som holder sine leber i tømme, er klok.19Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.
DANNORSVE
20Den retfærdiges Tunge er udsøgt Sølv, gudløses Hjerte er intet værd.20Den rettferdiges tunge er som utsøkt sølv; de ugudeliges hjerte er intet verdt.20Den rättfärdiges tunga är utvalt silver, men de ogudaktigas förstånd är föga värt.
21Den retfærdiges Læber nærer mange, Daarerne dør af Mangel paa Vid.21Den rettferdiges leber nærer mange, men dårer dør, fordi de er uten forstand.21Den rättfärdiges läppar vederkvicka många, men de oförnuftiga dö genom brist på förstånd.
22HERRENS Velsignelse, den gør rig, Slid og Slæb lægger intet til.22Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noget til.22Det är HERRENS välsignelse som giver rikedom, och egen möda lägger intet därtill
23For Taaben er Skændselsgerning en Leg, Visdom er Leg for Mand med Indsigt.23For dåren er det en lyst å gjøre skamløse gjerninger, men visdom er en lyst for den forstandige mann.23Dårens fröjd är att öva skändlighet, men den förståndiges är att vara vis.
24Hvad en gudløs frygter, kommer over hans Hoved, hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet.24Det som den ugudelige gruer for, det skal komme over ham; men de rettferdiges ønsker skal Gud opfylle.24Vad den ogudaktige fruktar, det vederfares honom, och vad de rättfärdiga önska, del varder dem givet.
DANNORSVE
25Naar Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige staar paa evig Grund.25Når en storm farer forbi, så er den ugudelige ikke mere; men den rettferdige har en evig grunnvoll.25När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.
26Som Eddike for Tænder og Røg for Øjne saa er den lade for dem, der sender ham.26Som eddik for tennene og røk for øinene, slik er den late for den som sender ham.26Såsom syra för tänderna och såsom rök för ögonen, så är den late för den som har sänt honom åstad.
27HERRENS Frygt lægger Dage til, gudløses Aar kortes af.27Herrens frykt forlenger livet, men de ugudeliges år forkortes.27HERRENS fruktan förlänger livet men de ogudaktigas år varda förkortade.
28Retfærdige har Glæde i Vente, gudløses Haab vil briste.28De rettferdige har glede i vente, men de ugudeliges håp blir til intet.28De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, men de ogudaktigas hopp varder om intet.
29For lydefri Vandel er HERREN et Værn, men en Rædsel for Udaadsmænd.29Herrens vei er en fast borg for den ustraffelige, men den er ødeleggelse for dem som gjør urett.29HERRENS vägar äro den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmännen.
DANNORSVE
30Den retfærdige rokkes aldrig, ikke skal gudløse bo i Landet.30De rettferdige skal aldri rokkes, men de ugudelige skal ikke få bo landet.30Den rättfärdige skall aldrig vackla men de ogudaktiga skola icke förbliva boende i landet.
31Den retfærdiges Mund bærer Visdoms Frugt, den falske Tunge udryddes.31Den rettferdiges munn bærer visdoms frukt, men den falske tunge skal skjæres av.31Den rättfärdiges mun bär vishet såsom frukt, men en vrång tunga bliver utrotad.
32Den retfærdiges Læber søger Yndest, gudløses Mund bærer Falskheds Frugt.32Den rettferdiges leber forstår hvad der er til behag, men de ugudeliges munn er bare falskhet.32Den rättfärdiges läppar förstå vad välbehagligt är, men de ogudaktigas mun är idel vrånghet.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 9
Top of Page
Top of Page