Ordsprogene 10
Dansk (1917 / 1931)
1Salomos Ordsprog. Viis Søn glæder sin Fader, taabelig Søn er sin Moders Sorg.

2Gudløsheds Skatte gavner intet, men Retfærd redder fra Død.

3HERREN lader ej en retfærdig sulte, men gudløses Attraa støder han fra sig.

4Doven Haand skaber Fattigdom, flittiges Haand gør rig.

5En klog Søn samler om Somren, en daarlig sover om Høsten.

6Velsignelse er for retfærdiges Hoved, paa Uret gemmer gudløses Mund.

7Den retfærdiges Minde velsignes, gudløses Navn smuldrer hen.

8Den vise tager mod Paabud, den brovtende Daare styrtes.

9Hvo lydefrit vandrer, vandrer trygt; men hvo der gaar Krogveje, ham gaar det ilde.

10Blinker man med Øjet, volder man ondt, den brovtende Daare styrtes.

11Den retfærdiges Mund er en Livsens Kilde, paa Uret gemmer gudløses Mund.

12Had vækker Splid, Kærlighed skjuler alle Synder.

13Paa den kloges Læber finder man Visdom, Stok er til Ryg paa Mand uden Vid.

14De vise gemmer den indsigt, de har, Daarens Mund er truende Vaade.

15Den riges Gods er hans faste Stad, Armod de ringes Vaade.

16Den retfærdiges Vinding tjener til Liv, den gudløses Indtægt til Synd.

17At vogte paa Tugt er Vej til Livet, vild farer den, som viser Revselse fra sig.

18Retfærdige Læber tier om Had, en Taabe er den, der udspreder Rygter.

19Ved megen Tale undgaas ej Brøde, klog er den, der vogter sin Mund.

20Den retfærdiges Tunge er udsøgt Sølv, gudløses Hjerte er intet værd.

21Den retfærdiges Læber nærer mange, Daarerne dør af Mangel paa Vid.

22HERRENS Velsignelse, den gør rig, Slid og Slæb lægger intet til.

23For Taaben er Skændselsgerning en Leg, Visdom er Leg for Mand med Indsigt.

24Hvad en gudløs frygter, kommer over hans Hoved, hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet.

25Naar Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige staar paa evig Grund.

26Som Eddike for Tænder og Røg for Øjne saa er den lade for dem, der sender ham.

27HERRENS Frygt lægger Dage til, gudløses Aar kortes af.

28Retfærdige har Glæde i Vente, gudløses Haab vil briste.

29For lydefri Vandel er HERREN et Værn, men en Rædsel for Udaadsmænd.

30Den retfærdige rokkes aldrig, ikke skal gudløse bo i Landet.

31Den retfærdiges Mund bærer Visdoms Frugt, den falske Tunge udryddes.

32Den retfærdiges Læber søger Yndest, gudløses Mund bærer Falskheds Frugt.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Proverbs 9
Top of Page
Top of Page